Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

НОВ ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
НОВ ЗАМЕСТНИК ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАОт 31 май 2021 г. в длъжност заместник областен управител на област Монтана встъпи г-жа Латинка Симова. Тя е назначена със заповед на министър-председателя на Р България.
Г-жа Латинка Симова притежава магистърска степен по право и история. Дълги години е работила в сферата на образованието, като учител, възпитател и заместник-директор по учебната дейност.
Заемала е ръководни и експертни длъжности в общинска администрация Вършец и Враца, като директор на дирекции, била е изпълнителен директор на сдружение с нестопанска цел.
Г-жа Симова благодари за доверието, честта и възможността да бъде част от екипа на Областна администрация – Монтана, като заяви, че приема тази позиция за предизвикателство и висока отговорност.

Дата: 31 май 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА С ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНАОбластният управител на област Монтана Валери Димитров проведе на 28.05.2021 г. работна среща с представителите на ведомствените териториални структури на територията на област Монтана. В рамките на срещата бяха обсъдени организационни въпроси свързани с текущата дейност на  структурите.
Господин Димитров обърна внимание на присъстващите за спазване на работното време и изпълнението на служебните задължения съгласно нормативните изисквания,  както и обслужването на гражданите да бъде извършвано на ниво при спазване на необходимите противоепидемични мерки.
През месец юни Областният управител, ще посети държавните структури на територията на област Монтана с цел да се запознае с текущата работа и с възникналите проблеми при изпълнение на служебните  задължения.

Дата: 28 май 2021 Виж още...
ТЕСТ НА СИРЕНИТЕ В МОНТАНА НА 2 ЮНИ 2021 ГОДИНА
Във връзка с Решение № 211/31.05.1993 г. на Министерския съвет на Република България за обявяване на 2-ри юни за ден на Ботев и на загиналите за свободата на България, на 02 юни 2021 г. в страната ще бъде проведена тренировка за задействане на сиренно-оповестителната система.
В 12:00 часа ще се задействат крайните акустични устройства (сирени), като ще излъчат акустичен сигнал „Въздушна опасност“ в продължение на 2 минути.  
Тестът се провежда с цел проверка на техническото състояние на системата, повишаване уменията на длъжностните лица за нейното задействане и обучение на населението за разпознаване на сигналите.

Дата: 28 май 2021 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

ФУНКЦИИ:

Целта на КЗ е да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни. При осъществяване на дейността си комисията се съобразява с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта, който се приема от Областния съвет за развитие.


СЪСТАВ:
Съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-19-1(3)/26.05.2021г.*Съгласно чл. 6, ал. 3 от ППЗНЗ, директорът на ДРСЗ и/или упълномощени от изпълнителния директор на АЗ длъжностни лица, могат да участват в КЗ със съвещателен глас


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2021 година

2020 година

2019 година

2018 година


2017 година

Протокол оценка от 05.01.2017 г.

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година


Дата: 27 май 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА ТРИСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията и чл. 3б, ал. 2 и 3 от Кодекса на труда.

ФУНКЦИИ:
Съветът осъществява консултации и сътрудничество при уреждането на въпросите на трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения, осигурителните отношения и на жизненото равнище, специфични за област Монтана. По решение на областния съвет за тристранно сътрудничество към него могат да бъдат създавани на паритетни начала работни групи за разглеждане на конкретни проблеми.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността му е регламентирана от Правилника за организацията и дейността на Областния съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана.

СЪСТАВ:
Съставът на Областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана е определен със заповед ОКД-22-1-(1)/26.05.2021г.


 
ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на областния съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 27 май 2021 Виж още...
Контакти
Областен управител Валери Димитров
096/ 399 101, 096/ 399 112,096/ факс 399 129
Заместник областен управител Десислава Димитрова 096/ 399 105, 096/ 399 106
Заместник областен управител Цветко Цветков 096/ 399 104, 096/399 106Главен секретар Иван Тодоров 096/ 399 103


Дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността”
Директор Даниела Миронова 096/ 399 114
Главен счетоводител Ваня Троянска 096/ 399 133
Главен юрисконсулт Катя Петкова 096/ 399 117
Главен експерт Росица Рангелова 096/ 399 118,096/ 399 119
Старши юрисконсулт Мария Григорова 096/ 399 117
Старши експерт Ангел Павлов 096/ 399 108
Главен специалист ОМП Красимир Стоянов 096/ 399 124
Главен специалист Светла Иванова 096/ 399 107, 096/399 121, 096/399 125
Технически сътрудник- деловодство Таня Георгиева 096/ 399 121

Дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост”
Директор Нели Дацова 096/ 399 123
Главен експерт Калина Борисова 096/ 399 116
Главен експерт Нели Копривчина 096/ 399 113
Главен експерт Диана Венелинова 096/ 399 128
Главен експерт Мариела Богданова 096/ 399 128
Главен експерт Силва Викторова 096/ 399 140
Главен експерт Галя Донова-Иванова 096/ 399 130
Главен експерт Добромир Тодоров 096/ 399 127
Главен експерт Елена Любенова 096/ 399 131
Главен експерт Силвия Георгиева 096/ 399 120
Старши експерт Михаил Михайлов 096/ 399 115
Старши експерт Биляна Божидарова 096/ 399 113
Старши експерт Мариела Николова 096/ 399 101
Старши експерт Надя Дамянова
096/ 399 115
Старши експерт Илиян Цветков
096/ 399 127
Младши експерт Галя Георгиева
096/ 399 113
Специалист Ралица Каменова
096/ 399 121
Специалист Стела Владимирова
096/ 399 115
Изпълнител шофьор Любослав Георгиев ----------

Дата: 27 май 2021 Виж още...
ЗА АСОЦИАЦИЯТА
Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана е юридическо лице с адрес на управление в сградата на областна администрация- Монтана. Дейността на Асоциацията е насочена към постигане на следните цели:
-устойчиво използване на водите и опазването им;
-съхраняване, развитие и модернизиране на В и К системите и съоръженията;
-осигуряване на нуждите на населението на обособената територия от качествени В и К услуги.

Членове:
Председател - Валери Димитров
община Бойчиновци; община Брусарци; община Вълчедръм; община Вършец; община Георги Дамяново; община Лом; община Медковец; община Монтана; община Чипровци; община Якимово.

Разпределение на процентното съотношение на гласовете на общините, съобразно извършеното през 2011 г. официално преброяване на населението на Република България

Членове

Съотношение на гласовете/%/

Областна администрация Монтана

35.00

Община Монтана

27.07

Община Бойчиновци

4.66

Община Брусарци

2.55

Община Вълчедръм

4.98

Община Вършец

4.12

Община Георги Дамяново

1.39

Община Лом

14.15

Община Медковец

2.03

Община Чипровци

1.87

Община Якимово

2.18

Общо

100.00


Функции
Съгласно Закона за водите, Асоциацията отговаря за управлението, планирането и изграждането на В и К системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „В и К” ООД, град Монтана, както и за избора и контрола върху В и К оператор.

Контакти
адрес: град Монтана, ПК 3400
пл. „Жеравица” 1
e-mail :avik_montana@montanabg.org, avik.montana@montana.government.bg

Валери Димитров
Председател
тел. : (096) 399101
факс : (096) 399129

Галина Григорова
Главен секретар
тел. : (096) 399101; (096) 399135

Габриела Господинова
Главен счетоводител, Финансов експерт
тел. : (096) 399135

ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВиК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД, ГРАД МОНТАНА

ВСЕКИ ПЪРВИ ЧЕТВЪРТЪК ОТ МЕСЕЦА
от 16 часа до 17,30 часа
в приемна кабинет №306, находящ се на 3-ти етаж в сградата на ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ-МОНТАНА

Дата: 27 май 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ПРОВЕДЕ РАБОТНА СРЕЩА ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID - 19Областният управител на област Монтана Валери Димитров проведе на 27.05.2021 г. работна среща във връзка с актуалната епидемична обстановка и мерките срещу разпространението на коронавирусната инфекция на територията на областта.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана взеха Зам. областните управители Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков, Директорът на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова, Председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз – д-р Людмил Джурджов, ръководители на лечебни заведения, кметове на общини, здравни медиатори и представители на медиите.
Основен акцент в дневния ред на срещата беше обсъждане на възможностите за провеждане на активна кампания сред населението в областта, в това число и информационна, по отношение на ваксинацията като част от превантивните мерки, насочени към ограничаване на разпространението на заболяването COVID – 19.

Дата: 27 май 2021 Виж още...
работна среща
На 25.05.2021 г. в 15.20 ч. в  ОДМВР-Монтана бе проведена работна среща, на която присъстваха:
Г-н Валери Димитров – областен управител на област Монтана;
Ст. комисар Пламен Томов – директор на ОДМВР-Монтана;
Г-жа Мария Страхилова – директор на ОПУ-Монтана;
Г-н Александър Ангелов – началник областен отдел в ДАИ;
Гл. инсп. Петко Шумански – началник на РУ-Монтана;
Гл. инсп. Елвис Иванов – началник на сектор ,,Пътна полиция‘‘ при ОДМВР-Монтана;
Ст. инсп. Радостин Тинчев – от отдел ,,Охранителна полиция‘‘ при ОДМВР-Монтана;
Ст. инсп. Красимир Кирилов – от сектор ,,Пътна полиция‘‘ при ОДМВР-Монтана;
Целта на работната среща бе набелязването на съвместни мерки за ограничаване на пътния травматизъм на път Е-79 в района между 73 км и 102 км.  На 15.05.2021 г. бе реализирано тежко ПТП с четирима загинали.                                                                                                                                 След като бе направен обстоен обзор присъстващите изразиха становище по проблемния въпрос, като бяха приети адекватни съвместни мерки с цел обезпечаване и превенция на опасния участък от пътя за недопускане настъпването на тежки ПТП или други нарушения, които биха били предпоставка за реализиране на такива, а именно:                   Засилване полицейското присъствие в района с екипи на ,,Пътна полиция‘‘ и служители от РУ-Монтана, а също така и с екипи на ДАИ. Подобряване на знаковото стопанство, чрез монтиране на соларни знаци, които да излъчват светлина през тъмната част на денонощието.       
Предприети са необходимите мерки по ремонта на пътния участък при с. Долна Вереница за ограничаване на пътния травматизъм.

Дата: 26 май 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 24 май 2021 Виж още...
СЪОБЩЕНИЕ
Уведомяваме кандидатите по Програма „Старт на кариерата”, че на 26.05.2021 г. от 10:00 часа в Заседателна зала №2 на Областна администрация Монтана, ще се проведе интервю за 1 /едно/ работно място в Областна администрация Монтана.

Дата: 21 май 2021 Виж още...
Назначена е Районната избирателна комисия Монтана за предсрочните избори за народни представители на11 юли 2021 г. в Дванадесети изборен район – Монтана
Централната избирателна комисия /ЦИК/, с Решение № 62-НС от 20 май 2021 г., назначи Районната избирателна комисия /РИК/ в Дванадесети изборен район – Монтана, за изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.
Съставът на РИК – Монтана включва 13 членове.
За председател на комисията е назначен Валери Димитров, заместник-председатели са Камелия Илиева и Румен Гоцов, а секретар – Гита Георгиева.
Членове на комисията са: Пламка Григорова, Петя Кирилова, Диана Иванчева, Мартин Конов, Зоя Иванова, Ивайло Георгиев, Гергана Милорадова, Александър Александров, Цена Димитрова.
Съгласно решението на ЦИК, Районната избирателна комисия – Монтана встъпва в правомощията си на 22 май 2021 г.
РИК ще осъществява дейността си в административната сграда на Областна администрация Монтана на адрес:
гр. Монтана, пл. „Жеравица” № 1, ет. 2, ст. № 210 и телефони за връзка 096/300 712 и 0877 176 805.
Уведомяваме членовете на РИК – Монтана, че първото заседание на комисията ще се проведе на 22.05.2021 г. от 11.00 ч. в сграда на Областна администрация Монтана.Публикувано на 21.05.2021г.

Дата: 21 май 2021 Виж още...
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ВАЛЕРИ ДИМИТРОВ ВСТЪПИ В ДЛЪЖНОСТ КАТО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНовият областен управител на Монтана Валери Димитров официално встъпи  в длъжност. Той беше посрещнат от бившия губернатор Росен Белчев, който по традиция му връчи статуетката на Дон Кихот, превърнала се в символ на приемствеността за областните управители на област Монтана, с пожелание за успешен мандат. От своя страна г-н Димитров увери присъстващите, че всичко добро, постигнато за региона досега, ще бъде продължено и надградено, че ще работи конструктивно с всички, които желаят да дадат своя принос за развитието на област Монтана. За него основната задача е  провеждане на честни парламентарни избори на 11 юли 2021 г.
В допълнение към казаното той поясни, че ще разчита на добрата работа на екипа на Областна администрация Монтана.
Г-н Валери Димитров притежава образователно-квалификационна степен ,,Магистър,, по специалността ,,Национална полиция,, от ВВОУ ,,Васил Левски,, във Велико Търново. От 1993 г. до 2015 г. е работил в системата на вътрешните работи, като е заемал различни длъжности, включително и директор на Областна дирекция на МВР в Монтана. Семеен, с две деца.

Дата: 20 май 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” В ОБЛАСТ МОНТАНА
ОБЛАСТЕН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКА ВИКТОРИНА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ” В ОБЛАСТ МОНТАНАНа 17.05.2021 г. в област Монтана се проведе Областен кръг на националната викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”. Домакин на събитието беше Пето ОУ „Христо Ботев“, град Монтана, където бяха осигурени отлични условия.
В Областния кръг на викторината „Да запазим децата на пътя” взеха участие отбори от пет общини: Второ ОУ „Христо Смирненски“ – Берковица, ОУ „Отец Паисий“ – с. Мадан, Второ ОУ „Иван Вазов“ – Вълчедръм, Шесто СУ „Отец Паисий“ – Монтана и СУ „Д-р Петър Берон“ – с. Якимово. Състезанието протече в три кръга при спазване на определения регламент. В подготовката, организирането и провеждането на инициативата, както и при оценяването на постиженията на отборите участва комисия от представители на различни организации с председател: инж. Нина Кирилова, ст. експерт по ПОО в РУО-Монтана и членове: Илиян Цветков,  ст. експерт в дирекция АКРРДС, ОА – Монтана; Виктория Димитрова, доброволец към Български младежки червен кръст – Монтана; Борис Христов, Съюз на българските автомобилисти – Монтана; инсп. Даниел Първанов, сектор Пътна полиция към ОД на МВР – Монтана и Владимир Илиев – автомобилен инструктор.

Дата: 18 май 2021 Виж още...
Заседания

Заседание от 27.02.2015 г.
Дата: 18 май 2021 Виж още...