Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС“
ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕѓ периода между 17 и 23 юли 2020 г., в сградите на Областни администрации Враца, Ловеч и Монтана се проведоха 3 фокус групи (по една във всяка област) във връзка с изпълнението на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“.
Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и се изпълня от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.

Дата: 28 юли 2020 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 28 юли 2020 Виж още...
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Дата: 22 юли 2020 Виж още...
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Дата: 21 юли 2020 Виж още...
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
ЗАСЕДАНИЯ

Протокол №1 от заседание на Областната преброителна комисия, проведено на 01.07.2020 г.

Дата: 21 юли 2020 Виж още...
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
КОНТАКТИ

Председател на временната Областна преброителна комисия на област Монтана:
Десислава Димитрова, заместник областен управител на област Монтана
e-mail: Desislava.Kamenova@montana.government.bg

Секретар на временната Областна преброителна комисия на област Монтана:
Бойка Борисова, Началник на отдел „СИ-Монтана“, ТСБ Северозапад
e-mail:BBorisova@nsi.bg


Дата: 21 юли 2020 Виж още...
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021
Започва предварителен обход на страната за актуализиране на информацията за жилищните сгради и адресите за Преброяване 2021От 20 юли до 15 септември Националният статистически институт съвместно с общинските преброителни комисии ще осъществи един от основните етапи в подготовката на Преброяване 2021. Близо 2000 представители на общините и НСИ, преминали специализирани обучения, ще извършат предварителен обход във всички населени места на територията на Република България за актуализиране на наличната информация и събиране на липсващи данни за жилищните сгради и адресите.
За област Монтана назначените регистратори са 138.
По време на обхода регистраторите ще съберат информация за географските координати и характеристиките на сградите. Обект на наблюдение са жилищни сгради, нежилищни сгради, в които живеят хора, места за настаняване, болници, общежития, затвори, манастири, места за предоставяне на социални услуги, локации, които е възможно да се използват от лица без дом за обитаване или пренощуване.

Дата: 20 юли 2020 Виж още...
ОБЯВА
Дата: 17 юли 2020 Виж още...
Нови противоепидемични мерки
Заповед № РД-01-403 от 15.07. 2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от 16.07.2020г до 31.07.2020г Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 16 юли 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 123 от Протокол № 9/30.06.2020 г. на Общински съвет Вършец. С посоченото решение общинският съвет актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост и добавя имот за продажба по реда на чл. 35, ал. 3 от Закона за общинската собственост (ЗОС), като определя пазарната цена на имота, съгласно пазарната оценка. За да се извърши продажба по облекчения ред без търг или конкурс, е необходимо кумулативното наличие на нотариален акт за собственост или друг документ удостоверяващ правото на собственост върху сградата, построена в имот частна общинска собственост и самата сграда да е законно построена. Към докладната записка към решението липсва удостоверение, доказващо че сградата е законно построена.

Дата: 14 юли 2020 Виж още...
ВРЕМЕННИ ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ
Заповед № РД-01-399 от 12.07.2020 г на министърът на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки от считано от13.07.2020г до 15.07.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.

Дата: 13 юли 2020 Виж още...
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID - 19
МЕДИЦИНСКИЯТ СЪВЕТ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ЕПИДЕМИЧНАТА ОБСТАНОВКА, ПРИЧИНЕНА ОТ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе редовно заседание във връзка с актуалната епидемична обстановка в страната и областта, причинена от разпространението на Коронавирус инфекцията.
Участие в събитието, което се състоя в 16.00 часа на 09.07.2020 г. в Областна администрация - Монтана под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областните управители Десислава Димитрова и инж. Цветко Цветков, взеха включените в състава на съвета ведомствени териториални структури на изпълнителната власт – Регионална здравна инспекция, Районна здравноосигурителна каса, Областна дирекция на МВР,  Териториална дирекция „Национална сигурност“, Гранично полицейско управление - Чипровци, МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана,  МБАЛ „Св. Николай Чудотворец“ ЕООД – Лом,  Център за спешна медицинска помощ – Монтана, МБАЛ „Сити клиник – Свети Георги“ ЕООД – Монтана, МБАЛ „Берковица“ ЕООД, „Фърст Диализис Сървис България, Диализен център - Монтана“,  представители на  общините в област Монтана, както и представители на Районните колегии на Български лекарски съюз и Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи.

Дата: 10 юли 2020 Виж още...
Регионалната програма за заетост в област Монтана за 2020 г
Със заповед от 07.07.2020 г. на министъра на труда и социалната политика е утвърдена Регионалната програма за заетост в област Монтана за 2020 г.
Регионалните програми за заетост са ефективен инструмент на политиката по заетостта, за решаване проблемите на местните пазари на труда, чрез повишаване предлагането на работни места и интеграция на безработни лица от уязвимите групи.
Законът за насърчаване на заетостта предвижда реализиране на една Регионална програма за всяка административна област, изготвена на база предложения от областна и общинските администрации.
- Общ брой безработни лица, включени в програмата – 130 бр.;
- Заетост при работа на пълен и не пълен работен ден;
- Източници на финансиране: средства от държавния бюджет – 335259,00 лв.
Работодателите (Областна администрация Монтана, общини Берковица, Бойчиновци, Вършец, Георги Дамяново, Монтана, Чипровци и Якимово) Работни места и финансови средства от държавния бюджет, разпределени по общини:

Работодатели (областна и общински администрации, партньори)

Заетост на пълен работен ден

Брой лица

Брой месеци

Необходими финансови средства (лева)

1.

Областна администрация Монтана

4

4

12 672,00

2.

Берковица

12

4

38315,00

3.

Брусарци

7

4

20363,00

4.

Вършец

6

4

17454,00

5.

Георги Дамяново

4

4

9683,00

6.

Лом

13

4

41 508,00

7.

Медковец

8

4

25544,00

8.

Монтана

16

4

47994,00

9.

Чипровци

5

4

15 965,00

Общо разходи:

229498,00


Работодатели(областна и общински администрации, партньори)

Заетост на непълен работен ден

Брой лица

Брой часове на ден

Брой месеци

Необходими финансови средства(лева)

1.

Бойчиновци

12

6

4

28 736,00

2.

Вълчедръм

28

4

4

44 701,00

3.

Вършец

1

4

4

1536,00

4.

Якимово

14

6

4

30788,00


Общо разходи:

105761,00


Дата: 9 юли 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед ДС-06-033/07.07.2020г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба на ПИ с идентификатор 07510.90.79, представляващ незастроен терен с площ 1009 кв. м по кадастралната карта и кадастралните регистри на землище село Бързия, одобрени със Заповед № РД№18-584/28.02.2018 г. на изпълнителния директор на АГКК,  при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 08.07.2020 г. до 08.10.2020 г., съгласно т. 5 от Заповедта на областния управител на област Монтана. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 8 юли 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНАТА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ – БЕРКОВИЦА ОБЯВИ ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ
Регионалната дирекция по горите в Берковица обяви график за провеждане на обществени консултации като част от процедурата за разглеждане, приемане и утвърждаване на Областен план за развитие на горските територии (ОПРГТ) и Доклад за екологична оценка на ОПРГТ в съответствие с изискванията на чл.58, ал.2 от Наредба №18/07.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии и чл.21, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми.
С графика за провеждане на обществени обсъждания можете да се запознаете чрез посочения по-долу линк към публикуваната от РДГ обява, където желаещите могат да намерят не само информация за конкретните дати на провеждане на събитията по общини, но и препратки към интернет-страниците на ИАГ, РДГ и МОСВ, в които са публикувани документите, представляващи обект на предстоящите обсъждания.

Обява за провеждане на обществени обсъждания във връзка с Областен план за развитие на горските територии

Дата: 6 юли 2020 Виж още...