Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Нови противоепидемични мерки
Със Заповед № РД-01-277 от 26 май 2020 г. министърът на здравеопазването  въвежда нови  временни противоепидемични мерки  от считано от 26.05.2020г до 14.06.2020г. Със заповедта може да се запознаете ТУК.
 
Дата: 27 май 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС


Дата: 22 май 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО В МОНТАНА ПРЕДПРИЕМА ИНИЦИАТИВА ЗА ДОСТОЙНО ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА ДЕНЯ НА БЪЛГАРСКАТА ПРОСВЕТА И КУЛТУРА
Регионалното управление на образованието съвместно с образователните институции в област Монтана предприемат инициатива за достойно отбелязване на делото на Равноапостолите Кирил и Методий в Деня на славянската писменост и българската просвета и култура – 24 май.
Организирани са множество събития, в това число – концерти, изложби и конкурси, а към жителите на област Монтана е отправен апел за съпричастност, като във всеки дом бъде издигнат националния трибагреник, дворовете и балконите бъдат украсени с балони в бяло, зелено и червено, с детски рисунки и портрети на Светите братя.
В 12.00 часа на 24 май 2020 г. ще прозвучи химнът „Върви, народе възродени! “
Идеята на настоящата инициатива е, независимо от епидемичната обстановка в страната, да бъдат насърчени българският дух и патриотизъм и да бъде постигнато обединение в стремежа към знания, наука, култура и свободно слово.

Дата: 19 май 2020 Виж още...
РДГ Берковица провежда консултации по задание за обхват и съдържание на Доклад за екологична оценка на проекта на Областен план за развитие на горските територии на област (ОПРГТ) Монтана.
В съответствие с изискването на чл. 19а, т.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми, Ви информираме, че заданието за обхват и съдържание на доклада за екологична оценка на проекта на ОПРГТ на област Монтана е публикувано на интернет страницата на Регионална дирекция по горите-Берковица, на електронен адрес:
http://www.berkovitca.iag.bg/news/lang/1/id/14822/display за срок от 20 календарни дни.Становища и препоръки от гражданите, заинтересованите страни и третите лица, които има вероятност да бъдат засегнати при реализация на ОПРГТ и извършването на екологичната оценка се изпращат на ел. адрес: rugberkovitca@iag.bg или адреса на РДГ Берковица: гр. Берковица, ул. Митрополит Кирил №13, на вниманието на инж. Новкова.

РДГ Берковица изготвя Областен план за развитие на горските територии на област Монтана за следващите 10 години. Областните планове представляват стратегическ документи, чрез които ще се извършва планирането на горско-стопанските мероприятия на областно ниво. Текста и графичния материал към на проекта за план може да бъде намерен на уеб - страницата:https://www.oprgtmontana.net /.

Дата: 19 май 2020 Виж още...
съобщение за отчуждаване
С Решение № 98 от 14 февруари 2020 г. Министерският съвет на Република България отчуждава за държавна нужда за изграждане на обслужваща техническа инфраструктура – пътна връзка към технологичната площадка на компресорна станция „КС Расово“ на обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Булгартрансгаз“ ЕАД паралелно на северния (магистрален) газопровод до българо-сръбската граница“, на територията на област Монтана, поземлени имоти по КККР на землище село Расово, община Медковец, подробно описани в Решението. С оглед защитата на особено важни държавни и обществени интереси, както и на основание чл. 39б, ал. 1, т. 3 от ЗДС е допуснато предварително изпълнение на РМС №98/14.02.2020 г. и определеното с РМС обезщетение е внесено от „Булгартрансгаз“ ЕАД по сметка на Областна администрация Монтана.

Дата: 14 май 2020 Виж още...
РОМСКИ ОБРАЗОВАТЕЛЕН ФОНД ОБЯВИ СВОЯ ЕЖЕГОДЕН КОНКУРС ЗА СТИПЕНДИИ ЗА СТУДЕНТИ ОТ РОМСКИ ПРОИЗХОД
Ромски образователен фонд обяви своя ежегоден конкурс за стипендии за студенти от ромски произход на база постижения в обучението за академичната 2020 – 2021 г.
Фондът, чието седалище е в град Будапеща, Унгария, функционира с основна цел да подпомага качественото образование на младежи от ромски произход посредством образователни програми и политики.
Конкурсът за стипендии се обявява ежегодно на база академични постижения за студенти от ромски произход в 16 държави от Централна и Източна Европа. В България Ромският образователен фонд предоставя академична стипендия на над 150 ромски студенти годишно, които се обучават в бакалавърска, магистърска или докторска програма в акредитирани български университети.
Желаещите да се запознаят с насоките за кандидатстване могат да го направят на следния интернет адрес: http://www.romaeducationfund.org/rmusp-bulgaria/
Крайният срок за кандидатстване е 15 юни 2020 г.

Дата: 14 май 2020 Виж още...
ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
С Решение № 3663-П от 21.04.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 05236.553.77 с площ 25 221 кв. м, намиращ се в град Бойчиновци, община Бойчиновци, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 41/08.05.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 08.05.2020 г. до 08.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адресhttps://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 12 май 2020 Виж още...
ПРОДАЖБА НА ИМОТИ В УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ
С Решение № 3662-П от 21.04.2020 г. на Агенция за публичните предприятия и контрол е предложен за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ ПИ с идентификатор 05654.500.762 с площ 5 808 кв. м, намиращ се на ул. „Александър Стамболийски“ № 46 в село Боровци, община Берковица, област Монтана, при условия и ред подробно указани в Решението, обн. в ДВ, бр. 41/08.05.2020 г. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 08.05.2020 г. до 08.07.2020 г., съгласно т. 2.4 от решението на АППК. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес:https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public

Дата: 12 май 2020 Виж още...
Преустановява се дейността на контролно-пропускателните пунктове
От 00:00 часа на 6 май преустановяват дейността си контролно-пропускателните пунктове, организирани от Министерството на вътрешните работи, на входно-изходните пътища на областните центрове. Със заповедта на министъра на здравеопазването може да се запознаете ТУК.

Дата: 5 май 2020 Виж още...
Отменят се част от противоепидемичните мерки
Със Заповед № РД-01-249 от 03 май 2020 г., министърът на здравеопазването отменя част от въведените противоепидемични мерки, заради COVID-19. Със заповедта може да се запознаете ТУК.
 
Дата: 4 май 2020 Виж още...
Отпада забраната за посещения на национални и природни паркове и планини
Със Заповед № РД-01-248/01.05.2020 г. на министъра на здравеопазването може да се запознаете ТУК.

Дата: 4 май 2020 Виж още...
Отменя се задължителното носене на маски или други предпазни средства на открити обществени места
Здравният министър Кирил Ананиев издаде заповед, с която отменя задължителното носене на маски и други предпазни средства на открити обществени места. Заповедта може да видите ТУК.

Дата: 4 май 2020 Виж още...