Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЕСЕЛИ ПРАЗНИЦИ


Дата: 25 декември 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
Областната епизоотична комисия на област Монтана проведе на 18 декември 2020 г. онлайн заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областния управител инж. Цветко Цветков.
Събитието се проведе в електронната платформа за видеоконферентни връзки zoom и в него се включиха представители на ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В хода на заседанието директорът на ОДБХ-Монтана д-р Герго Гергов запозна присъстващите със същността н начините за разпространение на заболяването Високопатогенна инфлуенца при птиците, като обърна внимание върху необходимостта да се осъществява постоянен надзор за появата на вируса особено що се касае до райони в страната с висока концентрация на птицевъдни стопанства, отглеждащи кокошеви видове и патици.

Дата: 21 декември 2020 Виж още...
ПОДПОМАГАТ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ЕВРОСРЕДСТВА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ ОТ 2021 г.
ПОДПОМАГАТ С БЕЗВЪЗМЕЗДНИ ЕВРОСРЕДСТВА МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ В ГРАНИЧНИТЕ ОБЛАСТИ НА БЪЛГАРИЯ И СЪРБИЯ ОТ 2021 г.Микро, малките и средни предприятия в пограничните общини на България и Сърбия ще имат достъп до безвъзмездно европейско финансиране по управляваната от Министерството на регионалното развитие и благоустройство съвместна трансгранична програма в програмния период 2021-2027 г. Общата сума ще стане ясна след одобряване на бюджета на програмата от ЕК, като помощта за бизнеса ще обхване 15 % от общия ресурс. Подкрепата ще бъде под формата на безвъзмездни средства, ваучерни схеми и други инструменти, като проектите ще се изпълняват по опростени административни процедури. Очаква се мярката да има изключително положителен ефект за икономическата активност и обмен в региона и да подкрепи създаването и запазването на работни места. Решението бе одобрено в рамките на заседание на съвместната работна група за стратегическо планиране и програмиране по Програмата за трансгранично сътрудничество INTERREG-IPA между Република България и Република Сърбия 2021-2027 г. Онлайн срещата бе председателствана от заместник-министъра на регионалното развитие и благоустройството г-жа Деница Николова и г-н Михаило Дашич, помощник министър в Министерството на европейската интеграция на Република Сърбия.

Дата: 18 декември 2020 Виж още...
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВEТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – ЛОМ ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА КРЪВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА
МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ „СВEТИ НИКОЛАЙ ЧУДОТВОРЕЦ“ – ЛОМ ЗАПОЧВА КАМПАНИЯ ПО НАБИРАНЕ НА КРЪВ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕКОНВАЛЕСЦЕНТНА ПЛАЗМА В отделението по трансфузионна хематология на МБАЛ „Св. Николай Чудотворец” в Лом започва кръводарителска кампания за осигуряване на реконвалесцентна плазма.
Доброволците ще могат да даряват кръв след предварително запазен час и проведена консултация по телефона.
Дарената кръв от хора, преболедували Ковид-19 ще се транспортира до Национален център по трансфузионна хематология в София, където ще се преработва и от нея ще се извлича реконвалесцентната плазма.
На 18.12.2020г. екипът на д-р Симеонова – завеждащ Отделение по трансфузионна хематология в Ломската болница премина обучение по вземане на кръв за реконвалесцентна плазма, водено от медицински персонал от Националния кръвен център. Първите дарители вече получиха своите часове за кръводаряване за началото на идната седмица.
    
Изисквания към кръводарителите:


•    да са  здрави;
•    да са над 50 килограма;
•    да са на възраст между 18 и 65 години,
•    да не приемат лекарствени медикаменти;
•    да имат положителен PCR тест, от който да е видно, че от началото на вирусната инфекция са изминали поне 40 дни;

Телефон за консултация и записване на часове: +359 879 215 530  (от понеделник до петък – от 8:00 до 13:00ч.)

Адрес: гр. ЛОМ  3600, ул. “Т.КАБЛЕШКОВ  “ № 2                                


Дата: 18 декември 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ В ОБНОВЕН СЪСТАВ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОМЕНИТЕ В ЗРР И ППЗРР
Областният управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областният управител Десислава Димитрова взеха участие в първото заседание на обновения състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе онлайн на 17 декември 2020 г. посредством електронната платформа за видеоконферентни връзки webex.
Събитието представляваше първата съвместна среща на разширения състав на съвета, определен със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-36-1747/11.12.2020 г. и функциониращ в съответствие с извършените промени в Закона и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Наред с Областните управители на областите Враца, Монтана и Ловеч в събитието се включиха Зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кметове на общини от Северозападния район, представители на съсловните работодателски организации и гражданския сектор.

Дата: 17 декември 2020 Виж още...
РЕГИОНАЛНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ В ОБНОВЕН СЪСТАВ И В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРОМЕНИТЕ В ЗРР И ППЗРР
Областният управител на област Монтана Росен Белчев и Зам. областният управител Десислава Димитрова взеха участие в първото заседание на обновения състав на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което се проведе онлайн на 17 декември 2020 г. посредством електронната платформа за видеоконферентни връзки webex.
Събитието представляваше първата съвместна среща на разширения състав на съвета, определен със Заповед на Министъра на регионалното развитие и благоустройството № РД-02-36-1747/11.12.2020 г. и функциониращ в съответствие с извършените промени в Закона и Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
Наред с Областните управители на областите Враца, Монтана и Ловеч в събитието се включиха Зам. министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова, кметове на общини от Северозападния район, представители на съсловните работодателски организации и гражданския сектор.

Дата: 17 декември 2020 Виж още...
Заповед
Дата: 15 декември 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 120 в частта на т. 2 от Протокол № 20/25.11.2020 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение в т. 2 общинският съвет отказва за разпределение имоти публична общинска собственост – с НТП „полски пътища“ в землището на с. Мърчево, съгласно извлечение от регистрите по реда на чл. 72, ал. 7, във връзка с ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 г., изготвено от ОД „Земеделие“ град Монтана. В решението липсват фактически основания, което води след себе си и неспазване на императивната разпоредба на чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) относно формата на административния акт. Решението е немотивирано, което представлява съществен порок, касаещ формата му, а липсата на форма на административния акт, от своя страна, е абсолютно основание за отмяната му, защото предполагало липса на юридически факт, който да породи упражненото от органа публично субективно право. На следващо място, разгледано по същество върнатият за ново обсъждане акт е нищожен. Процедурата е регламентирана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и ППЗСПЗЗ, които нормативни актове се явявали специални по отношение на общите закони – ЗМСМА и ЗОС. Приетото от Общински съвет Бойчиновци решение е нищожно, защото съгласно закона колективният орган има правомощие и то при обвързана компетентност да приеме решение за предоставяне на имотите полски пътища и да посочи цената за това. Този орган няма правомощие да приеме решение, каквото е процесното – да не дава съгласие за включване на имоти общинска собственост – полски пътища в масивите за ползване на земеделски земи, защото това е в компетентността на друг орган и вече е направено, съобразно закона, през месец август.

Дата: 9 декември 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МОНТАНА
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 317 от Протокол № 14/26.11.2020 г. на Общински съвет Монтана. С посоченото решение общинският съвет приема Наредба за реда и условията за отпускане на финансова помощ за закупуване на първо жилище от млади семейства на територията на община Монтана. С наредбата се въвежда условието заявителите за еднократна финансова помощ да нямат изискуеми задължения към общината и държавата. Ограничението, което се въвежда, на практика принуждава заявителите на услугата да заплатят своите задължения към общината, тъй като това е необходимо условие за отпускането на помощта, а така се стига до принудително събиране на публични вземания на община Монтана по начин, който не е съответен на възприетия в Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) ред. На следващо място, наредбата противоречи и на чл. чл. 5 ал. 2 от Закона за ограничаване на административното регулиране и административния контрол върху стопанската дейност (ЗОАРАКСД), съгласно която административният орган не може да изисква предоставяне на информация или документи, които са налични при него или при друг орган, а ги осигурява служебно за нуждите на съответното производство. Безспорно е, че общинската администрация разполага с данни за задълженията към общината, данни за придобитото недвижимо имущество на територията на общината, данни за постоянния/настоящия адрес на заявителите, както и за семейното им положения. Вместо това ги изисква от заявителите в оригинал.

Дата: 9 декември 2020 Виж още...
Информация относно годишното приключване на банковите сметки на бюджетните предприятия за 2020 г.
<
Дата: 2 декември 2020 Виж още...
Съобщение
Със Заповед № ДС-06-60 от 27.11.2020 г. на областния управител на област Монтана е открита тръжна процедура за продажба недвижим имот – частна държавна собственост с предоставени права за управление на областния управител на област Монтана, представляващ сграда с идентификатор 58116.86.7.1 със ЗП 110 кв. м, брой етажи – 2, предназначение: административна, делова сграда, конструкция – масивна, находяща се в ПИ с идентификатор 58116.86.7 по КККР на землище село Превала, одобрени със Заповед № РД-18-336/21.05.2019 г. на изпълнителния директор на АГКК, община Чипровци, област Монтана, при граници на сградата – от всички страни ПИ с идентификатор 58116.86.7, актувана с АЧДС № 4187/08.10.2020 г., при условия и ред подробно указани в Заповедта. Срокът на валидност на процедурата за продажба е от 30.11.2020 г. до 28.02.2021 г., съгласно т. 5 от Заповедта. Продажбата на имота се извършва чрез електронен търг на електронната платформа за продажба на имоти на ел. адрес: https://estate-sales.uslugi.io/upcoming-public/view/192

Дата: 2 декември 2020 Виж още...