Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРЕДСТОЯЩО
На 01.03.2017 г. (сряда) от 13.00 ч. в Заседателната зала  на Областна администрация Монтана ще се проведе работна среща, организирана от ВРИД Областен управител на област Монтана, инж. Иван Сергисов, с представители на политическите партии от област Монтана, представители на Окръжна прокуратура, ОД на МВР – Монтана, ТД”ДАНС” – Монтана и РИК – Монтана. 
На срещата ще бъдат обсъдени въпроси, свързани с подготовката и произвеждането на предстоящите избори за народни представители за Народно събрание на 26.03.2017 г.
Дата: 28 февруари 2017 Виж още...
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК–МОНТАНА
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯ ПО ВИК–МОНТАНАДнес, 28.02.2017 г. в Заседателна зала №2 на Областна администрация Монтана, под председателството на инж. Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана, се проведе редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК–Монтана.  
Със 100% /сто/ „за“ от гласовете на присъстващите членове единодушно бяха приети отчета за дейността на Асоциацията за 2016 г., отчета за бюджета на Асоциация ВиК за предходната година, бюджета  за 2017 г., както  и плана за опазване на околната среда на оператора „ВиК” ООД – Монтана. 
„Преди всичко трябва да мислим за хората в нашия регион. Ще бъда доволен да чуя вашите предложения и да споделите проблемите си с мен”. Това заяви пред  кметовете на общините в област Монтана, инж.  Иван Сергисов.
Дата: 28 февруари 2017 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 272, прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 15.02.2017 г. С посоченото решение е дадено съгласие за смяна на предназначението на сграда – гараж в гр. Чипровци от публична в частна общинска собственост. Имотът, предмет на решението, е част от терен, отреден „за обект комплекс за здравеопазване”. Разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от Закона за общинската собственост предвижда, че публична общинска собственост са имотите, предназначени за осъществяване функциите на органите на местното самоуправление и местната администрация, както и имотите, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение. Само при наличието на променено предназначение и при спазване на всички изискуеми условия за това, може да се пристъпи към промяна характера на собствеността. Понятието „предназначение на имота” по чл. 3, ал. 2 от ЗОС следва да се разбира по смисъла на чл. 8 от Закона за устройство на територията, според който конкретното предназначение на имота се определя от подробния устройствен план.
Дата: 27 февруари 2017 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2017Г.
Дата: 27 февруари 2017 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ ВЪЛЧЕДРЪМ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 166 (в частта на т. 3) от Протокол № 19, прието на заседание на Общински съвет Вълчедръм, проведено на 31.01.2017 г. Съгласно т. 3 от посоченото решение след влизане в сила на ПУП-ПЗР, възлага на кмета на общината да изготви актове за общинска собственост, оценка на имотите и извърши продажба на заинтересованите собственици без тръжна процедура. Решението на общинския съвет е прието без да има одобрена пазарната оценка на частите от общинския имот, които ще се продадат на заинтересованите собственици, изготвена от лицензиран оценител по реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Решението е незаконосъобразно и в частта, в която общинският съвет възлага на кмета да изготви актове за общинска собственост, което е от неговата изключителната компетентност.
Дата: 17 февруари 2017 Виж още...
ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане две решения на на Общински съвет Берковица, от Протокол № 41, приети на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 27.01.2017 г.
С Решение № 667 Общинският съвет Берковица дава съгласие да бъде проведен публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имот – публична общинска собственост – парк, находящ се в село Замфирово. Съгласно чл. 61, ал. 1 и 2 от ЗУТ, зелените площи, обединени в зелена система, са средство за подобряване на микроклимата и хигиенните условия и за организиране на отдиха на населението, предназначени за широко обществено ползване и трайно задоволяване на обществени потребности от национално или общинско значение - паркове, градини, улично озеленяване. Решението противоречи на чл. 62, ал. 2 от ЗУТ , тъй като озеленените площи, които представляват публична собственост, не могат да бъдат продавани, преотстъпвани и обременявани с вещни тежести, както и да бъдат използвани за други цели.

Дата: 17 февруари 2017 Виж още...
ТРИ ВЪРНАТИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със заповед на областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 196 от Протокол № 20/26.01.2017 г. С посоченото решение е дадено съгласие да се сключи предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 3 и ал.  5 от ЗУТ. Решението е прието, без да има одобрена пазарна оценка на частта от общинския имот – предмет на предварителния договор, изготвена от лицензиран оценител по  реда на чл. 41, ал. 2 от ЗОС. Самата заповед следва да е издадена въз основа на решението на общинския съвет, включително и в частта на определената с нея продажна цена на прехвърляната част, каквото е безусловното изискване на чл. 35, ал. 6, във връзка с ал. 1 от ЗОС. На следващо място, не е определен размерът на частта, за която следва да бъде сключен предварителен договор. В тази си част решението е непълно. Към докладната записка на кмета на общината не е приложена скица-проект за изменение плана за регулация.
Със заповеди на областния управител са върнати за ново обсъждане Решение № 201 и Решение № 206 от Протокол № 20/26.01.2017 г. Решенията са идентични, като с тях е дадено съгласие за стартиране на процедура за продажба. В решенията не е определен метода на продажбата, която е възложена на кмета да извърши. С решението не е определена пазарната оценка, нито началната продажна цена.
Дата: 17 февруари 2017 Виж още...
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ
На 15 февруари 2017 г. в Областна администрация Монтана  се проведе заседание на  Комисията по заетост.  На срещата присъстваха и директорите на училищата в област Монтана. 
Новия държавен план-прием по професии за учебната 2017/2018 година бе основна точка от дневния ред на заседанието. След разглеждане на предложенията на директорите на държавните и общинските училища от областта, същият бе приет единодушно от присъстващите на заседанието. За първа година в две професионални гимназии в  общините Монтана и Лом стартира дуалното обучение. 
Презентацията на РУО–Монтана може да видите тук
Дата: 17 февруари 2017 Виж още...
ПОКАНИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ „ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД-МОНТАНА, НАСРОЧЕНО ЗА 28.02.2017Г
Дата: 3 февруари 2017 Виж още...