Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ
РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ31.03.2015 г.
Днес в заседателната зала на Областна администрация - Монтана се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, което беше открито и ръководено от г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и председател на РСР на Северозападен район.
В заседанието взеха участие г-н Иван Аспарухов – заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, г-жа Надя Маринова заместник-министър на туризма, представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Ловеч, заместник областният управител на област Плевен, заместник областни управители, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди.


Дата: 31 март 2015 Виж още...
ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ПЪРВА КОПКА ПО ПРОЕКТ „РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ВЪТРЕШНА ВОДОПРОВОДНА МРЕЖА И ВЪНШЕН ДОВЕЖДАЩ ВОДОПРОВОД – ОБЩИНА БРУСАРЦИНа 30 март 2015 г. бе направена символичната първа копка по проект „Реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа и външен довеждащ водопровод – гр. Брусарци и реконструкция на вътрешна водопроводна мрежа Първи етап – с. Крива бара и хидрофорна станция за с. Крива бара”. Проектът е финансиран с Договор за отпускане на финансова помощ №12/321/00935 по Мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от Програмата за развитие на селските райони (2007-2013г.), подкрепена отЕвропейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР).
На събитието присъстваха народният представител Десислава Атанасова и областният управител на област монтана Ивайло Петров, представители на Агенция „Пътна инфраструктура”, кметове на населени места и граждани на община Брусарци. 

Дата: 31 март 2015 Виж още...
ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ (РСР) НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН (СЗР)
На 31.03.2015 г.( вторник ), от 11.00 часа  в заседателната зала на Областна администрация – Монтана, ще  се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район под председателството  на  г-н Ивайло Петров - Областен управител на област Монтана и председател на РСР на Северозападен район.
На заседанието ще присъстват представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, както и представители на академичните среди. 
Дневен ред на заседанието
Дата: 30 март 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА Г-ЖА НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V- A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА Г-ЖА НИНА ПЕТКОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОФИЦИАЛНОТО ОТКРИВАНЕ НА ПРОГРАМА ИНТЕРРЕГ V- A РУМЪНИЯ – БЪЛГАРИЯ 2014-2020 Г.Заместник-областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова и  г-н Добромир Тодоров – ст. експерт АКРРДС в Областна администрация Монтана взеха участие в събитията свързани с откриването на новата Програма за трансгранично сътрудничество Интеррег V-А Румъния – България 2014-2020 г..
Официалният старт на програмата бе даден от Управляващия орган – Министерството на регионалното развитие и публичната администрация на Румъния и Националния партниращ орган от българска страна – Министерството на регионалното развитие и благоустройството на 26 март 2015 г. в гр. Белоградчик в присъствието на представител на Дирекцията по регионите към Европейската Комисия, Съвместния технически секретариат – Калъраш и голяма аудитория от потенциални бенефициенти, включваща представители на регионални и местни власти, неправителствени организации и гражданския сектор.

Дата: 26 март 2015 Виж още...
Проект по ОПАК подприоритет 1.3.
Проект: „Координирани действия за разработване, наблюдение, анализ и оценка на политиките за развитие в област Монтана”
Оперативна програма: „Административен капацитет”
Приоритетна ос: „Добро управление”
Подприоритет: 1.3. „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики”
Бенефициенти по проекта: Областна администрация Монтана, общинските администрации и общинските съвети на 11-те общини в област Монтана, представители на неправителствени организации, икономически и социални партньори, на гражданското общество и частния сектор в област Монтана. 
Партньор по проекта: Община Георги Дамяново
Времеви обхват на проекта: Проектните дейности са с продължителност 18 месеца.
Одобрен бюджет на проекта: 557 679, 30 лева безвъзмездна помощ 
Общо направени разходи по проекта: 493 363,75 лева
Цели на проекта:
- Разработване и изграждане на условия за реализирането на ефективни политики за развитие на областно и общинско  ниво в област Монтана;
- Повишаването на капацитета на институциите и ефективността на публичната администрация в област Монтана;
- Подобряване процесите на планиране, програмиране и мониторинг върху процесите на изграждане на политики за развитие на общинско и областно ниво;
- Постигане на партньорство за реализиране на ефективни политики, насочени към качествено обслужване на гражданите и бизнеса и създаване на условия за устойчив икономически растеж и заетост.
Дейности по проекта:
  •  Изграждане на електронен информационен бюлетин;
  •  Анализи за социално-икономическото развитие на област Монтана;
  •  Анализи на стратегическите насоки за действие в област Монтана; 
  •  Изработване на инструментариум за действие;
  •  Междинна оценка по изпълнението на действащите ОПР на общините от област Монтана;
  •  Дейности по въвеждане на местни политики за развитие в общините;
  •  Проучване на тенденциите за развитие;
  •  Семинар "Принципи на партньорство за ефективно прилагане политиките на сътрудничество на местно и регионално ниво";
  •  Дейности по публичност и информация.

Дата: 25 март 2015 Виж още...
„ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН” БЕ БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ОТ ФСГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – МОНТАНА
„ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ ЗА ЕДИН ДЕН” БЕ БОРИСЛАВ АЛЕКСИЕВ ОТ ФСГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” – МОНТАНАЗа поредна година Областна администрация Монтана се включи в националната инициатива „Мениджър за един ден” на фондация „Джуниър Ачийвмънт България” и посрещна трима участника от ФСГ „Васил Левски” – Монтана като ръководители на държавната институция.
На случаен принцип бяха определени Борислав Алексиев, ученик във ФСГ „Васил Левски – Монтана - за областен управител, заместник областен упрвител беше Деница Живкова и главен секретар  -  Габриела Иванова.
Мениджърите имаха възможност да се запознаят отблизо с функциите и екипа на Областна администрация Монтана. По време на участието си в инициативата младите мениджъри се запознаха с някои процедури при бедствия  и представяне на дейностите на Областния щаб за защита при бедствия, както и обсъдиха някои практически казуси.

Дата: 25 март 2015 Виж още...
Подписани са първите два договора по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Първите два договора за целево финансиране по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради бяха подписани от областния управител на област Монтана, кмета на община Монтана и изпълнителните директори на „Българска банка за развитие” АД. Целевото финансиране е осигурено за сдружение на собствениците „Пъстрина-5”- гр. Монтана, жк. Пъстрина, бл.5 и сдружение на собствениците „Здравец”- гр. Монтана, жк Младост 2, вх. А и Б.

Дата: 25 март 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ - ПРОТОКОЛИ 2015Г.
Дата: 24 март 2015 Виж още...
ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „МОНТАНА OPEN 2015“ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНА
ДЕСЕТИ ЮБИЛЕЕН ТУРНИР ПО СПОРТНИ ТАНЦИ „МОНТАНА OPEN 2015“ СЕ ПРОВЕДЕ В МОНТАНАС парад на знамената на общините от област Монтана в спортна зала „Младост” в град Монтана започна  юбилейното десето издание на Международния турнир по спортни танци Монтана Open 2015. На 21 и 22 март град Монтана бе домакин  на три състезания  - Международен турнир, Открит турнир и за Изгряващи звезди, които са част от Държавния спортен календар на БФСТ. Организатор на събитието е клуба по спортни танци “ОГОСТА данс” в партньорство с общините в област Монтана.
 В турнира участваха състезатели от 11 държави – Хърватска, Гърция, Македония, Румъния, Словакия, Израел, Молдова, Беларус, Русия, Унгария и България.

Дата: 24 март 2015 Виж още...
ОСПОРЕНИ ПРЕД АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД МОНТАНА РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ЯКИМОВО И МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на Областния управител е оспорено пред Административен съд Монтана решение № 452, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 16.02.2015 г. С посоченото решение общинският съвет определя промилите, формиращи такса битови отпадъци през 2015 г., без да се е съобразил със срока, регламентиран в чл. 66, ал. 3 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), съгласно който текст, когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. 

Дата: 23 март 2015 Виж още...
ТРЕТО ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО
ТРЕТО ОУ „Д-Р ПЕТЪР БЕРОН” ОТБЕЛЯЗА ПАТРОННИЯ ПРАЗНИК НА УЧИЛИЩЕТО С тържествен концерт под наслов „С България в сърцето” учениците от Трето ОУ „д-р Петър Берон”, гр.  Монтана отбелязаха патронния празник на училището. В препълнения салон на Драматичния театър присъстваха областният управител Ивайло Петров и неговите заместници Нина Петкова и Петър Петров, експерти от РИО – Монтана, учители и  родители. 
С песни, танци и поетични изпълнения  в  музикална програма се включиха ученици от различни класове. Поздравителен адрес и кошница с цветя  поднесе областния управител г-н Петров.

Дата: 20 март 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ В МОНТАНА
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ И ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ СРЕД ОФИЦИАЛНИТЕ ГОСТИ НА ПРАЗНИЧЕН КОНЦЕРТ В МОНТАНАОбластният управител Ивайло Петров и зам. областният управител Нина Петкова  бяха сред  официалните  гости  на Празничен  пролетен концерт в гр. Монтана, организиран от НЧ „Разум 1883”,Монтана и Фолклорна формация „Огоста”. На сцената в Младежкия дом  заедно излязоха  фолклорните формации „Огоста” и „Торлашки напеви” с художествен ръководител Цветан Цветанов. Гост- изпълнители на концерта бяха момичетата от Вокално студио „Нуша” при НЧ „Възраждане 1928”, гр. София. 

Дата: 19 март 2015 Виж още...
ЕЖЕДНЕВНО СЕ СЛЕДИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЕЖЕДНЕВНО СЕ СЛЕДИ СЪСТОЯНИЕТО НА ВОДОЕМИТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ МОНТАНА „Към днешна дата няма никакви предпоставки за създаване на аварийни ситуации и за възникване на бедствени положения. Нито един от общо 61 язовира  и хидро техническите съоръжения на територията на област Монтана  не застрашават населението  и тяхната собственост. При повечето от тях обема е под критичното ниво”, заяви областният управител Ивайло Петров на пресконференция с регионалните медии. Според експертите бързо снеготопене не се очаква, защото по северните склонове на Стара планина, снегът се топи бавно, добави г-н Петров.
Подготвена е заповед  от областния управител и там където е констатирано, че има някакви технически проблеми, трябва да се установи дали те са отстранени и доколко се спазват предписанията, дадени от комисията. На две места има разрушени диги  от човешка намеса. Това е дунавската дига край село Долни Цибър и край село Владимирово.
От 5 март насам ежедневно се следи състоянието на водоемите на територията на област Монтана.  В момента,  през преливниците, преливат пет язовира  - „Крисурица”, „Козоровец” край Медковец, „Слатина” и „Расово 2”.  Проводимостта на реките е в рамките на допустимото  и водата, която прелива средно с по около половин кубик в секунда, преминава нормално през речните корита, заяви  областния управител.

Дата: 18 март 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВАСИЛ ГРУДЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪРЪТ НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ ВАСИЛ ГРУДЕВ СЕ СРЕЩНА СЪС ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ ОТ ОБЛАСТ МОНТАНАНа 17 март 2015 г. в Заседателна зала №1 на Областна администрация Монтана се проведе среща на земеделските стопани от област Монтана с представители на Министерство на земеделието и храните, във връзка с кампанията по подаване на заявления за подпомагане по схемите и мерките на общата селскостопанска политика за 2015г.
На форума присъства заместник-министърът на земеделието и храните Васил Грудев, областният управител Ивайло Петров, зам. областният управител Петър Петров, директорът на ОД „Земеделие” – Монтана  д-р Виолета Гергова, експерти от Министерството. Заместник-министърът съобщи на присъстващите в залата земеделски производители от регион Монтана, че техни проекти по инвестиционна мярка на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. ще получават допълнителни точки. „За всяка една частна инвестиция, която ще бъде извършена на територията на Северозападна община, кандидатът ще получи бонус от 8 точки, а в случай, че тя попада и в списъка на общините определени като селски район, те ще получат допълнително и още 8 точки за това.

Дата: 18 март 2015 Виж още...
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПЕТЪР ПЕТРОВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ"
ЗАМЕСТНИК-ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПЕТЪР ПЕТРОВ НАГРАДИ ПОБЕДИТЕЛИТЕ В  РЕГИОНАЛЕН КРЪГ НА НАЦИОНАЛНОТО СЪСТЕЗАНИЕ "НАЙ-ДОБЪР МЛАД СТРОИТЕЛ"Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Проф.арх. Стефан Стефанов", гр. Монтана бе домакин на Регионален етап от националното  състезание "Най-добър млад строител", което се проведе на 13 и 14 март.  
Официален гост на проявата бе заместник-областният управител Петър Петров, който награди победителите. 
20 участника от Монтана, Велико Търново, Габрово, Плевен и Видин  се състезаваха в 4 дисциплини. След оспорвана надпревара в отборното класиране първо място заеха учениците от Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Ангел Попов" - гр. Велико Търново. На второ място се класира отборът на Професионална гимназия по строителство, град Габрово, третата позиция  завоюваха възпитаниците на ПГСАГ „Никола Фичев" - гр. Плевен, отборът на ПГСАГ – Монтана остана четвърти, а пето място заеха учениците от ПТГ „В. Левски”, гр. Видин.
В четирите дисциплини победителите също бяха наградени.

Дата: 16 март 2015 Виж още...