Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.
Информационна среща за общински и областни администрации за новия програмен период 2014-2020г.На 27.02.2014г. от 10 часа в голяма зала на областна администрация Монтана  се проведе информационна среща, организирана съвместно от областна администрация Монтана и фирма „Юнайт Консултинг”ЕООД с общинските и областни администрации от Северозападен район за планиране за запознаване с националните програми и мерките по тях, които ще бъдат финансирани през периода 2014-2020г. На срещата присъстваха представители на общински администрации от област Монтана, от общини от област Видин и област Враца. Срещата започна с представяне на новата Оперативна Програма „Региони в растеж” 2014-2020г.” (приоритетни оси, допустими дейности, бенефициенти), беше представен инструментът за интегрирани териториални инвестиции за Северозопаден район за планиране. Вторият модул от срещата продължи с представяне  на мерките за бенефициенти общини по програмите за България, които ще бъдат финансирани  от европейските структурни и инвестиционни фондове през 2014-2020 г.

Дата: 28 февруари 2014 Виж още...
Област Монтана, активно действаща за изпълнението на целия процес на деинституционализация на децата, младежите и лицата, отглеждани в домовете от областта
Област Монтана, активно действаща за изпълнението на целия процес на деинституционализация на децата, младежите и лицата, отглеждани в домовете от областтаНа 28.02.2014 г., г-н Милен Гечовски – зам. областен управител на област Монтана проведе работна среща с представителите на регионалния екип по деинституционализация за област Монтана и други ключови участници в процеса по деинституционализация на децата в област Монтана. На срещата присъства и г-жа Ралица Сечкова – експерт за работа с общности и областно планиране.
Целта на срещата беше представяне и обсъждане на проблеми и предстоящи дейности, свързани с реализирането на проектите от Плана за действие на Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България” на областно ниво, като специално внимание беше обърнато на проектите, касаещи децата, младежите и лицата с увреждания, стартирали в края на миналата година.

Дата: 28 февруари 2014 Виж още...
УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОСТУВАХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
УЧЕНИЦИ ОТ ТРЕТО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ГОСТУВАХА В ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНАПетокласници от 3 ОУ „Д-р Петър Берон” – Монтана, гостуваха на заместник областните управители днес и поздравиха своите домакини по случай настъпването на един от най-хубавите пролетни празници – 1 март.
Учениците изнесоха кратка програма и подариха ръчно изработени мартеници на ръководството на Областна администрация Монтана. Децата имаха възможност да поговорят с г-н Милен Гечовски и г-н Владимир Теофилов за работата на областния управител и функциите, които изпълнява държавната институция.
Дата: 28 февруари 2014 Виж още...
Върнато решение на общински съвет Якимово
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 357, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 13.02.2014 г. С него общинският съвет приема Наредба за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на община Якимово. Решението е незаконосъобразно, поради допуснати нарушения на материалния закон и процесуалните правила по приемането на нормативен акт. Недопустимо е местните органи на управление да въвеждат нови такси, както и допълнителни изисквания за реализиране на законово гарантирани права на гражданите или да определят други условия и срокове за плащане, извън регламентираните.


Дата: 27 февруари 2014 Виж още...
Върнато за ново обсъждане решение на общински съвет Медковец
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 219 от Протокол № 28, прието на заседание на Общински съвет Медковец, проведено на 30.01.2014 г. С посоченото решение Общински съвет Медковец приема Правилник за дейността на Общинско социално предприятие „Озеленяване, благоустройство и социални дейности” в Община Медковец. Правилника съдържа редица разпоредби, противоречащи на законовите норми, една от които е липсата на задължения към общината на лицата, желаещи да ползват услугата „Домашен социален патронаж”.

Дата: 25 февруари 2014 Виж още...
Върнати за ново обсъждане решения на общински съвет Вършец
Със Заповед на Областния управител е върнато Решение № 417 от Протокол № 41/10.02.2014 г. С посоченото решение е приет Годишен план за паша за 2014 г. и са конкретизирани задълженията на общината и на ползвателите за поддържане на мерите и пасищата. Приетото решение е в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 7 от ЗОС, според която свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, могат да се отдават под наем след провеждане на търг или публично оповестен конкурс. 
Със Заповед на Областния управител е върнато Решение № 422 от Протокол № 41/10.02.2014 г. С него се изменя и допълва Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги на територията на Община Вършец. В случая, в текста на върнатия за ново обсъждане акт не се съдържат никакви норми, които да изменят и/или допълват местната наредба. Нарушени са и разпоредбите на чл. 28 от Закона за нормативните актове. 

Дата: 25 февруари 2014 Виж още...
„ПРСС” ТЪРСИ ТРИМА СТАЖАНТА ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТ
Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) търси 3-ма стажанта за работа по проект „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства”, съответно за градовете Шумен, Монтана и Сливен.
Основна задача на стажантите ще бъде работата по проучване и анализ на управлението на конкретен случай на дете, жертва или свидетел на престъпление или дете в конфликт със закона. След края на проекта ще бъде дадена възможност на стажантите да използват своя анализ за курсова или дипломна работа.
Повече информация за проекта може да получите ТУК.


Дата: 20 февруари 2014 Виж още...
ЧЕСТВАМЕ 141 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИ
ЧЕСТВАМЕ 141 ГОДИНИ ОТ ОБЕСВАНЕТО НА ВАСИЛ ЛЕВСКИНа 19 февруари 2014 г. в град Монтана, ръководството на Областна администрация, народни представители, кметове на общини, граждани и инициативни групи отбелязаха 141 г. от обесването на един от най-великите българи - революционерът, идеолог, Васил Левски. Всички те поднесоха венци и цветя и сведоха глави пред паметника на Апостола в центъра на областния град.
Васил Левски е една от най-ярките и почитани личности в българската история. Той основава Вътрешната революционна организация (ВРО), както и Българския революционен централен комитет (БРЦК). Не случайно е наричан Апостола на свободата. По време на османското иго, Левски организира и създава тайни комитети, разработвайки стратегия за освобождението на страната.

Дата: 19 февруари 2014 Виж още...
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
НОВИ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯПо инициатива и покана на Областния управител, г-н Анатолий Младенов, на 18.02.2014 г. се проведе среща с представители на общинските администрации от областта. На срещата присъства и г-жа Наталия Иванова – регионален представител за Северозападния район на Агенцията за хората с увреждания, която представи действащи конкурси на Агенцията за финансиране на проекти. 
Всички юридически и физически лица, регистрирани по българското законодателство, като - държавни и общински организации, частни фирми, НПО и др., които не са в процес на ликвидация или в производство по несъстоятелност и назначат или вече са назначили на работа хора с трайни увреждания, могат да кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи, това стана ясно на срещата.
За осигуряване на достъп, приспособяване и оборудване на работните места на хора с трайни увреждания, работодателите могат да получат финансови средства в размери от 4 000 лв. до 10 000 лв. Одобрените от Агенцията работодатели ще получат и преференция, изразяваща се във възстановяване на средства в размер на 30 % от внесените от тях осигурителни вноски за наетите лица с трайни увреждания.

Дата: 18 февруари 2014 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ – МОНТАНА, УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА „ЕВРОСКОЛА”
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА УЧЕНИЦИ ОТ ПМГ – МОНТАНА,  УЧАСТНИЦИ В ПРОГРАМА „ЕВРОСКОЛА”На 17 февруари 2014 г. Областният управител на област Монтана, г-н Анатолий Младенов, посрещна ученици от Природо-математическа гимназия „Св. Климент Охридски” , които през месец януари тази година посетиха Европейския парламент в Страсбург, като част от програма „Евроскола”.
Младежите разказаха за своите успехи и преживявания по време на пътуването си към Европейския парламент, както и за натрупания опит от срещите им с техни връстници от различни държави.
Отборът на ПМГ – Монтана, който посети Страсбург, спечели тази своя привилегия на оспорвано състезание в гр. Враца по програма „Евроскола”, която има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат” чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват” неговите резолюции.
Учениците си пожелаха един ден отново да имат възможността да се върнат в сградата на парламента, но вече като истински представители на своята държава.

Дата: 18 февруари 2014 Виж още...
СТАРИЯТ БРЯСТ
СТАРИЯТ БРЯСТСтарият бряст в гр. Сливен е природен феномен – полски бряст на възраст над 1100 години, остатък от Великата Българска гора (Silva Magna Bulgarica), която се простирала от Родопите до Черно море. Дървото притежава внушителни размери - 10 м. височина и обиколка 5,65 м.
Вековното дърво в центъра на Сливен е един от общоприетите символи на стародавния град под Сините камъни. Повече от хиляда години живата му тъкан е свидетел на времето, а корените му са вплетени в съдбата на българската земя. Изправено като самотен воин, останал от някогашната древна гора, с непонятната упоритост и устойчивост на природен стожер, то е накарало камъка и бетона да отстъпят със страхопочитание. Нещо повече – сякаш централното градско пространство на Сливен е подредено от бряста. Величествената му снага пленява погледа на всеки гост, а за сливенци е своеобразно светилище и бащино огнище, откъдето тръгват много начала, най-вече спомени и срещи. Всяка пролет зеленият взрив на листата на Стария бряст идва като благословия за града. За да го има неспирното движение на хора около него. Защото Сливен не значи само сливане на реки и ветрове, а и на стъпки, преминали край хилядолетния исполин. Стъпки малки и големи, идващи отблизо и далече, но пресичащи се под сенките на нашия достолепен праотец – Стария бряст.

Дата: 17 февруари 2014 Виж още...
О Б Я В А НА АХУ
Агенция за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс за финансиране на проекти насочени към интегриране на хора с трайни увреждания в обичайна работна среда, чрез осигуряване  на достъп, приспособяване и оборудване на работните им места. 
Участници в конкурса могат да бъдат всички работодатели, регистрирани по действащото законодателство.
Проектите се изготвят  по Методика, съгласно  чл.17, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, във връзка с чл.25, ал.1 и чл.8, т.5 от Закона за интеграция на хората с увреждания.
Работодателите могат да кандидатстват пред АХУ с предложение за отпускане на средства за покриване на инвестиционни разходи по три компонента:

Дата: 10 февруари 2014 Виж още...
„Синя стая” в гр. Монтана
„Синя стая” в гр. МонтанаВ края на 2013 година Сдружение „Програма за развитие на съдебната система” (ПРСС) започва изпълнението на проект на УНИЦЕФ България „Подобряване достъпа до правосъдие за деца жертви и свидетели на престъпления, деца в конфликт със закона и техните семейства” в три областни града – Монтана, Шумен и Сливен.
За представяне на Проекта ръководството на Областна администрация Монтана проведе на 04.02.2014 г. кръгла маса с УНИЦЕФ, ПРСС и бъдещите участници – представители на Окръжен съд и Районни съдилища, Окръжна и Районна прокуратура, на МВР, на образованието, здравеопазването и системата за закрила на детето към социалното подпомагане, на общините и МКБППМН в област Монтана.

Дата: 5 февруари 2014 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТТАПървото за 2014 г. заседание на Комисията по заетостта на област Монтана се проведе на 30.01.2014 г. 
Членовете на Комисията бяха запознати с предложението на РИО–Монтана за държавен план-прием за професионално образование и за професионално обучение в училищата на територията на област Монтана през учебната 2014/2015 година. Същото се прие единодушно и без забележки от тях.
В новия държавен план-прием е заложено разкриването на обучение по 2 нови професии/специалности: професия „Организатор Интернет приложения”, специалност „Електронна търговия” в Професионална гимназия по производствени технологии, град Лом и професия „Животновъд”, специалност „Говедовъдство” в Гимназия „Димитър Маринов”, гр. Вълчедръм, община Вълчедръм.

Дата: 3 февруари 2014 Виж още...