Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 330, прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 13.12.2013 г.
С посоченото Решение общинският съвет дава съгласие да бъдат отдадени под наем за срок от 15 години два земеделски имота, единият от които е с начин на трайно ползване пасище, мера. В случая за отдаването под наем на такива имоти е предвидена специална процедура, която е уредена в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и не е спазена от общинския съвет. Нарушена е и разпоредбата на Закона за общинската собственост, която определя максимален срок за отдаване под наем до 10 години. 

Дата: 27 декември 2013 Виж още...
КОЛЕДАРИ БЛАГОСЛОВИХА ЕКИПА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
КОЛЕДАРИ БЛАГОСЛОВИХА ЕКИПА НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Ученици от 3 и 4 училище в Монтана гостуваха на Областния управител г-н Анатолий Младенов и поднесоха своите благопожелания за здраве, късмет, берекет и професионални успехи.
Областният управител получи като подарък ръчно изработена сурвачка и почерпи своите гости с кравайчета и лакомства, като и той от своя страна пожела на младежите успех в училище, здраве и късмет за тях и техните семейства.

Дата: 20 декември 2013 Виж още...
В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ НАПРАВИ ЩАСТЛИВИ 4 ДЕЦА ОТ МОНТАНА
В НАВЕЧЕРИЕТО НА РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО БЛАГОТВОРИТЕЛНА КАМПАНИЯ НАПРАВИ ЩАСТЛИВИ 4 ДЕЦА ОТ МОНТАНА Областният управител г-н Анатолий Младенов, в присъствието на заместник-областните управители, директора на РДСП – Монтана и журналисти, връчи събраните по време на благотворителния концерт „Бал край Огоста” средства на 4 деца с увреждания от Монтана. 
Общо 1066 лв. бяха събрани по време на концерт, организиран от клуб по спортни танци „Огоста данс”, който се проведе по-рано този месец и който успя да привлече вниманието на местните власти, училища и фолклорни групи, които се включиха безвъзмездно в мероприятието, което успя да подкрепи една благородна кауза.


Дата: 20 декември 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАДнес, 17.12.2013 г., от 11,30 часа в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе последното за тази година заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под ръководството на г-н Анатолий Младенов – областен управител на област Монтана.
Заседанието протече при следния дневен ред:
1.Обсъждане на пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана от началото на 2013 г.
1.1.Информация за пътнотранспортните произшествия.
1.2.Информация за извършените ремонтни дейности по републиканската пътна мрежа на територията на област Монтана.
1.3.Информация за готовността за зимно поддържане на републиканските пътища на територията на област Монтана през сезон 2013/2014 г.
1.4.Информация за извършените проверки на автомобили, осъществяващи превоз на пътници и товари, и установените от контролните органи нарушения.
2.Обсъждане качеството на обучение и успеваемостта при полагане на изпити от кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС, както и за осъществявания контрол в това отношение.
3.Обсъждане на извършените дейности в училищата и детските градини в област Монтана по отношение безопасността на движението по пътищата.

Дата: 18 декември 2013 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ - ПРОТОКОЛИ 2013Г.
Дата: 17 декември 2013 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ „ВОЕННИ ПАМЕТНИЦИ” - ПРОТОКОЛИ 2013Г.
Дата: 17 декември 2013 Виж още...
върнато Решение на Общински съвет – Георги Дамяново
Със Заповед № АК-04-47/13.12.2013 г. е върнато за ново обсъждане Решение № 309, прието на заседание на Общински съвет Георги Дамяново, проведено на 21.11.2013 г. С посоченото Решение общинският съвет променя характера на собствеността на имот от публична в частна общинска собственост. Имотът представлява сграда на бивше училище. Съгласно разпоредбата на чл. 45, ал. 2 от Закона за народната просвета (ЗНП), имотите или части от тях и вещите, освободени в резултат на закриване или преобразуване на държавни или общински училища, детски градини и обслужващи звена, се използват за образователни, здравни, социални или хуманитарни дейности по реда на Закона за държавната собственост, ЗОС и подзаконовите актове по прилагането им. Използването на имота съгласно предвиденото в чл. 45, ал. 2 от ЗНП предназначение предполага предоставяне на услуги за задоволяване на обществени потребности от местно значение и следователно не може да се приеме, че имотът е престанал да има предназначението си по чл. 3, ал. 2 от ЗОС. Не са изпълнени предпоставките за промяна характера на собствеността от публична в частна общинска собственост, тъй като имотът не е загубил предназначението си да задоволява обществени потребности от общинско значение. В чл. 6, ал. 1 от ЗОС изрично е отбелязано, че имотите и вещщите публична общинска собственост, които са престанали да имат предназначението по чл. 3, ал. 2 се обявяват за частна общинска собственост.

Дата: 17 декември 2013 Виж още...
ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ ЩАБ - ПРОТОКОЛИ 2013г.
Дата: 11 декември 2013 Виж още...
Съобщение
Във връзка с годишното приключване на банковите сметки
на бюджетните предприятия за 2013 г. 
Областна администрация Монтана информира :
-Приемането в брой  на такси за услуги по Закона за държавната собственост ще се извършва до 12 часа на 19 декември 2013 г.
-Плащането по банкова сметка на ОА – Монтана на такси за услуги по Закона за държавната собственост да се извършва до 16 часа на 20 декември 2013 г.
След гореспоменатите срокове се преустановява приемането на такси по ЗДС до края на 2013 г. 
От 2 януари 2014 г. се приемат отново такси по ЗДС в брой и по банков път.  

Дата: 10 декември 2013 Виж още...
Участие на областния управител на област Монтана в съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен район
Участие на областния управител  на област Монтана  в  съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие /РСР/ и Регионалния координационен комитет към РСР на Северозападен районНа 06.12.2013 г. в зала „Плевен”, в сградата на Областна администрация - Плевен се проведе осемнадесетото заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него.
Заседанието се свика и се откри от г-н Илиян Йончев - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Плевен на основание чл. 52, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Видин, Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати. 

Дата: 6 декември 2013 Виж още...
Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана
Заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област МонтанаНа 05.12.2013 г. се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана. Провеждането му беше във връзка с действаща процедура за кандидатстване с проекти по Националната програма „От социални помощи към осигуряване на заетост” през 2014 г /НП „ОСПОЗ”/, както и във връзка с разработването на държавен план-прием за държавните и общински професионални гимназии, професионални училища и професионални колежи, за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни, спортни и специални училища за учебната 2014-2015 година. 
Комисията по заетост класира и ще предложи на Агенцията по заетостта за окончателно одобрение 14 проекта за разкриване на 143 работни места, от които за лица на социално подпомагане 109.
“Състояние, тенденции, проблеми и приоритети на професионалното образование и обучение в област Монтана”, беше другата тема на заседанието.

Дата: 5 декември 2013 Виж още...
Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество
Заседание на Областният съвет за тристранно сътрудничество На 05.12.2013 г. от 14,00 часа  в голямата зала на областна администрация Монтана се проведе заседание на  Областния съвет за тристранно сътрудничество за област Монтана. Заседанието протече при следния дневен ред:
-Обсъждане на предложение от инж. Иван Александров -  председател на СРС на КТ ”Подкрепа” – Монтана относно необходимостта от създаване на Областен съвет по условия на труд във връзка с чл. 43 от ЗЗБУТ;
-Обсъждане на предложение за промяна на чл. 8, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността  на Областен съвет за тристранно сътрудничество в област Монтана;
-Избор на заместник-председател на Областния съвет за тристранно сътрудничество, съгласно чл. 5, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на съвета за периода 01.01.2014 г. – 30.06.2014г.

Дата: 5 декември 2013 Виж още...
Монтана: Бизнес при открити врата
Монтана: Бизнес при открити вратаНа 5 декември 2013 г., четвъртък в 12.30 часа в залата на хотел „Житомир”, пл. „Жеравица”№1 в гр. Монтана ще се проведе кръгла маса по проект “Монтана: бизнес при открити врата “, който се финансира по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.   
По време на срещата участниците в българската делегация, посетила област Пиемонте и град Нови Лигуре в Италия, ще споделят впечатленията си и ще обсъдят с представители на бизнеса и браншовите организации в региона иновативните практики и модели за сътрудничество. Ще се обсъжда взаимодействието между представителите на местната власт и бизнеса от община Нови Лигуре, Италия и възможностите за прилагането на италианския опит в община Монтана. Ще бъдат разяснени социалните и икономически ползи от този международен проект, както и перспективите за разширяване на взаимоотношенията и сътрудничеството между представителите от двете страни.
В кръглата маса ще вземат участие кметът на община Монтана Златко Живков, областният управител на Монтана Анатолий Младенов, общински съветници и представители на бизнеса в региона. 

Дата: 4 декември 2013 Виж още...
ЕНЕРГИЙНИЯТ ОМБУДСМАН НА ЧЕЗ ОБСЪДИ С ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТО
ЕНЕРГИЙНИЯТ ОМБУДСМАН НА ЧЕЗ ОБСЪДИ С ОБЛАСТНИЯ УПРАВИТЕЛ НА МОНТАНА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ОБСЛУЖВАНЕТОЕнергийният омбудсман на ЧЕЗ Радослав Димитров обсъди с Анатолий Младенов, областен управител на Монтана, възможностите за сътрудничество с цел подобряване на обслужването на клиентите на компанията от област Монтана.
„Досегашната ми практика като омбудсман доказа, че прекият диалог с местните власти носи изключителна полза за жителите на отделните области. Продължавам кампанията си за срещи по места с клиенти на ЧЕЗ и по предложение на г-н Младенов, през януари 2014 г. ще проведа открити приемни в градовете Монтана и Лом“, каза Радослав Димитров, енергиен омбудсман на ЧЕЗ.
„Подкрепям инициативата на ЧЕЗ за създаване на институцията енергиен омбудсман. Надявам се и други компании, които предоставят обществени услуги, да последват този пример. Убеден съм, че корпоративните омбудсмани ще допринесат за подобряване на условията на живот в област Монтана“,обобщи след края на срещата Анатолий Младенов, областен управител на Област Монтана.

Дата: 4 декември 2013 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ - ПРОТОКОЛИ 2013г.
Дата: 3 декември 2013 Виж още...