Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Отбелязване на "Седмица Европа-България" в Област Монтана 1-7 декември 2012 г.
Дата: 30 януари 2013 Виж още...
Проект на регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

Съгласно нормативните изисквания Регионалният илан за развитие се разработва за 7-годишен период на действие, a срокът за приемането му от Министерски съвет е една година преди началото на периода на действие, (чл.18, ал.1 от Г1ПЗРР). Законодателната рамка предвижда обсъждане и одобряване на проекта на РПР от Регионалния съвет за развитие.

В тази връзка, на проведено на 25 септември 2012 г. заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район беше представен подхода, метода и конкретните стъпки по видове дейности при разработването на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

В съответствие с чл.19, ал.1, т.1 от Закона за регионалното развитие, на проведено на 29 ноември 2012 г. заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район в гр. Монтана, беше представен и обсъден проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014-2020 г.

Направените след обсъждането на документа последващи предложения и препоръки са отчетени при изготвяне на окончателния проект на Регионален план за развитие на Северозанадеп район за периода 2014-2020 г. В изпълнение на разпоредбите на чл.17, ал.1 и на основание чл.55, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие чрез неприсъствена процедура се одобри проекта на Регионалния план за развитие на Северозападен район за периода 2014 - 2020 г.

Следва процедура на съгласуване и приемане на документа от Министерския съвет, съгласно чл. 11, ал. 6 от Закона за регионалното развитие.

· Забележки и препоръки по проекта на РПР

· Нов проект на регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.

· Стар проект на регионален план за развитие на Северозападен район от ниво 2 за периода 2014-2020 г.


Дата: 30 януари 2013 Виж още...
Забележки и препоръки по проекта на РПР
Дата: 30 януари 2013 Виж още...
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТТА  КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНАНа 29.01.2013 г., в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана. Срещата бе ръководена от областния управител г-н Ивайло Петров, който е и председател на Комисията. Разгледани и одобрени бяха подадените от началника на РИО-Монтана  г-жа Татяна Петрова предложения за държавен план-прием по професии за учебната 2013-2014 година на държавните и общинските училища от област Монтана.

Дата: 29 януари 2013 Виж още...
ОСПОРЕНИ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител са оспорени пред Административен съд – Монтана две решения на Общински съвет Якимово. Решение № 186 в частта на т. 2.2 от Протокол № 15/19.12.2012 г. и Решение № 205 от Протокол № 17/23.01.2013 г. Решение № 186 в частта на цялата т. 2 е върнато за ново обсъждане със Заповед на Областния управител, а с Решение № 205 Общински съвет Якимово  го е преразгледал и отменил частично незаконосъобразния текст, но само в частта на т. 2.1, касаеща наематели на общински жилищни имоти. Така на практика наемателите на общинските нежилищни имоти са поставени в по-неблагоприятно положение спрямо останалите наематели. Съгласно чл. 64 от Закона за местните данъци и такси, таксата за заплаща от собствениците или ползвателите с учредено право на ползване и концесионерите. Наемателите на имоти общинска собственост не са данъчно задължени лица за тези имоти и съответно не дължат за тях такса за битови отпадъци.

Дата: 29 януари 2013 Виж още...
РЕГИСТЪР
Дата: 27 януари 2013 Виж още...
НЕОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ

Дата: 27 януари 2013 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПРИЕ СТАЖАНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО – ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ”
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА ПРИЕ СТАЖАНТИ ПО ПРОЕКТ „НОВО НАЧАЛО – ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ ЗАЕТОСТ”На 23 януари 2013 г., заместник областният управител на област Монтана г-жа Нина Петкова, в присъствието на главния секретар на Областна администрация Монтана инж. Иван Тодоров подписа договор с четирмата млади хора, които предварително бяха одобрени от областното ръководство за стажуване в администрацията. Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси схема BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж”, проект „Ново начало - от образование към заетост”. По проекта се предоставя възможност на 4-ма младежи до 29 годишна възраст, завършили средно и висше образование (дипломирани), да стажуват по специалността си в Областната администрация за 6 месеца, с оглед повишаване на тяхната конкурентоспособност на пазара на труда, което от своя страна ще улесни и прехода от образование към заетост.

Дата: 25 януари 2013 Виж още...
Област Монтана отново се включва в инициативата „Да изчистим България за един ден!”
Област Монтана отново се включва в инициативата „Да изчистим България за един ден!”На 23 януари 2013 г.  в Областна администрация Монтана се проведе работна среща във връзка с инициативата на btv „Media Croup” „Да изчистим България за един ден!“. Срещата бе ръководена от заместник областния управител г-жа Нина Петкова. Присъстваха представители на общините от област Монтана, експерти на РИОСВ Монтана, Регионален инспекторат по образование Монтана, Сдружение „Младежки глас” – клон Монтана и  неправителствени организации от региона. Госпожа Мария Лазарова, която е Ръководител „Социални проекти” в   bTV Media Group, представи резултатите от реализираната през 2012 кампания от което стана ясно, че Северозападният регион е на трето място  по брой доброволци, включили се в световната инициативата „ Let s do it worid”, а България  заема престижното второ място  в Европа и Света.

Дата: 24 януари 2013 Виж още...
ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ЩЕ ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ И ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМ
ЗВЕНАТА „БЪЛГАРСКИ ДОКУМЕНТИ ЗА САМОЛИЧНОСТ” ЩЕ ОКАЗВАТ СЪДЕЙСТВИЕ И ПО ВРЕМЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ РЕФЕРЕНДУМЗвената „Български документи за самоличност” ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да гласуват в националния референдум. Те ще работят с увеличено натоварване в седмицата преди провеждането му и на пълен работен ден на 26 и 27 януари.
Във връзка с провеждането на Национален референдум на 27 януари 2013 г, звената „Български документи за самоличност” към СДВР и ОДМВР в страната ще оказват съдействие на българските граждани, които желаят да гласуват:
1.В седмицата преди провеждането на референдума е създадена необходимата организация гражданите, които нямат издадена лична карта или не притежават валидни документи (лична карта или лични/зелени/ паспорти) защото са изгубени, откраднати, повредени, унищожени или с изтекъл срок, да имат възможност да упражнят правото си на глас.
2.В зависимост от конкретните нормативни изисквания на граждани, подали вече заявление за нова лична карта, ще бъде ускорено издаването и или ще бъде издадено удостоверение за изгубен, откраднат, повреден, унищожен документ за самоличност (лична карта, личен/зелен/ паспорт) или лична карта с изтекъл срок на валидност, с което да гласуват.
3.При невъзможност да бъде издадена нова лична карта до края на работния ден на 25 чнуари 2013 г., ще бъдат издавани необходимите удостоверения.
4.За издаването на удостоверения гражданите лично подават искане в периода от 21 януари до 17.00 ч. на 27 януари 2013 г. в СДВР, ОДМВР и РУ при СДВР/ОДМВР.
5.Удостоверенията се издават след цифрово заснемане на лицето на заявителя и снемане на неговия подпис при подаване на заявлението по постоянен адрес за нова лина карта.
6.Удостоверения може да се издават независимо от обявения постоянен и настоящ адрес след подадено и регистрирано заявление за издаване на лична карта, което се отразява в централизираната информационна система за документи за самоличност на МВР.
7.Удостоверения за обявен постоянен и настоящ адрес се издават от общинска администрация.

УДОСТОВЕРЕНИЕТО СЕ ИЗДАВА, ЗА ДА ПОСЛУЖИ САМО ПРЕД СЕКЦИОННАТА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ И Е ВАЛИДНО ЗА ДЕНЯ НА РЕФЕРЕНДУМА 27 ЯНУАРИ 2013 Г.

Дата: 23 януари 2013 Виж още...
ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ SEEMIG
ПЪРВИ ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ SEEMIGПървият от общо петте информационни бюлетина по Проект “SEEMIG – Управление на миграцията и нейните ефекти в страните от Югоизточна Европа” вече е наличен и на български език. В бюлетина е поместена информация за целите на проекта, партньорите, които работят на международно ниво, както и факти, свързани с миграцията в Югоизточна Европа. Информационният бюлетин ще бъде разпространяван сред териториални структури на държавната администрация в област Монтана, неправителствени организации и медии, които изразяват отношение към проблема с миграцията.

Бюлетин SEEMIG 1

Дата: 22 януари 2013 Виж още...
Причина за засушаването в Северозападния регион не е изсичането на горите, стана ясно на работна среща в Областна администрация Монтана
Причина за засушаването в Северозападния регион не е изсичането на горите, стана ясно на работна среща в Областна администрация МонтанаНа 21 януари 2013 г. Областният управител Ивайло Петров организира работна среща във връзка със съмненията на някои медии, че в Северозападния регион на страната масово се изсичат горите, което било една от основните причини за недостига на питейната вода в язовир „Среченска бара”. На срещата присъстваха зам. областният управител Нина Петкова, директорът на Северозападно държавно предприятие – Враца - инж. Юри Миков, директорът на Регионална дирекция по горите – Берковица -  инж. Сашо Каменов, директорът на Държавно горско стопанство – Берковица -  инж. Йордан Йончев, директорът на Регионална инспекция по околната среда и водите -  Деница Славкова, директорът на Хидро-метеорологична обсерватория (НИМХ) гр. Монтана - Леночка Ангелова  и представители на местните медии.

Дата: 22 януари 2013 Виж още...
МЕРКИ ЗА ГЛАСУВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛИ С УВРЕЖДАНЕ НА ОПОРНО-ДВИГАТЕЛНИЯ АПАРАТ ИЛИ НА ЗРЕНИЕТО

1. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Берковица секция 120200004 в гр. Берковица, пл. “Йордан Радичков” 4 /пенсионерски клуб/ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. За помощ в деня на референдума могат да се правят заявки от 7:30 до 18:15 ч. на телефони: 0953/89101 и 0953/88404.

2. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Бойчиновци секции 120400001 в гр. Бойчиновци, ул. “Г. Генов” 2 /помещение на бившата аптека/ и № 120400015 в с. Лехчево, пл. „Девети септември” 7 /читалището – клуб на пенсионера/ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Предварителни заявки за помощ в недя на референдума се приемат всеки работен ден от 8:00 ч. До 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 17:00 ч. на телефон: 09513/2315.

3. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Брусарци секции 120700001 гр. Брусарци, ул. „Иван Бобанов” 19А, СОУ „Христо Ботев”, № 120700007 - с. Крива бара,ул. „Д. Благоев” 8, Клуб на пенсионера и № 120700008 - с. Василовци, ул. „Д. Благоев” 2, Клуб на пенсионера, за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Заявки за помощ се приемат на тел.: 09783/2311 на 27.01.2013 г.

4. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Вълчедръм секции 121100006 в гр. Вълчедръм, ул. “Самуил” 51 /Дом за възрастни хора със сетивни увреждания/, № 121100009 в с. Септемврийци, ул. „Свобода” 77 /Ритуална зала/, 121100012 в с. Мокреш, ул. „Трета” 40 /училище Душилница/, 121100014 в с. Разград, ул. „Първа” 50 /общинска сграда/, 121100017 в с. Златия, ул. „Г. Димитров” 130 / сграда АПК/ и 121100019 в с. Долни Цибър, ул. „Първа” 2 /сграда училище/ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

Заявки за помощ в деня на националния референдум могат да се правят в рамките на работното време от 17.01.2013г. до 25.01.2013г. включително, на следните телефони и адреси:

 

№ по ред

Населено място

Адрес

Телефон

1

гр. Вълчедръм

ул. ”България” 18-20

09744/21 30

2

с. Ботево

ул. ”Първа” 16

09746/23 25

3

с. Бъзовец

ул. ”Септемврийска” 8

09740/24 52

4

с. Горни Цибър

ул.”Първа” 66

09745 /82 31

5

с. Долни Цибър

ул. ”Първа” 2

09741/23 32

6

с. Златия

ул.”Георги Димитров” 56

09745/83 75

7

с. Игнатово

Ул.”Георги Димитров” 17

09745/84 15

8

с. Мокреш

ул. „Първа”№13

09747/23 77

9

с. Разград

ул. ”Шестдесета” 1

09746/22 25

10

с. Септемврийци

ул.”Свобода”77

0974022 27

11

с. Черни връх

ул.”Първа” 21

09749/22 60

 

 5. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Вършец секция 121200003 в гр. Вършец, Ул. „Република” 94 (сградата на Читалище „Христо Ботев”) за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Заявки за помощ в деня на референдума: общ.Вършец, гр. Вършец, бул. „България” 10, тел. 09527/2222 и 09527/3130, както и на email: admin_varshez@mail.bg. Време за приемане заявките: от 23.01.2013 г. до 27.01.2013 г. от 9:00 ч. до 17:00 ч.

6. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Георги Дамяново секции 121400002 в с. Гаврил Геново и № 121400010 в с. Копиловци за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Заявки за помощ в деня на референдума се приемат на телефон: 0884542570 от 6:00 до 17:00 ч.

7. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Лом секция 122400048 в гр. Лом, МБАЛ Лом „Св. Николай Чудотворец”, ет. 1, ул. „Каблешков” 1 за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Телефони за оказване на помощ: 0971/69116 и 0971/69143.

8. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Медковец секции 122600003 в с. Медковец /читалището/ и № 122600007 в с. Расово /клуб/ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Телефони за оказване на помощ в деня на референдума : 09727/2323 и 09729/2321.

9. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Монтана секция 122900018 в гр. Монтана, бул. “Трети март” 98 /Младежки дом/ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Заявки за помощ в деня на референдума могат да се правят в общинска администрация на телефони: 096/394270, 394247 и 394265.

10. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Чипровци секция 123600003 в гр. Чипровци, бул. ”Петър Парчевич”№45 /в стола на социалния патронаж в сградата на общината/ за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.

11. ОПРЕДЕЛЯ на територията на община Якимово секции 123800002 в с. Якимово НУ „Васил Левски”, 123800006 в с. Дългоделци – многофункционален център, 123800007 в с. Долно Церовене – административна сграда на ПК „Прогрес” и 123800009 в с. Комощица, административна сграда на кметството, ет. 1 за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението.


Дата: 18 януари 2013 Виж още...
ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
ПРЕССЪОБЩЕНИЕПредставители на  btv Media Group, съвместно с Областна администрация Монтана, организират работна среща на 23 януари 2013 г. от 15.00 часа в голямата заседателна зала на Областна администрация във връзка с организацията по провеждането на националната кампания „Да изчистим България за един ден!” 2013.
На 12 май 2012 г. област Монтана бе  сред първенците, включили се в подкрепа на така мащабната и социално значима кампания, която ще  продължи и през 2013 година. Предвижда се голямото почистване да бъде на 20 април. На срещата ще присъстват представители на общините в област Монтана, еколози, институции и организации, имащи отношение към инициативата. В рамките на срещата ще  бъдат представени резултатите от миналата година и участниците ще имат възможност да дискутират предизвикателствата и новите идеи за предстоящата кампания.

Дата: 18 януари 2013 Виж още...
График за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии в област Монтана от членовете на РИК - Монтана
График за провеждане на обучение на съставите на секционните избирателни комисии в област Монтана от членовете на РИК - Монтана


Дата: 16 януари 2013 Виж още...