Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТЪРГ ЗА ДВИЖИМИ ВЕЩИ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ
ОБЛАСТЕН  УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
На основание чл. 64, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 69 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост, във връзка с чл. 7 от Наредба № 7/14.11.1997 г. и заповед № РД-14-34/04.04.2011 г. на областния управител на област Монтана  
О Б Я В Я В А
Търг с тайно наддаване за продажба на движими вещи – частна държавна собственост, представляващи демонтирани възли и агрегати от асансьорна урдеба в сградата на Областна администрация Монтана, съдържаща следните елементи:
 1. Окачване с повдигателен механизъм:
 -  Скоростен ограничител
 -  Електрически мотор
 -  Редуктор
 -  Отклоняваща ролка
 -  Основа в машинно отделение
 -  Въжета на подемен механизъм
 2. Кабина с буфер
 3. Скоростен ограничител, електрическа рамка и релсов път (релси 20 бр.)
 4. Врати с каси – 7 бр.
 5. Електрическо табло за управление на системата
 6. Тежести - 21 бр.
Тръжната процедура за продажбата на движимите вещи се открива от 15.04.2011 г. Предложение за цена следва се подава общо за всички обявени позиции. Не се допуска подаване на предложение за отделни позиции. Началната тръжна цена на демонтираните възли и агрегати на асансьорната уреба е 1188 лв. /хиляда сто осемдесет осем/ лева без включен ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява 20% ДДС. Депозит за участие в търга в размер 118,80 (сто и осемнадесет лева и осемдесет стотинки) се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056,  BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 21.04.2011 г. (включително). Търгът ще се проведе на 26.04.2011 от 10.00 часа в учебната зала на втория етаж /стая №212 л/ в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1. Оглед на посочените движими вещи – частна държавна собственост може да се извършва на 15.04.2011 г. и на 18.04.2011 г. от 10,00 до 16,30 часа след предварителна заявка на телефон 096/399128. Документи за участие в търга се подават в стая 309 на Областна администрация Монтана всеки работен ден от 15.04.2011 г. до 17 часа на 21.04.2011 г. включително. До участие в търга се допускат кандидати, които в указания срок са представили следните документи:
- заявление за участие;
- документ за внесен депозит /оригинал/;
- документ за самоличност на физическото лице;
- удостоверение за актуално състояние за юридическо лице;
- нотариално заверено пълномощно, в случай, че физическото или юридическото лице се представлява от пълномощник /оригинал или заверено копие/.
   
 За информация: 096/ 399128
 
 
Дата: 7 април 2011 / Версия за печат