Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 649, от Протокол № 79/31.07.2019 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение общинският съвет, на основание чл. 6, ал. 1 от ЗОС обявява имот – публична общинска собственост за частна. Съгласно приложеният Акт за публична общинска собственост имотът е пасище, а промяна характера на собствеността на пасище от публична в частна, се допуска при промяна начина на трайно ползване за други земеделски нужди при условията на чл. 78а от Правилника за прилагане на Закона за собствеността ползването на земеделските земи. Наред с констатирането с протокол на място реалният начин на трайно ползване на имота от комисия към Общинска служба по земеделие, за пасищата, мерите и ливадите, се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието, храните и горите по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители. След направена проверка, се установи, че цитираният имот попада частично в защитена зона и е включен в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи".
Дата: 19 август 2019 / Версия за печат