Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА

На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-06-37/10.09.2018 г. на областния управител на област Монтана
О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за продажба на имот – частна държавна собственост, представляващ поземлен имот № 000233 с площ 4586 кв. м в землището на село Дълги дел с ЕКАТТЕ 24534, местността „Буков брод”, община Георги Дамяново, както и построените в имота сгради: сграда /застава/ със ЗП 423 кв. м и сграда /жилище/ със ЗП 134 кв. м, етажност – 1, конструкция – полумасивна, година на построяване – 1950 г., актуван с АДС № 3704/27.10.2014 г.
Търгът ще се проведе на 16.10.2018 г. от 10.00 часа в 309 стая на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица” № 1 при начална тръжна цена 25 480,00 /двадесет и пет хиляди четиристотин и осемдесет/ лева.
Тръжни документи на цена 80 (осемдесет) лева с включен ДДС се закупуват до 12,00 часа на 05.10.2018 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Огледът на обекта се извършва след закупуване на тръжни документи и след предварителна заявка на тел. 096 399128 или 096 399113 до 12,00 часа на 12.10.2018 г.
Депозит за участие в търга в размер на 1 000 ( хиляда) лева се внася по сметка на Областен управител Монтана, IBAN: BG 05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF при Банка ДСК, клон Монтана, до 12.10.2018 г. (включително). Депозитната вноска на спечелилия участник не се възстановява, а се приспада при плащане на цената.
Краен срок за подаване на заявления за участие в търга заедно с останалите документи, поставени в запечатан и надписан непрозрачен плик, е до 12.00 часа на 15.10.2018 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана

За информация: 096/ 399128, 399113
За контакти: Диана Венелинова и Мариела Богданова
Дата: 12 септември 2018 / Версия за печат