Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

СЪОБЩЕНИЕ
Областният управител на област Монтана уведомява заинтересуваните лица, че в брой 84/25.10.2016 г. на Държавен вестник община Монтана е съобщила възложените от него помощни планове и планове на новообразуваните имоти по §4к, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи за имоти в местности в землищата на селата Студено буче, Николово и Войници, община Монтана, област Монтана.
Плановете ще бъдат изложени на проучване в стая 104, етаж 1, в сградата на община Монтана, както и в кметствата на трите села.
В случай, че заинтересуваните лица изявяват желание, в едномесечен срок от публикуване на обявлението в Държавен вестник /до 25.11.2016 г. вкл./ могат да се явят в стая 104 на общината за да се информират нанесен ли е в плана имота, предоставен за ползване на тях или на техния наследодател в землищата на горецитираните села или да подадат писмено възражение и да съдействат за идентифициране местоположението на имота, за да може същият да бъде нанесен в помощния план и в плана на новообразуваните имоти и да придобият право на собственост върху него след влизане в сила на плана на новообразуваните имоти, издаване на заповед на кмета на общината и внасяне на сума по влязла в сила оценка на земята.
Ако заинтересуваните лица не желаят да придобият право на собственост върху предоставения за ползване имот, трябва също по време на проучването на плана да подадат писмено заявление до кмета на община Монтана за отказ за придобиване правото на собственост.
След изтичане на срока за проучване на плановете постъпилите възражения ще бъдат разгледани от комисия, назначена от Областния управител, като приетите ще бъдат отразени в тях, след което ще бъдат издадени заповеди на Областния управител за одобряване на плановете на новообразуваните имоти за трите землища. 
Одобрените планове могат да бъдат обжалвани от заинтересуваните лица чрез Областния управител пред административния съд в 14-дневен срок от обнародването на заповедите в Държавен вестник.
Дата: 27 октомври 2016 / Версия за печат