Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
Днес, 14 октомври 2016 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по транспорт под ръководството на областния управител  Ивайло Петров, който запозна присъстващите с дневния ред:
1.Обсъждане на направените предложения за промени в областната транспортна схема;
2.Искане за даване на съгласие за предприемане на спешна мярка при условията на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., по реда на чл. 16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за  условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси, за възлагане на всички линии по утвърдените маршрутни разписания от републиканската, областната и общинската транспортни схеми и градските линии от квотата на община Вършец, постъпило с писмо вх. № ОКД -52-9/16.09.2016 г. на кмета на община Вършец.
3.Други.
Комисията разгледа и обсъди  постъпило предложение вх. №РД-37-139/27.09.2016 г. от кмета на община Георги Дамяново, относно преустановено обслужване на автобусните линии по маршрут Монтана – Каменна Рикса. Преустановените автобусни линии са от квотата на община Монтана. Към цитираното писмо е приложено и писмо от кмета на община Монтана, в което е изразено съгласието на Общината за прехвърляне на автобусни линии от областната транспортна схема от квотата на община Монтана в квотата на община Георги Дамяново. Мотивът за прехвърлянето на автобусните линии в квота на община Георги Дамяново, е че след спирането на тези линии селата Видлица, Чемиш и Каменна Рикса са без автобусен транспорт, което създава голямо неудобство на населението.
След гласуване комисията прие Възложител по автобусни линии, с номера на маршрутните разписания, както следва: 
МР №064701 Монтана – Каменна Рикса с час на тръгване от Монтана 13,30 и за Монтана 14,30;
МР №064802 Монтана – Каменна Рикса (изпълнява се в събота) с час на тръгване от Монтана 08,20 и за Монтана 09.10;
МР №064802 Монтана – Каменна Рикса с час на тръгване от Монтана 17,40 и за Монтана 06.40 от Областна транспортна схема да бъде община Георги Дамяново. Преди пристъпване към процедура по възлагане на автобусните линии, община Георги Дамяново следва да внесе докладна записка до Общински съвет Георги Дамяново за вземане на решение.
Областният управител запозна присъстващите с цитираното в дневния ред искане на община Върщец за даване на съгласие за предприемане на спешна мярка при условията на Регламент (EO) №1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г., по реда на чл. 16д, ал.6 от Наредба №2/15.03.2002 г. за  условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.
След гласуване Областната комисия по транспорт дава съгласие за прилагане на спешна мярка чрез пряко възлагане извършването на обществена услуга за превоз на пътници по действащите маршрутни разписания на автобусните линии.

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО ТРАНСПОРТ
Дата: 14 октомври 2016 / Версия за печат