Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВА
ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ОБЛАСТ С АДМИНИСТРАТИВЕН ЦЕНТЪР ГРАД МОНТАНА
На основание чл. 44, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-18-5-/10/ от 01.09.2016 г. на областния управител на област Монтана   
 О Б Я В Я В А

Търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на имот – публична държавна собственост, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 48489.11.454.2.1 с полезна площ 140 кв. м по кадастралната карта на град Монтана, с предназначение за обществено хранене. Обектът се отдава под наем за осигуряване на обществено хранене. 
Търгът ще се проведе на 13.10.2016 г. от 10,00 часа в стая № 309 на третия етаж в сградата на Областна администрация Монтана, град Монтана, пл. „Жеравица” № 1. Начална тръжна месечна цена - 520 лева без ДДС. Върху достигнатата на търга цена се начислява ДДС. Тръжни документи на цена 60 лв. се закупуват до 12,00 часа на 07.10.2016 г. /включително/. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на Областния управител на област Монтана №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Депозит за участие в търга в размер на 600 лв. се внася по сметка на Областен управител на област Монтана IBAN: BG 05STSA93003305299056 BIC: STSABGSF при БДСК, клон Монтана до 10.10.2016 г. /включително/. Оглед на обекта се извършва до 10.10.2016 г. след закупуване на тръжни документи. 
До участие в търга не се допускат участници, които са били в наемни правоотношения с наемодателя, прекратени поради неизпълнение на задълженията им по договорите за наем. 
В петдневен срок от датата на влизане в сила на заповедта на областния управител за определяне на наемател на имота, наемателят внася по сметка на областен управител парична гаранция, равняваща се на разликата между достигнатата на търга цена в трикратен размер с включен ДДС и внесения депозит, като условие за сключване на договора за наем. Внесената сума се задържа до прекратяването на същия, като гаранция за плащане на наема и консумативите. Сумата се възстановява от наемодателя след прекратяване на договора, при условие че не са налице задължения към датата на прекратяване.
Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 12,00 часа на 12.10.2016 г. в стая 309 на Областна администрация Монтана. 

За информация: 096 399128
Лице за контакти: Диана Венелинова
                                                                             Мариела Богданова

Дата: 26 септември 2016 / Версия за печат