Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВA
Във връзка чл. 39а, от Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-09-5/30.08.2013 г. на областния управител на област Монтана в Областна администрация Монтана, пл. „Жеравица" № 1, ще се приемат документи, доказващи правото на собственост върху имотите, отчуждени за изграждане на обект „Път И-81 „Обход на град Берковица от км. 72+685,15 до км. 77+537,92=79+900, включително реконструкция на електропровод 20 Kv при км. 77+460", за изплащане на паричното обезщетение, определено в горецитираната заповед.
За целта собствениците или наследници на отчуждените имоти следва да представят на гише „Административно обслужване" в Областна администрация Монтана следните документи:

I. За физически лица:
1.Заявление – Образец № 1;
2.Документ за собственост - решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
3.Актуално удостоверение за наследници в случай, че имотът е наследствен (оригинал или заверено копие);
4.Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
5.Изрично пълномощно (пълномощни) за получаване на обезщетение за конкретния отчужден имот с нотариална заверка на подписите
(примерен образец № 4) в оригинал в случаите, когато:
-заявлението се подава от упълномощено лице;
-имотът е наследствен и сумата ще се изплати на един от наследниците; Забележка към т. 5: Когато имотът е придобит с покупко-продажба по време на брака и е съпружеска имуществена общност, се представя пълномощно от съпруга/съпругата.
6.Нотариално заверено споразумение за разпределение на обезщетението в
случаите, когато имотът е наследствен и не е упълномощено едно лице, на което да
бъде изплатена сумата (оригинал);
7.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), по която да бъдат преведени средствата, издадено от съответната банка (оригинал);
8.Удостоверение за идентичност на имена, ако е необходимо (оригинал);
9.Декларация за съгласие за обработване на лични данни (ЗЗЛД)
(Образец № 3). Забележка към т. 9: Попълва се лично от всяко от правоимащите лица, както и от пълномощника.

II. За юридически лица:
1.Заявление – Образец № 2;
2.Документ за собственост - решение на поземлена комисия или на общинска служба по земеделие; нотариален акт; договор за делба или друг документ, удостоверяващ правото на собственост върху имота (заверено копие);
3.Удостоверение от Агенция по вписванията за вписани обстоятелства по партидата на юридическото лице (оригинал);
4.Удостоверение по чл. 47 от Правилника за вписванията от Служба по вписванията град Монтана, съдържащо справка за тежести по партидата на имота (оригинал);
5.Актуално удостоверение за IBAN (банкова сметка), издадено от съответната
банка, по която да бъдат преведени средствата (оригинал);
6.Нотариално заверено пълномощно в случай, че юридическото лице се
представлява от пълномощник.
Дата: 4 март 2014 / Версия за печат