Областна администрация - Монтана > Главна, Новини > Областната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги


Днес, 05.07.2018 г. в Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по социална политика, председателствана от Заместник областния управител г-жа Нина Петкова.  На заседаниeто се обсъди на областно ниво Проектът на Концепция на Закона за социалните услуги и Годишният мониторингов доклад за 2017 г. за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги - 2016-2020 г.
Съгласно предложената Концепция на Закона за социалните услуги, новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели: достъпност на социалните услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата.     
Законът за социалните услуги ще уреди специфични обществени отношения, свързани с предоставянето, ползването, финансирането, качеството, контрола и мониторинга на социалните услуги. Именно поради това е особено важно визията за бъдещата регламентация в сектора да бъде подложена на сериозен дебат.
В заседанието участваха представители на ангажираните по темата институции - Регионална дирекция „Социално подпомагане”, дирекциите „Социално подпомагане” в Монтана, Лом, Берковица и Чипровци, РУО – Монтана, РЗИ – Монтана, БЧК, ДРСЗ – Монтана, Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – Монтана и общините от областта.  
На заседанието беше обсъдено и състоянието на мрежата от социални услуги предлагани в областта през 2017 г. Съгласно изготвения Годишен доклад общият брой на социалните услуги, държавно-делегирана дейност, в края на 2017 г. е 44 - от тях 10 са специализирани институции за лица, 12 са услуги в общността, 22 са услугите от резидентен тип. Във всички общини от област Монтана се предоставя социалната услуга „Личен асистент“ по НП АХУ и осигуряване на „Топъл обяд”  по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане.
Пълният текст на доклада  може да бъде видян на официалния сайт на Областна администрация – Монтана.
Областната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услугиОбластната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услугиОбластната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услугиОбластната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услугиОбластната комисия по социална политика обсъди Проекта на Концепция на Закона за социалните услуги



http://oblastmontana.org