Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА КОРУПЦИЯТА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден в изпълнение на мярка 6.4. от Програмата за изпълнение на Националната стратегия за противодействие на корупцията за периода 2004–2005 г. със Заповед № 411/03.12.2004 г. на Областния управител в област Монтана.
 
ФУНКЦИИ:
Основните функции на ООСППК, който е консултативен орган към Областния управител на област Монтана са:
•Да изпълнява държавната политика и други нормативни актове, засягащи корупцията на регионално ниво;
•Да осъществява координация на антикорупционните дейности на държавните институции, неправителствените организации, средствата за масово осведомяване и представители на бизнеса в областта;
•Да генерира и поддържа местни антикорупционни инициативи, дава мнения и препоръки за подобряване организацията на дейността на административните структури във връзка с предотвратяване на корупционни практики в тях;
•Да анализира проявите на корупция и конфликт на интереси и предлага политики за превенция и противодействие срещу тях;
•Да разглежда, дава становища и взема решения по жалби от частни лица и институции за корупционни действия.
 
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
ООСППК, съгласно своя Правилник заседава веднъж на четири месеца, а при необходимост се свикват и извънредни заседания.
 
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Валери Райков Димитров – Областен управител на Област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
1. Латинка Салтирова Симова – заместник областен управител на Област Монтана;
2. Камелия Александрова Василева – кореспондент на вестник 24 часа;
СЕКРЕТАР: Иван Димитров Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Верджиния Станиславова Савчева -заместник окръжен прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
2.Красимир Върбанов Кирилов – директор на ОД на МВР Монтана
3. Дончо Иванов Трашлиев – н-к отдел „Митническо разузнаване и разследване” в Териториална дирекция Дунавска;
4. Анушка Василева Вълова – директор на офис на НАП в гр. Монтана;
5. Силвия Златева Спасова – главен финансов инспектор в АДФИ с място на работа гр. Монтана;
6. Биляна Иванова Харалампиева – началник отдел АПФСИО в Регионално управление по образованието Монтана;
7. Николет Асенова Белчева – главен секретар на Регионална здравна инспекция Монтана;
8. Иванка Димитрова Александрова – директор на ТП на НОИ Монтана;
9. Наташа Михайлова Димитрова – кмет на община Брусарци;
10. Мария Пенкова Лазарова – председател на РКС на КНСБ Монтана;
11. Пенка Димитрова Петрова – регионален секретар на СРС на КТ “Подкрепа” Монтана;
12.Христо Славов Петров– представител на ТПП Монтана;
13. Тодор Иванов Тодоров – член на УС на Регионална занаятчийска камара Монтана и заместник председател на РЗК Монтана;
14. Людмил Кирилов Джурджов – председател на РК на БЛС Монтана
15. Любомил Илиев Драганов – член на Контролния съвет на КИИП-РК Монтана;
16. Роза Николова Петрова – председател на Дружество “Знание” Монтана;
17. Димитър Владимиров Първин – гл. редактор на в – к “Монт прес”.

ПРАВИЛНИК

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:
Дата: 19 август 2021 Виж още...
Областен кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание раздел ІV, т. 10.1 от Плана за действие при временна закрила в област Монтана, вследствие масово навлизане на чужденци, търсещи временна закрила на територията на Република България и с цел осъществяване на оптимална координация при използване на регионалните ресурси за овладяване на възникнала криза

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният кризисен щаб за изпълнение на Плана за временна закрила в област Монтана е обществено-консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и кметове на общини от област Монтана, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите за приемане и временно настаняване на бежанци на територията на област Монтана.

СЪСТАВ:

Съставът на Областният кризисен щаб за изпълнение на плана за временна закрила в област Монтана и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е определен със заповед № ОМП-02-11/18.08.2021г.Протокол от 24.09.2013 г. от извършена проверка от междуведомствена комисия с личното участие на областния управител на област Монтана на ВПЦ – с. Охрид, община Бойчиновци за приемане и настаняване на бежанци


Дата: 18 август 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ И С ОБЩИНСКИТЕ ЩАБОВЕ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и юридически лица в областта, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите по организиране и ръководство на защитата на живота и здравето на населението, инфраструктурата, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Областният щаб изпълнява и дейности съгласно Плана за противодействие на тероризма в област Монтана за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствия от терористични актове на областно ниво. Същият се свиква по нареждане на Областния управител на област Монтана..

СЪСТАВ:

Съставът на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е определен със заповед № ОМП-02-9/19.07.2021г.


ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2016 година

2013 година

2012 година

2011 година


 
Дата: 18 август 2021 Виж още...
ЗАМ. ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЛАТИНКА СИМОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА В СЕЛО СЛАТИНА
ЗАМ. ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ЛАТИНКА СИМОВА ВЗЕ УЧАСТИЕ В ОТКРИВАНЕТО НА ИЗЛОЖБА В СЕЛО СЛАТИНАЗам. областният управител на област Монтана г-жа Латинка Симова взе участие в откриването на изложба, свързана с пленер по дървопластика и живопис, провеждащ се по традиция в село Слатина.
В откриването на изложбата се включиха също така Нина Петкова – кмет на Община Георги Дамяново, Дончо Планински – председател на дружеството на художниците „Тенец“, проф. Галилей Симеонов, Боян Александров от СБХ, а също и участници от предходни издания.
Десетото юбилейно провеждане на пленера ще бъде запомнено с изключително силни изяви на творците, показали забележителни умения в живописта, резбата и пластиката. Участваха редица доказани художници и скулптори, сред които Емилия Върбанова, Мария Катилева, Петко Петков – Ломски, Георги Паунов – Паунец и др. От страна на Емилия Върбанова и Мария Катилева бе изработено специално пано за фасадата на църквата „Св. Георги“ в Слатина, което ще бъде дарено на църковното настоятелство.  

Дата: 11 август 2021 Виж още...
ПОЖАРИ

Дата: 10 август 2021 Виж още...
ЩАБЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
ЩАБЪТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ ПРОВЕДЕ ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕОбластният щаб за изпълнение на Областния план за защита при бедствия проведе на 06 август 2021 г. извънредно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана Латинка Симова.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана, взеха представители на ръководни длъжности от всички ведомствени териториални структури на областно ниво, имащи отношение към превантивните действия, насочени срещу възникването на пожари.
 Основен акцент в дневния ред на заседанието бе координирането, в съответствие с постъпили от страна на Министъра на вътрешните работи указания, на съвместните действия между изпълняващите контролни функции институции с цел  да се сведат до минимум рисковете от възникване на пожари, както и да бъде подсигурен необходимия материален и човешки ресурс в ситуации от кризисен характер, които изискват адекватни и навременни действия за предпазване на населението.

Дата: 9 август 2021 Виж още...
Поздравителен адресДата: 6 август 2021 Виж още...