Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК
ПРОВЕДЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИКДнес, 30.07.2021 г., се проведе извънредно заседание на Асоциация по ВиК Монтана под председателството на заместник областния управител на област Монтана г-жа Латинка Симова. Срещата протече със сто /100%/ кворум при следния дневен ред:
1. Приемане на решение, съгласно чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по Водоснабдяване и Канализация за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциация по ВиК – Монтана за 2022 г. в размер на 15 000 лева;
2. Съгласуване на проект на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г.
3. Разни.
С пълно единодушие присъстващите кметове и представители на общини приеха решението по точка 1 от дневния ред.
Във връзка с точка 2 отношение взе инж. Валери Иванов, управител на „ВиК“ ООД, гр. Монтана, в качеството си на вносител на проекта на Бизнес план за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация” ООД, град Монтана като ВиК оператор за периода 2022-2026 г. Общото събрание на Асоциацията не прие решението за съгласуване на проекта.

Дата: 30 юли 2021 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19
ОБЛАСТНИЯТ МЕДИЦИНСКИ СЪВЕТ ПРОВЕДЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С МЕРКИТЕ СРЕЩУ COVID - 19Медицинският съвет на област Монтана проведе на 28 юли 2021 г. редовно заседание под ръководството на Зам. областния управител на област Монтана Латинка Симова.
Участие в събитието, което се състоя в  заседателна зала №1 на Областната администрация в Монтана взеха Директорът на Регионалната здравна инспекция – д-р Елена Борисова, Директорът на МБАЛ „Д-р Стамен Илиев“ АД – Монтана – д-р Тони Тодоров, Председателят на Районната колегия на Българския лекарски съюз – д-р Людмил Джурджов, представители на ОД на МВР и Зонално жандармерийско управление – Монтана, общински кметове и експерти от общинските администрации.
 Основен акцент в дневния ред на заседанието беше запознаване с приетия с Решение на Министерския съвет № 518/15.07.2021 г. Национален оперативен план за справяне с пандемията от COVID – 19 и създаване на организация за изпълнение на разписаните в плана мерки съобразно потребностите и спецификите на региона.
Д-р Елена Борисова запозна членовете на Медицинския съвет с основните раздели и подраздели в структурата на Националния оперативен план, като обърна внимание върху това, че се очаква разпространение на „Делта“ варианта на заболяването, като в периода до края на месец август този вариант ще стане доминиращ в страната.

Дата: 29 юли 2021 Виж още...
ОБЛАСТНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА

Дата: 28 юли 2021 Виж още...
Национална система "Живи човешки съкровища - България" за 2021 г
В Областна администрация Монтана се проведе първична селекция на кандидатурите по Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г., постъпили в област Монтана.
За участие в попълването на Системата постъпиха две кандидатури:
1.    Автентични фолклорни песни в село Липен – НЧ „Пробуда 1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана – група „От извора“, изпълняваща автентични народни песни.
2.    Автентични хора в село Липен – НЧ „Пробуда 1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана – група, изпълняваща народни танци.
Комисията, в състав доц. д-р Анна Щърбанова – експерт от Института по етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките, като председател и членове г-жа Деница Шивачева – експерт от РЕКИЦ „Читалища“ – Монтана, г-н Асен Асенов – директор на Общински младежки дом – Монтана, одобри кандидатурата на Автентични хора в село Липен – НЧ „Пробуда 1926“, с. Липен, община Монтана, област Монтана за участие в националния етап по попълване на Националната система „Живи човешки съкровища – България“ за 2021 г. от името на област Монтана.
Танцовата група в село Липен има многобройни участия и се отличава със своите традиционни хора, които са типични за селото.

Дата: 26 юли 2021 Виж още...
Областна комисия по транспорт

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създадена на основание чл. 11, ал. 1 от Наредба № 2 за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси.

ФУНКЦИИ:
Обсъжда предложенията на общините за промени в областната транспортна схема и ги предлага на Областния управител за утвърждаване.
Обсъжда предложенията на общините за промени в републиканската транспортна схема и ги предлага на Областния управител за съгласуване.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:


ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за работата на постоянно действаща междуведомствена областна комисия по транспорт.


Съставът на Oбластната комисия по транспорт на област Монтана е определен със заповед ОКД-24-2/19.07.2021г.


ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЙНОСТТА

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ

2020 гoдина.

2019 гoдина.

2017 гoдина.

2016 гoдина.

2015 гoдина.

2013 гoдина.

2012 гoдина.

2011 гoдина.

2010 гoдина.

Дата: 23 юли 2021 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

СЪСТАВ:
Съставът на Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси e определен със заповед от ОКД-21-1/26.05.2021г.


ДОКУМЕНТИ:

Правилник за устройството и дейността на НССЕИВ

Правилник за устройството и дейността на ОССЕИВ

Заявление за членство в Областния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация Монтана

Възможности за финансиране и конкурси


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2021година

2020година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година


Дата: 6 юли 2021 Виж още...
Общински съвет Берковица
Дата: 6 юли 2021 Виж още...
ЦИК ПУБЛИКУВА РАЗЯСНИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ГРАЖДАНИТЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ГЛАСУВАНЕТО НА ИЗБОРИТЕ на 11.07.2021г.
Централната избирателна комисия публикува в своята интернет-страница (www.cik.bg) информационни материали с цел разясняване на правата и задълженията на гражданите във връзка с гласуването в рамките на изборите за народни представители на 11.07.2021 г., включително и по отношение на начина за гласуване с машинно устройство.Разясненията са предоставени под формата на видео клипове, които можете да разгледате чрез посочените по-долу линкове:
Разяснения за гласуване с машина


Разяснения за гласуване за избиратели, поставени под карантина или изолация

Разяснения за гласуване на хора с увреждания

В допълнение ЦИК публикува и образец на печатен разяснителен плакат за гласуване с машинно устройство, който можете да видитетук.

Дата: 5 юли 2021 Виж още...
Проведе се редовно заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси в област Монтана
На 02.07.2021г. се проведе заседание на Областния съвет по етнически и интеграционни въпроси. Основна цел на заседанието беше учредяването на Областен оперативен екип, както и работна група, които да  изготвят новите стратегическите документи по отношение на политиката за приобщаване на маргинализираните етнически групи в област Монтана в изпълнение на Националната стратегия на Република България за равенство, приобщаване и участие на ромите 2021-2030 (Стратегията) със срок до септември 2021година.
Бяха фиксирани срокове за изготвяне на анализ на ситуацията във всяка една от общините на област Монтана и план за действие, както и се представиха новите членове в екипа -  представители на неправителствения сектор със сериозен опит в сферата.

Дата: 5 юли 2021 Виж още...
Материали за свикване на извънредно присъствено заседание, насрочено за 30.07.2021 г.
Дата: 2 юли 2021 Виж още...
ПРЕБРОЯВАНЕ 2021
Дата: 1 юли 2021 Виж още...