Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
РАБОТНА СРЕЩА НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ОБЛАСТНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН ЦЕНТЪРНа 24.01.2020 г. от 10:30 часа в голямата зала на Областна администрация – Монтана се проведе работна среща на Областния координационен център по изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна  и училищна възраст.
На срещата са отчетени резултатите от дейността на екипите за обхват от началото на учебната 2019/2020 година.
По данни на Министерство на образованието и науката в област Монтана е отчетена висока активност на екипите за обхват – над 94 % при средна за страната 73 %. Отчетен е и висок процент на обхванатите в образователната система – 93,85 %  при среден за страната 91,73 %.

Дата: 24 януари 2020 Виж още...
Грипна епидемия в област Монтана
Във връзка с увеличилите се случаи на заболявания от грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), със Заповед № РД-01-61/20.01.2020 г. на д-р Елена Борисова-Директор на РЗИ-Монтана, се въвеждат предепидемични мерки  по отношение на грип и остри респираторни заболявания на територията на област Монтана, считано от 21.01.2020 г.
С последваща  Заповед № РД-01-62/21.01.2020 г. на Директора на РЗИ-Монтана е обявена епидемична обстановка по отношение на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ), считано от 22.01.2020г. до нормализиране на обстановката. В тази връзка се ограничава провеждането на масови и обществени мероприятия, организирани мероприятия в детски, учебни и социални заведения. Преустановява се извършването на профилактични прегледи и имунизации в област Монтана.

Дата: 23 януари 2020 Виж още...
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2020 г.
ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ПЪРВОТО СИ МЕСЕЧНО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2020 г.На 21 януари 2020 г. Областната Епизоотична комисия проведе  редовно месечно заседание под ръководството на областния управител на област Монтана Росен Белчев и заместник областния управител Цветко Цветков.
Участие в състоялото се в заседателна зала №1 на Областната администрация събитие взеха ведомствени териториални структури, общини, горски стопанства и ловно-рибарски сдружения.
В рамките на дневния ред беше представена актуалната епизоотична обстановка в страната и областта предвид установените огнища на Африканска чума в промишлени свиневъдни обекти в област Варна, включително и мерките за противодействие на заболяването, които предстои да бъдат предприети през 2020 г. в съответствие с решенията на  Централния Епизоотичен съвет.

Дата: 21 януари 2020 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС

Дата: 21 януари 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 15 от Протокол № 3/27.12.2019 г. на Общински съвет Якимово. С посоченото решение общинският съвет приема Правилник за организацията и дейността на общински съвет Якимово, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, в нарушение на разпоредбата на чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове - преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада и предварителната оценка на въздействието. Това е императивно изискване и елемент от фактическия състав, установен при приемане, промяна или отмяна на нормативен акт, което не е спазено

Дата: 9 януари 2020 Виж още...
ПОКАНИ И МАТЕРИАЛИ СВЪРЗАНИ С ДНЕВНИЯ РЕД НА ИЗВЪНРЕДНО ОБЩО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА ПО ВИК НА ОБОСОБЕНАТА ТЕРИТОРИЯ, ОБСЛУЖВАНА ОТ ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ООД-МОНТАНА,НАСРОЧЕНО ЗА 31.01.2020г.
Дата: 7 януари 2020 Виж още...
ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 17, от Протокол № 5/16.12.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение общинският съвет, открива Клуб на инвалида град Бойчиновци и предоставя за нуждите на клуба право на ползване на помещение в сграда, находяща се в град Бойчиновци, актувана с Акт № 750/14.03.2011 г., частна“ общинска собственост. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Решение № 17/16.12.2019 г. е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 5 от Наредба № 4/16.03.1999 г., без да е посочена разпоредбата на чл. 39 от ЗОС, т. е. без валидно правно основание. Общински съвет Бойчиновци предоставя за ползване на Клуба на инвалида помещение – частна общинска собственост, но съгласно приложения към Докладната записка на кмета на общината Акт № 750/14.03.2011 г. помещението е публична, а не частна общинска собственост, както е посочено в решението. Посоченият акт касае имот – публична общинска собственост и по отношение на този имот обременяването с ограничени вещни права е допустимо само в случаите, определени със закон. В решението общинският съвет не е посочил за какъв срок ще се предостави помещението за ползване от Клуба на инвалида, както и безвъзмездно или възмездно ще се предостави общинският имот. Решението на общинския съвет не съдържа фактически и правни основания за издаването му в нарушение на изискването по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК за съдържание на административния акт, а липсата на такива препятства преценката за неговата законосъобразност и е основание за отмяната му.

Дата: 7 януари 2020 Виж още...
Задължения на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите.
Съгласно разпоредбите на на чл. 83 от Закона за горите, в случаите когато в резултат на инвентаризацията на горските територии се установи, че земеделските територии са придобили характеристиките на гора по смисъла на закона се съставя списък на имотите по землища на населените места.
Списъкът се публикува в един местен и един централен ежедневник, регионална дирекция по горите, Изпълнителна агенция по горите, както и се оповестява публично и на интернет страницата на съответната Областна администрация-виж тук.
Въз основа на списъка изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите или оправомощено от него длъжностно лице писмено поканва собствениците на съответните имоти да декларират дали желаят да ползват имотите си като земеделска земя или горска територия. В шестмесечен срок от получаването на поканата, собственик който желае да ползва имота си като земеделска територия, подава декларация до изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите. Когато собственика не подаде декларация в срока, изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите предлага на министъра на земеделието, храните и горите да издаде заповед за промяна на предназначението на имота като горска територия.


Дата: 7 януари 2020 Виж още...