Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТАНа 27 април 2018 г. в заседателната зала на Областна администрация Монтана се проведе заседание на Областната комисия по безопасност на движението по пътищата под ръководството на заместник областния управител инж. Цветко Цветков.
На заседанието бе представена информация за състоянието на пътнотранспортната обстановка на територията на област Монтана през 2017 г. и от началото на 2018 г. Обсъдени бяха също и резултатите от извършените проверки на състоянието на пешеходните пътеки в населените и извън населените места в областта, както и предложения за отбелязване на предстоящата Глобална седмица за пътна безопасност.
Дата: 27 април 2018 Виж още...
ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 528 прието на заседание на Общински съвет Чипровци, проведено на 21.04.2018 г. С посоченото решение общинският съвет приема изготвената пазарна оценка и възлага на кмета на общината да проведе публичен търг с явно наддаване за продажба на полумасивна едноетажна сграда в с. Превала, община Чипровци, актувана като частна общинска собственост. Като правно основание в Акта за частна общинска собственост е посочено и Решение № 938/19.08.2015 г. Цитираното решение е върнато за ново обсъждане от Областния управител като незаконосъобразно и в законоустановения срок е отменено от Общинския съвет. Решение № 528/21.04.2018 г. е взето при липса на фактическо и правно основание, тъй като процесният имот си остава с непроменен статут на публична общинска собственост и всякакви разпоредителни сделки с него са недопустими. Съставеният при несъществуващо правно основание акт за частна общинска собственост следва да се отмени.

Дата: 27 април 2018 Виж още...
ЗАПОВЕД ЗА ОБЯВЕН ПОЖАРООПАСЕН СЕЗОН 2018г.
Дата: 27 април 2018 Виж още...
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.
КОМИСИЯТА ПО ЗАЕТОСТ ОДОБРИ РЕГИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА – 2018 Г.На 26.04.2018 г. в Заседателна зала № 1 на Областна администрация – Монтана се проведе заседание на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. На него бе представен проектът на Регионалната програма за заетост и обучение за област Монтана – 2018 г.
Основната цел на Регионалната програма е осигуряването на достъп до работни места на безработни лица от групи в неравностойно положение на пазара на труда, повишаване на заетостта, намаляване на безработицата и повишаване на качеството на работната сила в област Монтана.
Целева група на програмата са регистрирани в ДБТ безработни лица от общините на територията на област Монтана. Общият брой на лицата от целевите групи, които се предвижда да бъдат включени в регионалната програма е 111.
 
Дата: 26 април 2018 Виж още...
Една и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в страната
Една и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в странатаЕдна и съща услуга да се предоставя по един и същи начин във всички областни администрации в страната. Около това предложение се обединиха всички областни управители и експерти от областните администрации в страната, които участваха в кръгла маса за представяне на резултатите от инвентаризацията на услуги, режими и регистри. По време на дискусията бяха обсъдени теми свързани със стандартизиране на административните услуги на областните администрации и подобряване на организацията и поддържане на регистрите в държавната администрация, като се унифицира предоставянето на най-често използваните вътрешно-административни услуги.

Дата: 26 април 2018 Виж още...
ОБЛАСТEН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”
ОБЛАСТEН КРЪГ НА УЧЕНИЧЕСКАТА ВИКТОРИНА „ДА ЗАПАЗИМ ДЕЦАТА НА ПЪТЯ”На 25-и април 2018 г. в Пето СУ „Христо Ботев” - гр. Монтана се проведе Областният кръг на Националната ученическа викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя”, организирана със съдействието на Регионално управление на образованието – Монтана, Областна администрация -  Монтана, Сектор „Пътна полиция” към ОД на МВР – Монтана, Български младежки Червен кръст – Монтана, СБА – Монтана, представители на авто-инструкторите и община Монтана.
Идеята на тази викторина е да се изградят умения и навици у децата за действие в условия на пътното движение и формиране на култура на безопасно поведение на пътя.

Дата: 25 април 2018 Виж още...
Ден без асансьори
Ден без асансьори25-и април е „Денят без асансьори“ през 2018 година. Областна администрация – Монтана също се включи в отбелязването му заедно с децата от танцова формация „Dance machine” при Младежкия дом в Монтана.
Те пристигнаха в сградата и символично запечатаха асансьора с апела, който ни отправя и сдружението “BG Бъди активен“, а именно: „да забравите за асансьора и да се раздвижите, като се качите по стълбите!“. Накрая танцьорите демонстрираха атрактивни и забавни начини за качване и слизане по стълбите.

Дата: 25 април 2018 Виж още...
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2018
МАРАТОН НА ЧЕТЕНЕТО 2018Днес заместник областният управител инж. Цветко Цветков се включи в официалното откриване на Маратона на четенето „Децата на Монтана четат 2018“, посветен на Международния ден на книгата и авторското право. То се проведе в Детския отдел на Регионална библиотека „Гео Милев“.
Маратонът стартира за дванадесети път в Монтана в рамките на националната кампания за насърчаване на четенето „Походът на книгите“, организирана от Асоциация „Българска книга“ в партньорство с Българската Библиотечно-информационна асоциация и Министерството на образованието и науките.
Маратонът в Регионална библиотека „Гео Милев” – гр. Монтана е програма за лятно четене със състезателен характер и ще продължи до 31.08.2018 г.
Дата: 24 април 2018 Виж още...
ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТИ ГЕОРГИ ДАМЯНОВО И БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане решение № 267 от Протокол № 34/29.03.2018 г. на Общински съвет Георги Дамяново. С посоченото решение общинският съвет изменя текстове от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Георги Дамяново.  Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. Такъв проект на наредбата не е публикуван на интернет страницата на общината. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато също липсва на официалната интернет страница на община Георги Дамяново. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 1148 от Протокол № 59, прието на заседание на Общински съвет Берковица, проведено на 30.03.2018 г. С посоченото решение общинският съвет „Освобождава за 2016, 2017 и 2018 г. изцяло от заплащане на такса битови отпадъци Туристическо дружество – Берковица… и същите са за сметка на общинските приходи“. В ЗМДТ се разписват две различни и независими едно от друго правомощия на общинския съвет за освобождаване изцяло или частично от заплащане на такса битови отпадъци: или категорията лица, обединени от общи характеристики: правно-организационни, социални, икономически или др. (чл. 8, ал. 6 от ЗМДТ), или да определи само редът, при спазването на който се извършва освобождаването (чл. 8, ал. 5 от ЗМДТ). Туристическото дружество не попада в нито една от посочените хипотези и така приетото решение на Общински съвет Берковица се явява незаконосъобразно.

Дата: 19 април 2018 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА ВИЗИТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛ
ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ РОСЕН БЕЛЧЕВ УЧАСТВА В ИНФОРМАЦИОННА ВИЗИТА В ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В БРЮКСЕЛОбластният управител Росен Белчев бе участник в информационна визита в Европейската комисия в Брюксел. Тя бе организирана от Представителството на Европейската комисия в България за областните управители от страната и ръководена лично от ръководителя на Председателството на Европейската комисия в България Огнян Златев.
В рамките на тридневната визита, в периода 15-17 април 2018 г., участниците във визитата имаха възможността да посетят институцията и да се запознаят с нейното фунциониране, да опознаят процеса на вземане на решения в Европейския съюз.

Дата: 19 април 2018 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.
СЪСТАВ:
Съставът на Oбластния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-12-2/12.06.2017г.

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2018 година

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

Презентации

2012 година

2013 годинаДата: 16 април 2018 Виж още...
Заместник министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова оглави среща-дискусия за проблемите на област Монтана
Заместник министърът на труда и социалната политика д-р Султанка Петрова оглави среща-дискусия за проблемите на област МонтанаДнес в Областна администрация - Монтана се проведе среща-дискусия, инициирана от Министерството на труда и социалната политика.
Заместник министър д-р Султанка Петрова пристигна в Монтана за заседанието, заедно със своя екип от експерти от МТСП, сред които доц. д-р Георги Бърдаров и д-р Т. Златанова.
Работната среща беше открита от областния управител г-н Росен Белчев и заместник министър д-р Султанка Петрова.  
В заседанието участваха членовете на Областната комисия по социална политика, както и представители на: общини, на национални и браншови работодателски организации, синдикати, дирекциите „Социално подпомагане“ в Монтана, Берковица, Лом, Чипровци, РУО на МОН – Монтана, дирекция „Регионална служба по заетостта“, Регионална здравна инспекция, отдел „Мониторинг и контрол – западен“ към ДАЗД.

Дата: 13 април 2018 Виж още...
ИНВЕСТИЦИЯ ОТ НАД 15 МЛН. ЛЕВА В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ „ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА“
 ИНВЕСТИЦИЯ ОТ НАД 15 МЛН. ЛЕВА В РЕХАБИЛИТАЦИЯТА НА ПЪТЯ „ДЪБОВА МАХАЛА – МОНТАНА“Днес – 4 април 2018 г., в 12 ч. на път III-112 в село Студено буче, при разклона за село Войници, бе направена символичната първа копка на пътя Дъбова махала – Монтана.
Със средства от Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. стартира рехабилитацията на близо 30 км от път III-112, като основно ще се ремонтира участъкът от околовръстния път на Монтана до началото на село Дъбова махала. Третокласният път е основна връзка на селата Студено буче, Доктор Йосифово, Смирненски, Славотин и Дъбова махала с Монтана, Лом и Видин, както и с пристанище Лом. 
Дата: 4 април 2018 Виж още...
КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

ФУНКЦИИ:

Целта на КЗ е да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни. При осъществяване на дейността си комисията се съобразява с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта, който се приема от Областния съвет за развитие.


СЪСТАВ:
Съставът на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие на област Монтана е определен със заповед ОКД-19-2/28.03.2018г.*Съгласно чл. 6, ал. 3 от ППЗНЗ, директорът на ДРСЗ и/или упълномощени от изпълнителния директор на АЗ длъжностни лица, могат да участват в КЗ със съвещателен глас


ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2018 година


2017 година

Протокол оценка от 05.01.2017 г.

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година


Дата: 4 април 2018 Виж още...
72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ – 2018 г.
72-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета – Козлодуй-Околчица“ – 2018 г.За повече информация, свързана с похода и регламента му:тук.

Дата: 3 април 2018 Виж още...