Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Община Лом
Дата: 29 декември 2015 Виж още...
Община Берковица
Дата: 29 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО ПО ЕТНИЧЕСКИТЕ И ИНТЕГРАЦИОННИТЕ ВЪПРОСИ КЪМ ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
ОСНОВАНИЕ:
Създава се на основание чл. 12 от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет (в сила от 09.01.2007 г. изм. ДВ. бр.31 от 15 Април 2011 г.)

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Областна администрация - Монтана (ОССЕИВ) е консултативен и координиращ орган, който подпомага работата на Областния управител в провеждането на държавната политика по отношение на етническите и интеграционните въпроси на територията на област Монтана.
ОССЕИВ представлява част от хоризонтално разгърнатата структура на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерски съвет.
Като консултативен и координиращ орган, ОССЕИВ съдейства за сътрудничеството и координацията между държавните органи, местните органи и сдруженията на български граждани, принадлежащи към етнически малцинства и други сдружения, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, които работят в областта на междуетническите отношения и интеграционното развитие на територията на област Монтана.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността на ОССЕИВ се регламентира от Правилника за устройството и дейността на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси към Министерския съвет.

СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Иван Сергисов – ВРИД Областен управител на област Монтана
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

СЕКРЕТАР:
Добромир Тодоров – гл. експерт в дирекция АКРРДС, Областна администрация Монтана
ЧЛЕНОВЕ:
1. Екатерина Давидова – представител на Регионален управление на образованието – Монтана;
2. Бойка Борисова – представител на Териториално статистическо бюро – Монтана;
3. Георги Цеков – представител на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана;
4. Светланка Иванова – представител на Регионална служба по заетостта – Монтана;
5. Денис Хилмиев – представител на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. Петя Кирилова – представител на Регионална здравна инспекция – Монтана;
7. Иванка Горанова – представител на Регионална дирекция за национален строителен контрол Северозападен район, сектор Монтана;
8. Калина Филипова – представител на Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
9. Емилия Попова – представител на Регионална инспекция по околната среда и водите – Монтана;
10. Даниела Табакова – представител на Комисия за защита от дискриминация – Монтана;
11. Радослав Найденов – заместник-кмет, община Берковица;
12. Николай Ангелов – заместник-кмет, община Бойчиновци; 
13. Галина Арсенова - секретар, община Брусарци; 
14. Румяна Динчева - секретар, община Медковец; 
15. Боян Аврамов – заместник-кмет, община Вълчедръм; 
16. Петър Стефанов – заместник-кмет, община Вършец; 
17. Тихомир Антонов – заместник-кмет, община Монтана; 
18. Илия Илиев – заместник-кмет, община Чипровци; 
19. Константин Владов – заместник-кмет, община Якимово; 
20. Елка Дойчинова – мл. експерт “Демографски, етнически и интеграционни въпроси”, община Лом 
21. Марияна Иванова – гл. експерт “Хуманитарни дейности”, община Георги Дамяново; 
22. Андриян Тодоров – социален работник, община Брусарци; 
23. Наталия Георгиева – представител на Сдружение „Развитие и подкрепа на ромските жени и деца” – Лом; 
24. Николай Кирилов – представител на Фондация „Рома-Лом” – Лом; 
25. Ташко Танов – представител на „Фондация за регионално културно развитие Нангле 2000” – Монтана; 
26. Петър Цветанов – представител на Сдружение „Национална мрежа на здравните медиатори”, клон Монтана.


ДОКУМЕНТИ:

Дата: 29 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН КООРДИНАЦИОНЕН МЕХАНИЗЪМ ПО ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ ЗА ОБЛАСТ МОНТАНА

ОСНОВАНИЕ:

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за администрацията, чл. 4, ал. 3 и чл. 19 от Закона за социално подпомагане, Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република България”, приета с Решение на Министерския съвет от 24.02.2010 г., Плана за действие към Националната програма, приет с Решение на Министерския съвет от 24.11.2010 г., Меморандума за разбирателство между Министерство на здравеопазването, Агенция за закрила на детето, Агенция за социално подпомагане и организацията „Надежда и дом за децата”, както и поради настъпили промени в състава на Областен координационен механизъм по деинституционализация

ФУНКЦИИ:

Областният координационен механизъм по деинституционализация за област Монтана се създава с цел да осигури ефективна координация и взаимодействие на ангажираните субекти при изпълнение на политики за деинституционализация.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Областният координационен механизъм по деинституционализация е утвърден от Областния управител на област Монтана със Заповед № РД-20-63 от 12.09.2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – зам. областен управител на област Монтана;

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;

ПОСТОЯННИ ЧЛЕНОВЕ:

1.Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана;
2.Спаска Тодорова – главен експерт в Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Монтана /резервен представител/;
3.Мая Райкова – гл. експерт „Социални дейности” – община Монтана;
4.Даниела Найденова – ст. експерт към Областна администрация Монтана;
5.Светлин Георгиев – началник отдел „Закрила на детето” – Монтана;
6.Д-р Рени Славкова – главен секретар на Регионална здравна инспекция – Монтана;
7.Инна Йосифова – инспектор БППМН при Областна дирекция на МВР – Монтана;
8.Тони Тодоров – директор на Комплекс за социални услуги – Монтана;
9.Д-р Татяна Кабзималова – директор на Комплекс за здравни и социални услуги „Св. Мина” – Монтана;
10.Альона Арсенова – началник на отдел „Социални дейности и програми за заетост” община Лом;
11.Константин Тодоров – социален работник в отдел „Закрила на детето” – Лом.


Дата: 29 декември 2015 Виж още...
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ ОБХОДНИЯ ПЪТ НА МОНТАНА
МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ БОЙКО БОРИСОВ ОТКРИ ОБХОДНИЯ ПЪТ НА МОНТАНАМинистър-председателят Бойко Борисов, министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова, министърът на транспорта Ивайло Московски, председателят на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Лазар Лазаров и  кметът на община Монтана Златко Живков откриха днес официално обходния път на Монтана. На церемонията присъстваха областният управител Ивайло Петров, зам. областните управители Нина Петкова и Петър Петров, експерти от Областна администрация - Монтана, кметове на населени места в общината, граждани. Участъкът е с дължина от около 13 км и е на стойност 48,5  млн. лв. осигурени от Оперативна програма „Транспорт“ 2007-2013 г.

Дата: 29 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ОСНОВАНИЕ:
Създава се във връзка с Решение на Областния съвет за развитие на област Монтана (Решение от 29.10.2010 г. за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) и на основание на Решения на Областния съвет за развитие от 20.03.2012 г. за създаване на Областна комисия по социална политика и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията).
ФУНКЦИИ:
Целите на Областна комисия по социална политика са:
1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;
2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011 – 2015 г.“ и на общинските планове за социална политика.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, който е приет от Областния съвет за развитие на област Монтана.
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Радослав Найденов – зам.-кмет на община Берковица; 
2. Николай Ангелов– зам.-кмет на община Бойчиновци; 
3. Наташа Михайлова – кмет на община Брусарци; 
4. Мая Гуглина – зам.-кмет на община Вълчедръм; 
5. Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец; 
6. Галя Йонска – гл. експерт „Хуманитарни дейности” – община Г. Дамяново; 
7. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ – община Лом; 
8. Ема Кирилова – управител на Дневен център за стари хора – община Медковец; 
9. Мая Райкова – гл. експерт „Социални услуги” – община Монтана; 
10. Ивалина Илиева-Лилянова – мл. експерт СИП и ХД – община Чипровци; 
11. Цветана Кирилова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и секретар на МКБППМН” – община Якимово; 
12. Елена Димитрова – гл. експерт в РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
13. Росица Христова – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
14. Мария Георгиева – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
15. Десислава Димитрова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
16. Литка Костова – началник отдел ХУСУ при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Берковица; 
17. Софка Михалкова – директор Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Чипровци; 
18. Хилда Владимирова – директор Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Лом; 
19. Анна Целова – гл. инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” ИРМ Враца към Държавна агенция за закрила на детето; 
20. Росица Ангелова – началник на отдел ОМДК в „Регионално управление на образованието”, гр. Монтана; 
21. Диана Божинова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Монтана; 
22. Наталия Иванова – старши инспектор в Дирекция „Интеграция на хората с увреждания” към Агенцията за хора с увреждания; 
23. Светла Узунова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”- Монтана; 
24. Даниела Накова – гл. секретар на „Регионална здравна инспекция”, гр. Монтана; 
25. Благовеста Нончева - Областен съвет на Български червен кръст – Монтана; 
26. Тони Тодоров – директор на „Комплекс за социални услуги”


Звено за мониторинг и оценка към Областната комисия по социална политика
Правилник

Протоколи от заседания:
2015.

Протоколи от заседания:
2012г.
2013г.
2014г.


Документи

Дата: 29 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Росен Белчев – Областен управител на област Монтана 
СЕКРЕТАР: Добромир Тодоров – гл. експерт в дирекция АКРРДС 
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Милчо Доцов – кмет на община Берковица 
2. Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци 
3. Наташа Младенова – кмет на община Брусарци 
4. Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм 
5. инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец 
6. Цветелина Александрова – кмет на община Георги Дамяново 
7. Пенка Пенкова – кмет на община Лом 
8. инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец 
9. Златко Живков – кмет на община Монтана 
10. Пламен Петков – кмет на община Чипровци
11. д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово
12. д-р Илиян Тимчев – председател на общински съвет Берковица 
13. Цветана Петкова  – председател на общински съвет Чипровци
14. Трайко Георгиев – председател на общински съвет Якимово
15. Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци
16. Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана
17. инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет Вършец
18. Стефан Герасимов – председател на общински съвет Медковец
19. Емил Макариев – представител на общински съвет Бойчиновци
20. Елена Неделкова – представител на общински съвет Георги Дамяново
21. Юлия Горанова – представител на общински съвет Лом
22. Бранимир Видин – представител на общински съвет Вълчедръм
23. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана
24. инж. Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” -  Монтана
25. инж. Славка Нончева – председател на ТПП -  Монтана
26. Мая Григорова – председател на УС на СК -  Монтана
27. инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ -  Монтана
28. Маргарита Борисова – представител на КРИБ
29. Светлин Гогов - представител на ССИ

 
Протоколи от заседания:
2010г.

2011г.

2012г.
2013г.
2014г.
Дата: 29 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ - ПРОТОКОЛИ 2015Г.
Дата: 29 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНИЯТ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ ПРОВЕДЕ СВОЕ РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ
Областният съвет за развитие на област Монтана проведе на 22 декември 2015 г. свое редовно заседание, основен акцент в чиито дневен ред бе представяне и обсъждане на подготвения от Националния център за териториално развитие проект на Целенасочена инвестиционна програма в подкрепа на Северозапада, Родопите, Странджа, погранични, планински и полупланински слаборазвити райони.
Присъстващите на събитието представители на общините, общинските съвети и браншовите организации на областно ниво имаха възможност да отправят мнения, коментари и препоръки по отношение на включения в програмата пакет от инвестиционни предложения, имащи съществено значение за социално-икономическото развитие на областта.

Дата: 28 декември 2015 Виж още...
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕС
ПОЗДРАВИТЕЛЕН АДРЕСУВАЖАЕМИ ЖИТЕЛИ НА ОБЛАСТ МОНТАНА,

СКЪПИ СЪГРАЖДАНИ,

В навечерието на най-светлия християнски празник -  Рождество Христово най-искрено Ви пожелавам здраве, късмет и благоденствие. Нека бъдат благословени и успешни делата Ви, нека  домовете Ви бъдат изпълнени с много топлина и разбирателство, нека Коледа донесе на всички нас  по- щастлив и достоен живот!

Весела Коледа!
Благословена, мирна и щастлива Нова година!

Ивайло Петров
Областен управител 
на област Монтана

Дата: 25 декември 2015 Виж още...
В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИ
В НАВЕЧЕРИЕТО НА КОЛЕДА ОБЛАСТНИЯТ УПРАВИТЕЛ ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИВ навечерието на Коледа областният управител Ивайло Петров  и неговият екип посрещнаха коледари днес в сградата на администрацията.  Учениците от IV ОУ „Иван Вазов”, гр. Монтана, отправиха благопожелания за здраве и берекет. Областният управител и служителите в администрацията благодариха на гостите си за отправената към тях благословия и на свой ред им пожелаха здраве и успехи през новата 2016 година. Домакините даруваха малките коледари с кравайчета и лакомства. 

Дата: 23 декември 2015 Виж още...
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТ
ПРОВЕДЕНО РЕДОВНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ПО СИГУРНОСТНа 21.12.2015 г. в голямата заседателна зала на Областната администрация Монтана се проведе редовно заседание на Областния съвет по сигурност (ОСС) – Монтана.  Заседанието беше открито и ръководено  от заместник-областният управител Нина Петкова. В срещата участваха зам. областният управител Петър Петров, ръководители и представители на териториални структури на изпълнителната власт и юридически лица с военновременни задачи, изпълняващи функции и дейности за защита на населението, икономиката и инфраструктурата в област Монтана.
Езекия Езекиев, Иф Директор на ТД „Национална сигурност” – Монтана, представи на вниманието на присъстващите подробна информация за взаимодействието между институциите  относно мерките за противодействие на терористични заплахи.

Дата: 21 декември 2015 Виж още...
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИ
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ  ПОСРЕЩНА КОЛЕДАРИДвамата заместник-областни управители Нина Петкова и Петър Петров посрещнаха малките коледари от Трето ОУ „Д-р Петър Берон”, гр. Монтана. Те донесоха добрата вест за Рождество и отправиха своите коледни послания за здраве и берекет, а на стопанина на къщата пожелаха успешна и плодовита да е годината.
Както повелява традицията  домакините  ги дариха с кравайчета и им  пожелаха здраве, отлични резултати в училище, радостно детство и много късмет през Новата 2016 година.

Дата: 21 декември 2015 Виж още...
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪВЕТА ЗАСЕДАВА ВЪВ ВРАЦА
СЪВМЕСТНО ЗАСЕДАНИЕ НА РЕГИОНАЛНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕВЕРОЗАПАДЕН РАЙОН И РЕГИОНАЛНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН КОМИТЕТ КЪМ СЪВЕТА ЗАСЕДАВА ВЪВ ВРАЦАНа 17-18 декември 2015 г. в гр. Враца се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район, съвместно с Регионалния координационен комитет към него. Заседанието беше открито и ръководено от Малина Николова - председател на Регионалния съвет за развитие на Северозападен район и областен управител на област Враца.
В заседанието взеха участие представители на министерства, областните управители на областите Монтана, Враца, Плевен и Ловеч, кметове на общини от петте области, представители на национално представените работодателски организации и синдикати, на „Географика“ ООД, както и представители на академичните среди.
След проведено гласуване за заместник - председател на Съвета за периода 01 януари до 30 юни 2016 г. е избран Георг Спартански - кмет на община Плевен.

Дата: 21 декември 2015 Виж още...
МАГИСТЪРСКА ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ“ НА ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” СТАРТИРА В МОНТАНА
МАГИСТЪРСКА  ПРОГРАМА „УПРАВЛЕНИЕ НА МЕЖДУНАРОДНИ БИЗНЕС ПРОЕКТИ“ НА  ВАРНЕНСКИЯ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” СТАРТИРА В МОНТАНА    На 19 декември 2015г. в заседателната зала  на Областна администрация – Монтана заместник-областният управител Нина Петкова официално даде старта на магистърската  програма „Управление на международни бизнес проекти“ на  Варненския свободен университет „Черноризец Храбър”. Обучението на студентите ще се провежда в Монтана. На откриването присъства проф. Теодора Бакърджиева заместник-ректор по международна дейност, проекти и технологично развитие във ВСУ „Черноризец Храбър”.
„За мен днес е истински празник. Изключително съм радостна, че всички заедно успяхме да стартираме магистърската програма тук в Монтана. Убедена съм, че вие ще имате възможността да получите едно достойно образование, с което може да се реализирате и да бъдете полезни, както за себе си, така и за област Монтана”, каза в приветствието си към студентите зам. областният управител Нина Петкова. 
Дата: 21 декември 2015 Виж още...