Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”

Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проекта.

Сключени Договори с № ESF-1111-0 5-0 2 - 0 0 2 0 от 31.01.2013 г., № ESF-1111-0 5-0 8 - 0 0 2 2/30.01.2013 г. и № ESF-1111-0 5-10 - 0 1 9 8/30.01.2013 г. между определени представители на Агенцията по заетостта, дирекциите „Бюра по труда” в област Монтана и Областна администрация Монтана в процес на изпълнение.
Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси”
Приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Схема: схема „ПОДКРЕПА ЗА ЗАЕТОСТ”
Име на проекта:
проект BG051PO001-1.1.11 „Подкрепа за заетост”
Основна цел на
Проекта:

Целта на Проекта е насърчаване на работодателите да осигурят заетост преимуществено на лица от уязвимите групи на пазара на труда. Да се инвестира и в знанията и уменията на наетите безработни, като им бъде осигурено обучение по ключови компетентности, необходими за адаптиране към условията на новата работа.

С разкриването на работни места ръководството на Областна администрация Монтана цели постигането на специфични цели, както следва:

• Да се осигури възможност за обучение и субсидирана заетост на най-уязвимите групи от безработни и същевременно социална закрила и социално включване за тези групи, осигуряване на заработени доходи и осигурителни права;

· Областната администрация участва в проекта във връзка с множеството оплаквания от населението на областта за извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора и в тази връзка целта е да се осигурят условия за подобряване на сигурността и опазването на обществения ред в област Монтана.

Териториален обхват

Проектът се реализира на територията на всички области и общини в България.

За област Монтана, проекта се реализира на територията на общините – Монтана, Берковица, Вършец, Георги Дамяново, Бойчиновци, Лом, Брусарци, Вълчедръм, Медковец, Якимово.

Представители на целевата група по Проекта:

Регистрирани в ДБТ безработни лица с фокус към трайно безработни и безработни с ниска професионална квалификация и недостиг на умения, безработни лица с ниско образование и безработни лица от етнически малцинства.

Период на субсидиране – 9 месеца от февруари до октомври.

От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:

· месечно възнаграждение в размер на 380 лв. за срок от 6 до 12 месеца

· ½ минимална работна заплата за наставника, плюс осигуровките за сметка на работодателя, върху тази сума за срок от 6 месеца

· Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 и чл.319 от КТ за наетите безработни лица

· Осигурителни вноски за сметка на работодателя

· Възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО за наетите безработни лица

В рамките на реализацията на проекта се предвижда 10 000 безработни лица за цялата страна да получат посреднически услуги, от тях 9000 да бъдат включени в обучение и в заетост.

Назначените от Областния управител на област Монтана безработни по проекта лица на длъжност „Пазач” са 92 лица, а местонахождението на работните им места е в 22 населени места от областта, зададени от директора на Областна дирекция на МВР – Монтана, като места, в които извършването на нарушения на обществения ред, на кражби и на посегателства над лица, особено над самотно живеещи възрастни хора е с най-висок дял. По проекта работят и 34 лица, на длъжност „Пазач-портиер” и съответно тяхното работно място е в държавни училища и учреждения, отново на територията на цялата област. Общо наети по проекта са 122 лица и обхванати 27 населени места.

Дата: 15 март 2013 / Версия за печат