Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Проект "Ново начало"
Сключен договор с Агенцията по заетост на 17.01.2013 г. – в процес на изпълнение

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

Приоритетна ос 1: ”Насърчаване на икономическата активност и развитие на пазар на труда, насърчаващ включването”

Област на интервенция: 1.1 “Интегриране на уязвимите групи на пазара на труда”.

Схема: BG051PO001-1.1.06 „Създаване на заетост на младежите чрез осигуряване на възможност за стаж

Име на проекта: „Ново начало - от образование към заетост”

Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана е в качеството на работодател в процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Проекта.

Основна цел на Проекта: Основна цел на Проекта е предоставяне възможност на младежи до 29 годишна възраст, завършили средно или висше образование (дипломирани), да стажуват по специалността си при Работодател, с оглед повишаване тяхната конкурентоспособност на пазара на труда, което ще улесни прехода от образование към заетост.

Териториален обхват
Проектът се реализира на територията на всички области и общини в България.

Представители на целевата група по Проекта:
Представители на целевата група по Проекта са 4 безработни лица:
1. Регистрирани в дирекции „Бюро по труда” /ДБТ/;
2. На възраст до 29 г.;
3. Със завършено средно или висше образование /дипломирани/;
4. Без трудов стаж по придобитата от тях специалност във висшето/средното училище.

Период на субсидиране – 6 месеца – от февруари до юли.
От бюджета на Проекта се предоставят на работодателя средства за:
Разходи за възнаграждения за стажуване на 4 безработни лица при работодателя - Областна администрация Монтана, чрез Областен управител на област Монтана - 400 лв. месечно за едно лице, за период не по-голям от 6 месеца.
Възнаграждения за основен платен годишен отпуск по чл. 155 от КТ;
Възнаграждения по чл. 40, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване;
Дължимите осигуровки по КСО.
Разходи за възнаграждение на наставници – 3 бр, определени от работодателя, които ще отговарят за обучението на работното място на стажуващите. Месечното възнаграждение е в размер на ½ от МРЗ  за страната.
Дължимите вноски за сметка на Работодателя за фондовете на ДОО, за фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, фонд „Безработица” и Националната здравноосигурителна каса върху сумата по т.2.

Дата: 4 февруари 2013 / Версия за печат