Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Изплащане на еднократно обезщетение на репресирани лица или техни наследници

Правно основание

ЗИД на ЗПГРРЛ и Наредба за прилагане на чл. 4 от ЗПГРРЛ

Комисия, назначена със заповед на областен управител

Срок за изпълнение

3 месеца

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Дирекция “АПОФУС”

Необходими документи:

  • Писмено заявление според Приложение към чл. 4, ал. 1 от Наредба за прилагане на чл.4 от Закон за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица
  • Официален, актуален документ относно незаконната репресия, основана на произход, политически и религиозни убеждения на репресираното лице, вида и нейното времетраене, който се издава, както следва:
    • За лицата, осъдени по Закона за защита на народната власт, глави I и II от Наказателния закон в сила до 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, от Наказателния кодекс в сила от 13 март 1951 г.; глава I - Престъпления против Народната република, в сила от 1 май 1968 г., чиито деяния са амнистирани и лицата осъдени на лишаване от свобода за неиздължени държавни доставки и изтърпели наказанието / чл. 2, т. 1 и 3 ЗПГРРЛ/: удостоверение, с актуална дата за основанието и времето на изтърпяване на наказанието "лишаване от свобода", а за осъдените на смърт, чиито присъди са изпълнени – актуален документ, удостоверяващ основанието и изпълнението на наказанието, издадени съответно от Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието или от органите за управление на Държавния архивен фонд
    • За лицата, въдворени в трудововъзпитателни общежития, лагери и други подобни места и лицата, които са интернирани, изселвани и заселвани по административен ред /чл. 2, т. 4 и 5 ЗПГРРЛ/: удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на принудителната административна мярка, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, или от общината
    • За българските граждани, насилствено изселени в Съветския съюз. /чл. 2, т. 7 ЗПГРРЛ /: удостоверение, с актуална дата за основанието и фактическото времетраене на насилственото изселване в Съветския съюз, издадено съответно от Министерството на вътрешните работи или от органите за управление на Държавния архивен фонд, и документ, удостоверяващ, че лицето не е загубило българско гражданство (поданство), издаден от дирекция "Българско гражданство" на Министерството на правосъдието
  • Декларация, че искане за обезщетение не е подавано от или изплатено на репресираното лице или на други негови наследници по досегашния ред
  • Актуално удостоверение за наследници и/или удостоверение за родствени връзки

Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат