Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

О Б Я В А
На основание чл. 44, ал. 1  от Правилника за прилагане на Закона за държавната собственост и Заповед № ДС-16-8/14.09.2012 г. на областния управител на област Монтана  се обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на 6 кв. м от имот с идентификатор 48489.6.736 по КК на гр. Монтана за поставяне на преместваемо съоръжение – рекламно – информационен елемент /РИЕ/ (билборд) за срок от 10 (десет) години, находящ се в гр. Монтана на ул. „Сирма войвода” №2, съгласно Схема за поставяне на преместваеми обекти, съгласувана от Главния архитект на община Монтана. Търгът ще се проведе на 24.10.2012 г. от 10,00 часа в голямата заседателна зала на втория етаж в сградата на Областна администрация, Монтана, пл. „Жеравица” №1 при начална тръжна месечна цена 120,00 лв. без ДДС. Тръжни документи на цена 50 лв. без ДДС се закупуват до 17,00 часа на 05.10.2012 г. Сумата следва да бъде внесена по банкова сметка на областния управител №BG26STSA93003101051501, BIC: STSABGSF при банка ДСК.
Депозит за участие в търга в размер на 120,00 лв. се внася по банкова сметка на областен управител на област Монтана IBAN: BG05STSA93003305299056, BIC: STSABGSF, при БДСК, клон Монтана до 22.10.2012 г. Депозитът на сключилия договор за наем се задържа от наемодателя до прекратяването на договора, като гаранция за заплащане на наема. Крайният срок за подаване на документи за участие в търга е 14,00 часа на 23.10.2012 г. в стая 309 на Областна администрация. В търга могат да участват лица, регистрирани по Търговския закон.
Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжни книжа по предварителна заявка на телефон 096/399128 и 096/399113.

За информация: 096/ 399128; 096/ 399113
Лица за контакти: Мариела Богданова, Силва Викторова

Дата: 17 септември 2012 / Версия за печат