Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Регионално развитие и териториално устройство 8.7

Одобряване на технически и работни инвестиционни проекти за обекти от техническата инфраструктура с обхват и значение за повече от една община


Правно основани

Чл. 142, ал. 1, 4, 5 и 6, т. 2, чл. 145, ал. 2, 3 от ЗУТ

Срок за изпълнение

7-дневен срок от внасянето им – в случаите по чл. 143, ал. 1 от ЗУТ и 1 месец – в случаите по чл. 143, ал. 3 от ЗУТ

7-дневен срок в случаите по чл. 144, ал. 3, т. 1от ЗУТ и 1 месец - в случаите по Чл. 144, ал. 3, т. 2 от ЗУТ

Такса

Съгл. чл. 143, ал. 2 от ЗУТ се заплаща такса – съгласно Тарифа 14 за такасите, събирани от МРРБ и областните управители

Административно звено, Отдел, Дирекция

Сектор „РРТУ”, Отдел “РРТУКАК”, Дирекция “АКРРДС"

Необходими документи:

  • Писмено заявление на възложителя
  • Документи за собственост
  • Три копия от инвестиционния проект в обхват и съдържание, определени с наредбата по чл. 139, ал. 5
  • Решение по оценка на въздействието върху околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда
  • Оценка за съответствието на проектната документация със съществените изисквания към строежа, изготвена като комплексен доклад от лицензиран консултант, несвързан с проектанта - за обекти от първа и втора категория – задължително
  • Положително становище на органите по пожарна безопасност за строежи от І и ІІ категория
  • Предварителни договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура.
  • Формуляр по тарифа 14
  • Документ за платена такса
Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат