Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създава се във връзка с Решение на Областния съвет за развитие на област Монтана (Решение от 29.10.2010 г. за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) и на основание на Решения на Областния съвет за развитие от 20.03.2012 г. за създаване на Областна комисия по социална политика и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията).
ФУНКЦИИ:
Целите на Областна комисия по социална политика са:
1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;
2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011 – 2015 г.“ и на общинските планове за социална политика.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, който е приет от Областния съвет за развитие на област Монтана.
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Радослав Найденов – зам.-кмет на община Берковица;
2. Николай Ангелов– зам.-кмет на община Бойчиновци;
3. Наташа Михайлова – кмет на община Брусарци;
4. Мая Гуглина – зам.-кмет на община Вълчедръм;
5. Петър Стефанов – зам.-кмет на община Вършец;
6. Галя Йонска – гл. експерт „Хуманитарни дейности” – община Г. Дамяново;
7. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ – община Лом;
8. Ема Кирилова – управител на Дневен център за стари хора – община Медковец;
9. Мая Райкова – гл. експерт „Социални услуги” – община Монтана;
10. Ивалина Илиева-Лилянова – мл. експерт СИП и ХД – община Чипровци;
11. Цветана Кирилова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и секретар на МКБППМН” – община Якимово;
12. Елена Димитрова – гл. експерт в РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
13. Росица Христова – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
14. Мария Георгиева – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
15. Десислава Димитрова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
16. Литка Костова – началник отдел ХУСУ при Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Берковица;
17. Софка Михалкова – директор Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Чипровци;
18. Хилда Владимирова – директор Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Лом;
19. Анна Целова – гл. инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” ИРМ Враца към Държавна агенция за закрила на детето;
20. Росица Ангелова – началник на отдел ОМДК в „Регионално управление на образованието”, гр. Монтана;
21. Диана Божинова – директор на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование гр. Монтана;
22. Наталия Иванова – старши инспектор в Дирекция „Интеграция на хората с увреждания” към Агенцията за хора с увреждания;
23. Светла Узунова – Директор на Дирекция „Регионална служба по заетостта”- Монтана;
24. Даниела Накова – гл. секретар на „Регионална здравна инспекция”, гр. Монтана;
25. Благовеста Нончева - Областен съвет на Български червен кръст – Монтана;
26. Тони Тодоров – директор на „Комплекс за социални услуги”

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година


Звено за мониторинг и оценка към Областната комисия по социална политика
Правилник

Протоколи от заседания:
2015.

Документи

Дата: 4 ноември 2017 / Версия за печат