Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА КОМИСИЯ ПО СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА
ОСНОВАНИЕ:
Създава се във връзка с Решение на Областния съвет за развитие на област Монтана (Решение от 29.10.2010 г. за приемане на Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана (2011 – 2015 г.) и на основание на Решения на Областния съвет за развитие от 20.03.2012 г. за създаване на Областна комисия по социална политика и за приемане на Правилник за устройството и дейността на Комисията).
ФУНКЦИИ:
Целите на Областна комисия по социална политика са:
1. подпомагане на областния управител при определяне, организиране и контролиране провеждането на държавната политика за социално подпомагане в областта;
2. оперативно координиране и консултиране на целия процес по изпълнението на „Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана 2011 – 2015 г.“ и на общинските планове за социална политика.
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Областна комисия по социална политика, който е приет от Областния съвет за развитие на област Монтана.
СЪСТАВ:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана;
ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ: Георги Цеков – директор на Регионална дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
ЧЛЕНОВЕ:
1. Елена Димитрова – гл. експерт в РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана;
2. Юлия Евгениева – началник отдел „Здравеопазване, социални и хуманитарни дейности – Община Берковица; 
3. Николай Илиев Ангелов – заместник-кмет – Община Бойчиновци; 
4. Наташа Михайлова – кмет на Община Брусарци; 
5. Галя Йонска – гл. експерт „Хуманитарни дейности” – Община Г. Дамяново; 
6. Мая Гуглина – заместник-кмет – Община Вълчедръм; 
7. Петър Стефанов – заместник-кмет – Община Вършец; 
8. Альона Арсенова – директор на дирекция ХСДПЗ – Община Лом; 
9. Ема Кирилова – управител на Дневен център за стари хора – Община Медковец; 
10. Мая Райкова – гл. експерт „Социални дейности” – Община Монтана; 
11. Цветана Кирилова – гл. експерт „Хуманитарни дейности и секретар на МКБППМН” – Община Якимово; 
12. Ивалина Илиева -Лилянова – мл. експерт СИП и ХД – Община Чипровци; 
13. Анна Целова – гл. инспектор в отдел „Мониторинг и контрол – западен” ИРМ Враца към Държавна агенция за закрила на детето; 
14. Росица Христова – гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
15. Мария Георгиева - гл. специалист към РД „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
16. Десислава Каменова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Монтана; 
17. Хилда Владимирова – директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Лом; 
18. Деми Димитров – директор на Дирекция „Социално подпомагане”,, гр. Брусарци; 
19. Литка Костова - и. д. директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Берковица; 
20. Софка Михалкова - директор на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Чипровци; 
21. Росица Ангелова – ст. експерт по организация на средното образование, интегрирано обучение и специални училища към „Регионален инспекторат по образованието”, гр. Монтана; 
22. Диана Божинова – директор на „Ресурсен център за подпомагане интегрираното обучение и възпитание на деца и ученици със специални образователни потребности”, гр. Монтана; 
23. Наталия Иванова – старши експерт в Агенцията за хора с увреждания; 
24. Даниела Първанова – началник сектор ПМКК, отдел УЗ към „Регионална служба по заетостта”, гр. – Монтана; 
25. Даниела Накова – гл. секретар на „Регионална здравна инспекция”, гр. – Монтана; 
26. Благовеста Нончева - Областен съвет на Български червен кръст – Монтана;
27. Тони Тодоров – директор на „Комплекс за социални услуги”.
СЕКРЕТАР:
Силва Викторова – главен експерт в дирекция АККРДС към Областна администрация Монтана


Звено за мониторинг и оценка към Областната комисия по социална политика
Правилник

Протоколи от заседания:
2015.

Протоколи от заседания:
2012г.
2013г.
2014г.
2016г.

Документи

Дата: 29 декември 2015 / Версия за печат