Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.12

Доброволна делба между държавата и физически или юридически лица


Правно основание

Чл. 55 от ЗДС, чл. 66 във връзка с чл. 61 от ППЗДС

Срок за изпълнение

-

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Забележка: Предложение за доброволна делба може да бъде направено и от Областния управител респ. от ръководителя на ведомството, на което е предоставен имотът.

Необходими документи:

 • Писмено предложение /за физическо лице, за юридическо лице/ на съcобствениците
 • Скица на имота от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизирани територии /оригинал/
 • Заверени копия на документи, доказващи правото на собственост
 • Декларация, даваща съгласие за извършване на доброволна делба /прекратяване на съсобственост чрез делба/
 • Удостоверение за наследници, когато съделителите се легитимират като собственици на тяхната част по наследство или завещание
 • Удостоверение за граждански брак, когато частта от имота – частна собственост е съпружеска имуществена общност
 • Удостоверение за данъчна оценка на съсобствения имот
 • Удостоверение за актуално състояние на ЮЛ, в случай, че съсобственика е ЮЛ
 • Копие на съдебно решение за регистрация на ЮЛ
 • Копие на НДР и БУЛСТАТ;
 • Одобрен архитектурен проект за разделяне на имота, от който да е видно, че реално определените части от поземлени имоти, респ. реално обособените части от жилища могат да се обособяват в самостоятелни обекти
 • Удостоверение на съответната общинска администрация, че дяловете или частите, които ще се обособят след делбата отговарят на одобрен инвестиционен проект /чл. 202 от ЗУТ/
 • Други документи, ако е необходимо

Забележка: Всички документи, касаещи частта от имота – държавна собственост, се прилагат служебно от Областна администрация.

Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат