Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация Монтана
със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 118
на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители и Заповед № ЧР-22-6/20.05.2011 г. на Областен управител на област Монтана
обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:
1. За длъжността:
"ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ"
в дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” на Областна администрация Монтана.
2. Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
а) да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 от Закона за държавния служител;
б) да имат висше образование, образователно-квалификационна степен – бакалавър;
в) професионално направление: „Архитектура, строителство и геодезия” /строителен инженер/;
г) минимален ранг – ІV младши или минимален професионален опит 3 години.
д) да притежават допълнителна квалификация/обучение: компютърни умения – WORD, EXCEL, WINDOWS и INTERNET.
3. Начин на провеждане на конкурса:
     Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез тест и интервю.
4. Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
а) заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДСл/;
б) декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДСл за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетен, не е поставено под запрещение лице, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
в) копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
г) копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.
5. Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите по т. 4 се представят в срок до 17.30 часа на 09.06.2011 г. на адрес: град Монтана 3400, пл. "Жеравица" №1, Областна администрация Монтана, дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", стая 211 – Росица Рангелова, тел. 096/399 118, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.                                     
7. Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира, координира и извършва дейности за осъществяване на правомощията на областния управител – в областта на устройството на територията; кадастъра и имотния регистър. Координира и подпомага дейността на териториалните звена на органите на изпълнителната власт и отношенията им с органите на местното самоупралвение и местната администрация.
8. Размерът на основната заплата за длъжността е 580,50 лв.
 
ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана
 


Дата: 27 май 2011 / Версия за печат