Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

Разпореждане с имоти - държавна собственост 4.6

Замяна на имоти – частна държавна собственост, или на право на строеж върху имот частна държавна собственост, чиято данъчна оценка е до 1 000 000 лева с имоти или право на строеж - собственост на физически или юридически лица


Правно основание

Чл. 45, ал. 1 във вр. с чл.61 от ППЗДС

Срок за изпълнение

-

Такса

Не се дължи

Административно звено, Отдел, Дирекция

Отдел “Държавна собственост” Дирекция “АКРРДС

Необходими документи:

  • Писмено предложение /за физическо лице, за юридическо лице/от заинтересованите физически или юридически лица
  • Заверено копие на документ за собственост на предлагания за замяна имот или на правото на строеж
  • Скица на имота, собственост на заявителя, от одобрена кадастрална карта, а в случаите, когато няма одобрена кадастрална карта – скица от действащия подробен устройствен план за имоти в урбанизираните територии
  • Декларация, даваща съгласие за извършване на замяната
  • Удостоверение от службата по вписванията към съответния Районен съд по местонахождението на имота, че имотът, собственост на физическите или юридическите лица не е обременен с тежести и по отношение на него няма учредени ограничени вещни права
  • Удостоверение за данъчна оценка на имота или на правото на строеж, собственост на физическото или юридическото лице
  • Експертна оценка за определяне пазарната стойност имота или на правото на строеж на физическото или юридическото лице, изготвена от лицензиран оценител – възлага се от fбластения управител, като стойността й се заплаща от заявителя
  • Удостоверение за актуално състояние, в случай че заявителя е ЮЛ
  • Решение на съответния управителен орган на ЮЛ за извършване на замяната
  • Други документи /при необходимост/

Забележка: всички документи, касаещи недвижимия имот – държавна собственост се прилагат служебно от Областна администрация.


Дата: 18 февруари 2009 / Версия за печат