Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ И С ОБЩИНСКИТЕ ЩАБОВЕ
ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.
ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е консултативно звено към Областния управител.
Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и юридически лица в областта, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите по организиране и ръководство на защитата на живота и здравето на населението, инфраструктурата, опазването на околната среда и имуществото при бедствия.
Областният щаб изпълнява и дейности съгласно Плана за противодействие на тероризма в област Монтана за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствия от терористични актове на областно ниво.Същият се свиква по нареждане на Областния управител на област Монтана.
СЪСТАВ:
Съставът на Областният щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния щаб е обявен със Заповед № ОМП-02-6-(1)/01.04.2016 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:
І. ОСНОВЕН СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Иван Сергисов - ВРИД областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: гл. инспектор Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана
и
ЧЛЕНОВЕ:
1.инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
2.инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
3.Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана;
4.ст. комисар Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
5.комисар Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
6. Езекия Езекиев – директор на ТД „Национална сигурност” - Монтана;
7. Калин Вазонов - началник на "Районен център 112" - Монтана;
8.подполковник Георги Крайнов – командир на Военно формирование 54990;
9.Олег Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
10.д-р Елена Борисова - директор на Регионална здравна инспекция - Монтана;
11.инж. Емил Данов – директор Дирекция „Превантивна дейност” в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана;
12.д-р Людмил Антов – началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
13.инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” Монтана;
14.Силвия Симеонова – главен експерт в дирекция „АПФСДЧР” в Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
15.Стойна Георгиева – главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация”- Монтана;
16.Трайка Трайкова – началник на Регионално управление по образованието – Монтана;
17.инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите Берковица;
18.инж. Нистор Гергов – старши експерт в дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район”;
19.Леночка Ангелова – директор на Хидрометеорологична обсерватория Монтана;
20.инж. Мая Ройдева – директор на ОС на Българския червен кръст – Монтана;
21.инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
22.инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
23.инж. Красимир Георгиев – ръководител МЕР Монтана към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД;
24.инж. Георги Иванов – заместник-ръководител направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение - България” АД;
25.инж. Игор Репкин – ръководител звено ХТР – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
26.инж. Калин Костов – мениджър гр. Монтана в „Овергаз мрежи” АД.

IІ. РЕЗЕРВЕН СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ивайло Петров – областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: гл. инспектор Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана
и
ЧЛЕНОВЕ:
1.инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
2.инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
3.Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана;
4.комисар Денис Хилмиев – началник отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Монтана;
5.гл. инспектор Ивайло Цветанов – началник сектор „Превантивна и контролна дейност” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
6.Димитър Попов – началник сектор в ТД „Национална сигурност” Монтана;
7. майор Симеон Цеков – началник на щаба на Военно формирование 54990;
8.Галя Александрова - прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
9.д-р Мария Каменова - заместник директор на Регионална здравна инспекция - Монтана;
10.Пламен Петков –главен експерт "КПКЗ" в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана;
11.д-р Иванка Делева – началник отдел „Контрол на храните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
12. Младен Петков – главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда” - Монтана;
13.Калин Каменов – главен експерт в ОбС „Земеделие”- Бойчиновци към ОД „Земеделие”- Монтана;
14.Петър Манчев – инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация” -Монтана;
15.инж. Нина Кирилова – старши експерт по професионално образование в РУО – Монтана;
16.инж. Юрий Флоров – заместник директор на Регионална дирекция по горите Берковица;
17.инж. Здравка Иванова – младши експерт в дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район”;
18.Ваня Симеонова – отговорник синоптична станция Монтана към ХМО Монтана;
19. Благовеста Нончева – експерт „Мениджмънт на бедствията” в ОС на Българския червен кръст – Монтана;
20.Летко Каменов – старши специалист ИРД в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в Областно пътно управление – Монтана;
21.Детелин Иванов – длъжностно лице БЗ и служител ОМП към „В и К” ООД – Монтана;
22.инж. Даниел Ханджийски – системен администратор в „Електроенергиен системен оператор” ЕАД към МЕР Монтана;
23. Даниел Коларски – ръководител Оперативен център Монтана към „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
24.инж. Виктор Белински – инженер ХЕС в ХТР Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
25.инж. Николай Колданов – главен експерт в „Овергаз мрежи” АД.

Протоколи от заседания:
2011г.

2012г.
2013г.
 
Дата: 23 март 2016 / Версия за печат