Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С НАЦИОНАЛНИЯ И С ОБЩИНСКИТЕ ЩАБОВЕ
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 64, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 7, ал. 1, т. 20 от Устройствения правилник на областните администрации.

ФУНКЦИИ И ДЕЙНОСТИ:
Областният щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е консултативно звено към Областния управител. Съвместно с териториални структури на министерства и ведомства и юридически лица в областта, съобразно компетентността им подпомага Областния управител при упражняване на правомощията си за изпълнение на дейностите по организиране и ръководство на защитата на живота и здравето на населението, инфраструктурата, опазването на околната среда и имуществото при бедствия. Областният щаб изпълнява и дейности съгласно Плана за противодействие на тероризма в област Монтана за пресичане на терористична дейност и овладяване на последствия от терористични актове на областно ниво. Същият се свиква по нареждане на Областния управител на област Монтана..
СЪСТАВ:
Съставът на Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия в област Монтана и за взаимодействие с Националния и с общинските щабове е определен със Заповед № ОМП-02-5-(1)/13.06.2017 г. на Областния управител на област Монтана и е, както следва:

І. ОСНОВЕН СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев - областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: инж. Цветко Цветков – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: гл. инспектор Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” - Монтана
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
2. Даниела Миронова – директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Монтана;
3. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
4. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана;
5. ст. комисар Ивайло Антонов – директор на Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. комисар Венцислав Райков – директор на РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
7. Езекия Езекиев – директор на ТД „Национална сигурност” – Монтана;
8. гл. инспектор Илиян Кънчев – началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
9. Калин Вазонов – началник на „Районен център 112” – Монтана;
10. подполковник Георги Крайнов – командир на Военно формирование 54990;
11. Олег Димитров – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
12. д-р Елена Борисова – директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
13. инж. Емил Данов – директор Дирекция „Превантивна дейност” в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана;
14. д-р Людмил Антов – началник отдел „Здравеопазване на животните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
15. инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – Монтана;
16. Силвия Симеонова – главен експерт в дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция „Земеделие” – Монтана;
17. Стойна Георгиева – главен инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация” – Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
19. инж. Сашко Каменов – директор на Регионална дирекция по горите Берковица;
20. инж. Нистор Гергов – старши експерт в дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район”;
21. Леночка Ангелова – директор на Хидрометеорологична обсерватория Монтана;
22. инж. Мая Ройдева – директор на ОС на Българския червен кръст – Монтана;
23. инж. Володя Вълов – директор на Областно пътно управление – Монтана;
24. инж. Валери Иванов – управител на „В и К” ООД – Монтана;
25. инж. Красимир Георгиев – ръководител МЕР Монтана към „Електроенергиен системен оператор” ЕАД;
26. инж. Георги Иванов – заместник-ръководител Направление Монтана – Видин към „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
27. инж. Игор Репкин – ръководител звено ХТР – Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
28. инж. Калин Костов – мениджър гр. Монтана в „Овергаз мрежи” АД.

IІ. РЕЗЕРВЕН СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нина Петкова – заместник областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: гл. инспектор Генади Горанов – началник сектор „Център за професионална квалификация” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” Монтана
и
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Иван Тодоров – главен секретар на Областна администрация Монтана;
2. Даниела Миронова – директор на дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността" в Областна администрация Монтана;
3. инж. Нели Дацова – директор на дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост” в Областна администрация Монтана;
4. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС в Областна администрация Монтана;
5. комисар Денис Хилмиев – началник отдел „Охранителна полиция” в Областна дирекция на МВР – Монтана;
6. гл. инспектор Ивайло Цветанов – началник сектор „Превантивна и контролна дейност” към РД „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана;
7. Димитър Попов – началник сектор в ТД „Национална сигурност” Монтана;
8. гл. инспектор Александър Стефанов – заместник-началник на Зонално жандармерийско управление – Монтана;
9. Калин Вазонов – началник на „Районен център 112” – Монтана;
10. майор Симеон Цеков – началник на щаба на Военно формирование 54990;
11. Галя Александрова – прокурор в Окръжна прокуратура Монтана;
12. д-р Мария Каменова – заместник директор на Регионална здравна инспекция – Монтана;
13. Пламен Петков – главен експерт „КПКЗ” в Регионална инспекция по околната среда и водите (РИОСВ) – Монтана;
14. д-р Иванка Делева – началник отдел „Контрол на храните” в Областна дирекция по безопасност на храните – Монтана;
15. Младен Петков – главен инспектор в дирекция „Инспекция по труда” Монтана;
16. Калин Каменов – главен експерт в ОбС „Земеделие” Бойчиновци към ОД „Земеделие” Монтана;
17. Петър Манчев – инспектор в Областен отдел „Автомобилна администрация” Монтана;
18. инж. Нина Кирилова – старши експерт по професионално образование в РУО – Монтана;
19. инж. Юрий Флоров – зам.-директор на Регионална дирекция по горите Берковица;
20. инж. Здравка Иванова – младши експерт в дирекция „Контрол” към Басейнова дирекция „Дунавски район”;
21. Ваня Симеонова – отговорник синоптична станция Монтана към ХМО Монтана;
22. Благовеста Нончева – експерт „Мениджмънт на бедствията” в ОС на Българския червен кръст – Монтана;
23. Летко Каменов – старши специалист ИРД в отдел „Инвестиционно-ремонтни дейности” в Областно пътно управление – Монтана;
24. Детелин Иванов – длъжностно лице БЗ и служител ОМП към „В и К” ООД – Монтана;
25. инж. Даниел Ханджийски – системен администратор в „Електроенергиен системен оператор” ЕАД към МЕР Монтана;
26. Даниел Коларски – ръководител Оперативен център Монтана към „ЧЕЗ Разпределение България” АД;
27. инж. Виктор Белински – инженер ХЕС в ХТР Монтана към „Напоителни системи” ЕАД – клон Мизия;
28. инж. Николай Колданов – главен експерт в „Овергаз мрежи” АД.


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2016 година

2013 година

2012 година

2011 година


 
Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат