Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ

Първа областна работна среща за планиране на социалните услуги в област Монтана

 

Днес, 07 юни 2010 г., в Областна администрация Монтана се проведе Първа областна работна среща като етап от процеса на разработване на Стратегия за развитие на социалните услуги в област Монтана за периода 2011 - 2016 г.
Разработването на Областната стратегия е в изпълнение на приетите през месец февруари 2010 г. промени в Закона за социално подпомагане, като процеса на планиране следва принципите и подходите на Модела на планиране с участие, внедрен през 2009 г. от УНИЦЕФ в трите пилотни области – Видин, Русе и Перник.
Новата стратегия, която трябва да бъде приета от Областния съвет за развитие до 31 октомври 2010 г., следва да задава както областната рамка, така и параметрите на социалните услуги във всяка от общините на територията на областта, като гарантира реално включване на всички заинтересовани страни при нейното разработване.
За организиране на съвместната работа на срещата взеха участие широк кръг лица: членовете на областния оперативен екип, ръководен от г-н Ивайло Алексиев - зам. областен управител на област Монтана, общинските координатори, кметове, зам.-кметове, директорите на регионални структури като РДСП, ДРСЗ, ТСБ, отдели „Закрила на детето”, дирекции „Социално подпомагане”, бюра по труда, както и представители на общините, БЧК, представител за Северозападен район на АХУ, управители на Дневен център за деца и младежи с увреждания, Дневен център за стари хора, Кризисен център, неправителствени организации и др. В работната среща участва и г-жа Даниела Димитрова - консултант по областно планиране за Северозападен планов регион (Техническо звено по деинституционализация към УНИЦЕФ).
В рамките на срещата г-жа Даниела Найденова - експерт в Областна администрация Монтана, представи целите, обхвата и участниците в областното планиране на социални услуги. Присъстващите бяха запознати с процеса на планиране – етапи, дейности, роля и задачи на всеки участник, разяснени бяха начините за ползване на помощните материали, таблиците и формите, предоставени от УНИЦЕФ за събирането на данни и писането на анализи. Прие се План за действие с времеви график на задачите.

ОБЛАСТНА РАБОТНА СРЕЩА ЗА ПЛАНИРАНЕ НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИДата: 8 юни 2010 / Версия за печат