Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЯВЯВА КОНКУРС
ОБЯВЛЕНИЕ
Областна администрация - Монтана
със седалище и адрес: гр. Монтана, пл. „Жеравица” №1, тел. 096/399 119

на основание чл. 10а, ал. 2 от Закона за държавния служител,
във връзка с чл. 14, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители
и Заповед № РД 08-20/15.02.2010 г. на Областен управител на област Монтана
обявява конкурс за назначаване на държавен служител при следните условия:

1.За длъжността:
"СЛУЖИТЕЛ ПО СИГУРНОСТТА НА ИНФОРМАЦИЯТА"
в Областна администрация – Монтана.
2.Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността:
а)кандидатите да отговарят на условията по чл. 7, ал. 1 и ал. 4 от Закона за държавния служител;
б)висше образование, образователно–квалификационна степен магистър;
в)професионална област – технически, икономически науки и право;
г)минимален професионален опит - 4 години или минимален ранг – ІІІ младши;
Предимство ще имат кандидатите, притежаващи разрешение за достъп до класифицирана информация, компютърни умения, допълнително обучение по съвременни управленски умения, правни норми в административните дейности и устройството на държавната администрация.
3.Начин на провеждане на конкурса:
Конкурсът за заемане на длъжността ще се проведе чрез тест, практически изпит и интервю.
4.Документи за участие в конкурсната процедура:
Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:
а)заявление за участие в конкурса по образец съгласно Приложение №2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурси за държавни служители /НПКДС/;
б)декларация от кандидата по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение лице, не е осъждан за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишен от правото да заема длъжността, за която кандидатства;
в)копия от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност;
г)копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит или придобития ранг като държавен служител.
5.Място и срок за подаване на документите за участие:
Документите по т. 4 се представят в срок до 17.30 часа на 02.06.2010 г. на адрес: Областна администрация - Монтана, гр. Монтана 3400, пл. "Жеравица"1, дирекция "Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността", стая 211 - Юлия Борисова, тел. 096/399119, лично от кандидатите или от техни упълномощени представители.                                       
6.Списъците с допуснатите и недопуснатите кандидати, както и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на информационното табло на партера в сградата на Областна администрация - Монтана, пл. „Жеравица” №1 и на интернет страницата на Областна администрация - Монтана: http://oblastmontana.org/
7.Кратко описание на длъжността съгласно утвърдената длъжностна характеристика:
Организира и контролира дейността по защита на класифицираната информация и дейности по комуникационното осигуряване на областната администрация: хардуер; софтуер; актуализация на програми и бази данни; водене регистри; контрол и управление на компютърна техника и технологии в областната администрация.
8.Размерът на основната заплата за длъжността е 600.00 лв.

ИВАЙЛО ПЕТРОВ
Областен управител на област Монтана

Дата: 20 май 2010 / Версия за печат