Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТНАТА ЕПИЗООТИЧНА КОМИСИЯ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ЗАСЕДАНИЕ
Областната епизоотична комисия на област Монтана проведе на 15 февруари 2021 г. онлайн заседание под ръководството на Областния управител Росен Белчев и Зам. областния управител инж. Цветко Цветков.
Събитието се проведе в електронната платформа за видеоконферентни връзки zoom и в него се включиха представители на ведомствени териториални структури и общини.
В хода на заседанието директорът на ОДБХ-Монтана д-р Герго Гергов запозна присъстващите с актуалната епизоотична обстановка в страната и чужбина, свързана с разпространението на заболяванията Високопатогенна инфлуенца при птиците и Африканска чума по свинете.
По темата, свързана с Инфлуенцата д-р Гергов информира аудиторията, че към момента случаи в област Монтана не са установени нито при диви, нито при домашни птици, а като цяло за страната са констатирани общо 3 първични огнища при домашни птици, като и трите са на територията на град Славяново, област Плевен.
Съгласно официалните данни, публикувани в информационната система ADNS случаите на Африканска чума в България през последната седмица са изцяло при диви свине и са общо 18 на брой, като 9 от тях са установени на територията на област Монтана.
По отношение на превантивните действия за недопускане на Високопатогенна инфлуенца  на територията на областта д-р Гергов предостави на участниците в заседанието полезна информация, свързана с мерките за биосигурност в птицевъдните обекти, включително и личните стопанства на гражданите. Беше обърнато специално внимание върху начините за навременно сигнализиране за завишена смъртност при птици, като личните стопани следва да сигнализират чрез кметовете на населени места, а ловно-рибарските сдружения – посредством позвъняване на открита в Централно управление на БАБХ телефонна линия или чрез подаване на сигнал в съответната ОДБХ.
Органите на МВР следва да осъществяват непрекъснат контрол върху транспортирането на птици или продукти от птиче месо, а кметовете следва да информират личните стопани, както и да контролират недопускането на свободно придвижване на птици извън дворовете в съответните населени места. Кланниците могат да извършват клане единствено на птици, освидетелствани чрез здравно-медицинско свидетелство, като наред с това се извършва и последваща дезинфекция на помещенията.
Д-р Гергов изрично подчерта значението на контрола, който следва да се извършва върху пазарите за търговия с птици, като посочи, че в област Монтана „одобрени“ пазари няма и че при осъществяване на проверки редовно се констатират нарушения и се съставят актове за неспазване на изискванията.
В отделна точка от дневния ред д-р Боряна Гарванска от Областната дирекция по безопасност на храните запозна членовете на Епизоотичната комисия със съдържанието на влязлата в сила от 09.02.2021 г. Наредба №3/27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти извън обектите, регистрирани в ОДБХ. На база изготвена от РИОСВ – Монтана таблична справка беше представена информация за броя одобрени терени за загробване в областта, от която стана ясно, че общият брой на терените, получили положителни становища към месец февруари 2021 г., е 81.
От страна на Регионалната дирекция по горите в Берковица бяха представени данни за броя на отстреляните диви свине през сезона за активен групов лов  в областите Видин, Враца и Монтана, като съгласно подготвената информация през периода от месец октомври 2020 г. до месец януари 2021 г. в трите области са отстреляни общо 1500 животни.   
Дата: 15 февруари 2021 / Версия за печат