Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 120 в частта на т. 2 от Протокол № 20/25.11.2020 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение в т. 2 общинският съвет отказва за разпределение имоти публична общинска собственост – с НТП „полски пътища“ в землището на с. Мърчево, съгласно извлечение от регистрите по реда на чл. 72, ал. 7, във връзка с ал. 6 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за стопанската 2020/2021 г., изготвено от ОД „Земеделие“ град Монтана. В решението липсват фактически основания, което води след себе си и неспазване на императивната разпоредба на чл. 59, ал. 2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) относно формата на административния акт. Решението е немотивирано, което представлява съществен порок, касаещ формата му, а липсата на форма на административния акт, от своя страна, е абсолютно основание за отмяната му, защото предполагало липса на юридически факт, който да породи упражненото от органа публично субективно право. На следващо място, разгледано по същество върнатият за ново обсъждане акт е нищожен. Процедурата е регламентирана в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и ППЗСПЗЗ, които нормативни актове се явявали специални по отношение на общите закони – ЗМСМА и ЗОС. Приетото от Общински съвет Бойчиновци решение е нищожно, защото съгласно закона колективният орган има правомощие и то при обвързана компетентност да приеме решение за предоставяне на имотите полски пътища и да посочи цената за това. Този орган няма правомощие да приеме решение, каквото е процесното – да не дава съгласие за включване на имоти общинска собственост – полски пътища в масивите за ползване на земеделски земи, защото това е в компетентността на друг орган и вече е направено, съобразно закона, през месец август.
Дата: 9 декември 2020 / Версия за печат