Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЛОМ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 154 от Протокол № 17/30.10.2020 г. на Общински съвет Лом. С посоченото решение общинският съвет дава съгласие да се предостави под наем, без търг или конкурс помещение – общинска собственост за стоматологичен кабинет и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на II–ро ОУ „Константин Фотинов“. Съгласно приложеният Акт общинска собственост № 1188 от 22.01.2007 г. имотът е публична общинска собственост – училище. За правно основание за вземане на върнатото за ново обсъждане решение, са цитирани разпоредбите на чл. 14, ал. 6 и ал. 7 от Закона за общинската собственост. Съгласно чл. 14, ал. 6 с решение на общинския съвет имоти частна общинска собственост могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. Имотът, предмет на решението, обаче е публична общинска собственост – сградата на действащо училище и съответно важат разпоредбите, разписани в чл. 14, ал. 7 от ЗОС - свободни имоти или части от тях - публична общинска собственост, могат да се отдават под наем за срок до 10 години при условията и по реда на ал. 2 (чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс) след решение на общинския съвет. С решението, общинският съвет предоставя и правото на ползване на санитарния възел на I–ия етаж в сградата на училището, а правото на ползване, уредено в чл. 39 от ЗОС, отново касае имоти и вещи – частна общинска собственост и отново се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.

Дата: 13 ноември 2020 / Версия за печат