Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС“
В периода между 17 и 23 юли 2020 г., в сградите на Областни администрации Враца, Ловеч и Монтана се проведоха 3 фокус групи (по една във всяка област) във връзка с изпълнението на проект „Създаване на ПЧП „Северозападен регионален борд „Образование-Бизнес“.
Проектът е финансиран в рамките на процедура BG05SFOP001-2.009 на Оперативна програма “Добро управление” 2014-2020 и се изпълня от фондация Форум за наблюдение и анализ на публични политики (Форум) в партньорство с областни администрации Враца, Ловеч и Монтана.
Целта на фокус-групите беше участниците в тях да валидират резултатите, до които екипът стигна в предишните етапи от проекта по отношение на предизвикателствата и възможностите пред професионалното образование и професионалните гимназии, връзката образование-бизнес, развитието на пазара на труда в съответните области и мястото на професионалното образование, виждането им за възможните механизми за взаимодействие, участието в Борда, основните насоки на неговата работа и др. Обсъдена беше и ролята на лидерството (на ниво местна власт и на училищно ниво) за развитието на професионалното образование във всяка от трите области.
Идеята на механизма на взаимодействие, който се разработва в рамките на проекта, е да подкрепя процеси и да предлага решения, които подпомагат както професионалното образование в гимназиите в отделните области за преодоляване на конкретни предизвикателства, пред които са изправени, така и местния бизнес. На трите фокус-групи бяха очертани няколко основни области на взаимодействие непосредствено след създаването на Борда.
Една от основните области на взаимодействие е свързана с подпомагане на процеса на планиране на приема в професионални паралелки, особено в контекста на (а) демографската криза и засилените миграционни процеси в трите области, (б) ограничения брой големи работодатели, които имат изградени партньорства с професионалните училища при планирането на приема (особено в област Ловеч и в област Монтана) и (в) необходимостта от по-нататъшна оптимизация на училищната мрежа (идентифицирана и в трите области). И в трите области беше подчертана също необходимостта от целенасочена работа с родителите за подпомагане на кариерното ориентиране при прехода от основно към средно образование.
Друга основна област на взаимодействие е свързана с проучване на нуждите от конкретни нови умения и подпомагане на усилията за формиране на тези умения. Ясно се очертава необходимостта от подпомагане на усилията за промотиране на дуалното обучение и стимулиране на участието на работодателите в учебния процес и в трите области. В областите Ловеч и Монтана, където работодателите са основно микро и малки фирми, се идентифицира нужда от подпомагане на работодателите за съвместно/споделено участие в процеса на дуално обучение. Споделянето на добри практики между професионални гимназии , развитието на конкретни съвместни инициативи в областта на професионалното образование и подпомагането на координираното планиране на регионалното икономическо развитие също са сред идентифицираните области за развитие на съвместен механизъм за сътрудничество в трите области.
На фокус групите, освен Асенка Христова - ръководител на проекта и останалите членове на екипа, присъстваха представители на професионални гимназии, бизнес, РУО, местна администрация, социални партньори и др.
Г-жа Малина Николова - областен управител на Враца и г-н Росен Белчев – областен управител на Монтана, бяха съществена част от фокус-групата, проведена в съответната областна администрация.
За повече информация, свързана с проекта - ТУК.

ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС“ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС“ФОКУС ГРУПИ ПО ПРОЕКТ „СЪЗДАВАНЕ НА ПЧП „СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОНАЛЕН БОРД „ОБРАЗОВАНИЕ – БИЗНЕС“

Дата: 28 юли 2020 / Версия за печат