Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 153 от Протокол № 13/24.06.2020 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение общинският съвет поема дългосрочен дълг – временен безлихвен заем от Централния бюджет по реда на чл. 103, ал. 1 от Закона за публичните финанси“ (ЗПФ) като определя параметрите на дълга и условията за погасяване, В Закона за общинския дълг (ЗОД) е разписана подробна процедура, която се следва при поемането на общински дълг. Съгласно Чл. 15, ал. 1 от ЗОД  кметът на общината оповестява проекта, който ще се финансира чрез дългосрочен дълг, чрез покана за обсъждане, отправена до местната общност. Поканата трябва да съдържа общите параметри на проекта - предназначение, стойност, начин на финансиране и на обезпечаване, както и мястото и датата на провеждане на обсъждането. Съгласно ал. 2 поканата се публикува в един местен или регионален вестник и се поставя на обществено достъпно място в сградата на общината, като датата на обсъждането на проекта е най-малко един месец преди разглеждането на предложението от общинския съвет, а съгласно ал. 3 обсъждането се провежда при условия и по ред, определени с наредба, приета от общинския съвет. За изразените становища и постъпилите предложения се съставя протокол, който е неразделна част от предложението за поемане на дългосрочен общински дълг. Това изискване на закона не е спазено. Към решението липсват и фактически основания за издаването му. Фактическите основания следва да отразяват конкретно посочени обстоятелства, от които да се изведат причините, налагащи взимането на решението. Липсата на мотиви сама по себе си води до незаконосъобразност на върнатото решение.

Дата: 6 юли 2020 / Версия за печат