Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ВЪРШЕЦ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 81, от Протокол № 6/27.02.2020 г. на Общински съвет Вършец. С посоченото решение общинският съвет, учредява безвъзмездно право на ползване за срок до 5 /пет/ календарни години, в полза на община Враца … върху поземлен имот с начин на трайно ползване: пасище. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Съгласно алинея първа право на ползване се учредява върху имоти и вещи – частна общинска собственост, след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. Общински съвет Вършец предоставя за безвъзмездно ползване поземлен имот, който според кадастралната карта и кадастралните регистри е публична общинска собственост, а не частна общинска собственост, както е посочено в Акт за общинска собственост № 100/02.06.2004 г. Тъй като имотът, предмет на решението на общинския съвет е с НТП пасище, приложими в случая са разпоредбите на специалния спрямо общия закон ЗОС, а именно на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Съгласно чл. 25 от ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и може да се обявява за частна общинска собственост при промяна на предназначението на мерите и пасищата по реда на Закона за общинската собственост в определените в ал. 3 случаи. Общински съвет Вършец предоставя за безвъзмездно ползване поземлен имот пасище, публична общинска собственост, без да са изпълнени императивните изисквания на ЗСПЗЗ. Следва да се отбележи, че със Заповед № РД-18-1828/08.11.2018 г. на Изп. Директор на АГКК е одобрена кадастрална карта на град Вършец и съгласно чл. 59, ал. 1 от Закона за общинската собственост при влизане в сила на кадастрална карта за имотите - общинска собственост, се съставят нови актове за общинска собственост, което също не е изпълнено.
Дата: 11 март 2020 / Версия за печат