Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ЕДНО ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БОЙЧИНОВЦИ
Със заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 17, от Протокол № 5/16.12.2019 г. на Общински съвет Бойчиновци. С посоченото решение общинският съвет, открива Клуб на инвалида град Бойчиновци и предоставя за нуждите на клуба право на ползване на помещение в сграда, находяща се в град Бойчиновци, актувана с Акт № 750/14.03.2011 г., частна“ общинска собственост. Учредяването на право на ползване върху имоти и вещи общинска собственост е уредено в чл. 39 от Закона за общинската собственост (ЗОС). Решение № 17/16.12.2019 г. е прието на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 19, ал. 5 от Наредба № 4/16.03.1999 г., без да е посочена разпоредбата на чл. 39 от ЗОС, т. е. без валидно правно основание. Общински съвет Бойчиновци предоставя за ползване на Клуба на инвалида помещение – частна общинска собственост, но съгласно приложения към Докладната записка на кмета на общината Акт № 750/14.03.2011 г. помещението е публична, а не частна общинска собственост, както е посочено в решението. Посоченият акт касае имот – публична общинска собственост и по отношение на този имот обременяването с ограничени вещни права е допустимо само в случаите, определени със закон. В решението общинският съвет не е посочил за какъв срок ще се предостави помещението за ползване от Клуба на инвалида, както и безвъзмездно или възмездно ще се предостави общинският имот. Решението на общинския съвет не съдържа фактически и правни основания за издаването му в нарушение на изискването по чл. 59, ал. 2, т. 4 от АПК за съдържание на административния акт, а липсата на такива препятства преценката за неговата законосъобразност и е основание за отмяната му.

Дата: 7 януари 2020 / Версия за печат