Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЛАСТ МОНТАНА
ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:
Създаден е на основание чл. 22, ал.1 от Закона за регионалното развитие и чл.61 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие.

ФУНКЦИИ:
Областният съвет за развитие:
1. обсъжда и приема областната стратегия за развитие;
2. обсъжда и съгласува инициативите на общините, свързани с ежегодното планиране на средствата и мерките за реализация на дейности в районите за целенасочена подкрепа;
3. обсъжда и предлага инициативи и схеми за ресурсно осигуряване изпълнението на областната стратегия за развитие, включително за финансиране на общински проекти;
4. съдейства за осигуряване на информация за изпълнението и оценката на областната стратегия за развитие;
5. приема решения за сключване на споразумения за сътрудничество с други области в страната и извън нея за осъществяване на съвместни дейности по регионалното развитие и териториалното сътрудничество;
6. обсъжда и одобрява междинния и окончателния доклад за изпълнението на областната стратегия за развитие по предложение на областния управител.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:
Председател на областния съвет за развитие е областният управител.
При изпълнение на своите функции председателят на областния съвет за развитие се подпомага от определен от него заместник областен управител.
Членове на областния съвет за развитие са кметовете на общините в областта, по един представител на общинския съвет на всяка община, делегирани представители на областните структури на представителните организации на работодателите и на работниците и служителите на национално равнище.

Областният съвет за развитие се свиква на заседание от председателя на съвета:
1. по негова инициатива;
2. по искане на една трета от членовете му;
3. по искане на председателя на регионалния съвет за развитие;
4. по искане на министъра на регионалното развитие и благоустройството.
При отсъствие на председателя на областния съвет за развитие заседанията на съвета се свикват и ръководят от определен от него заместник областен управител.
Председателят на областния съвет за развитие определя датата, мястото и предварителния дневен ред на заседанието. Поканите и материалите по дневния ред се изпращат на членовете на съвета не по-късно от 7 дни преди заседанието.
Предложения за включване на допълнителни точки в дневния ред могат да се правят от членовете на областния съвет за развитие непосредствено преди неговото гласуване.

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана
СЕКРЕТАР: Добромир Тодоров – гл. експерт в дирекция АКРРДС
ЧЛЕНОВЕ:
1. инж. Милчо Доцов – кмет на община Берковица
2. Светлин Сретениев – кмет на община Бойчиновци
3. Наташа Младенова – кмет на община Брусарци
4. Иван Барзин – кмет на община Вълчедръм
5. инж. Иван Лазаров – кмет на община Вършец
6. Цветелина Александрова – кмет на община Георги Дамяново
7. Пенка Пенкова – кмет на община Лом
8. инж. Венцислав Евгениев – кмет на община Медковец
9. Златко Живков – кмет на община Монтана
10. Пламен Петков – кмет на община Чипровци
11. д-р Георги Георгиев – кмет на община Якимово
12. д-р Илиян Тимчев – председател на общински съвет Берковица
13. Цветана Петкова – председател на общински съвет Чипровци
14. Трайко Георгиев – председател на общински съвет Якимово
15. Катя Додева – председател на общински съвет Брусарци
16. Иво Иванов – председател на общински съвет Монтана
17. инж. Анатоли Димитров – председател на общински съвет Вършец
18. Стефан Герасимов – председател на общински съвет Медковец
19. Емил Макариев – представител на общински съвет Бойчиновци
20. Елена Неделкова – представител на общински съвет Георги Дамяново
21. Юлия Горанова – представител на общински съвет Лом
22. Бранимир Видин – представител на общински съвет Вълчедръм
23. Мария Лазарова – председател на РС на КНСБ Монтана
24. инж. Иван Александров – председател на КТ „Подкрепа” - Монтана
25. инж. Славка Нончева – председател на ТПП - Монтана
26. Мая Григорова – председател на УС на СК - Монтана
27. инж. Иван Сергисов – представител на АИКБ - Монтана
28. Маргарита Борисова – представител на КРИБ
29. Светлин Гогов - представител на ССИ

ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2017 година

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година

Презентации

2012 година

2013 годинаДата: 1 ноември 2017 / Версия за печат