Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета


КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

КОМИСИЯ ПО ЗАЕТОСТ КЪМ ОБЛАСТНИЯ СЪВЕТ ЗА РАЗВИТИЕ

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ:

Създава се с решение на Областния съвет за развитие на основание чл. 9, ал. 2 от Закона за насърчаване на заетостта.

ФУНКЦИИ:

Целта на КЗ е да подпомага областния управител при провеждане на държавната политика по заетостта и обучението на възрастни. При осъществяване на дейността си комисията се съобразява с приоритетите на Областната стратегия за развитие и на регионалните, областните и общинските планове за развитие, както и с приоритетите на националните стратегически документи и Националния план за действие по заетостта.

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА:

Дейността й е регламентирана от Правилник за устройството и дейността на Комисията по заетостта, който се приема от Областния съвет за развитие.

СЪСТАВ:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росен Белчев – Областен управител на област Монтана;
ЗАМЕСТНИК ПРЕДСЕДАТЕЛ: - Нина Петкова - зам. областен управител на област Монтана;
СЕКРЕТАР: Силва Викторова – главен експерт в дирекция АКРРДСАККРДС;

ЧЛЕНОВЕ:

1. Ася Иванова – зам.-кмет на община Берковица;
2. Николай Илиев – зам.-кмет на община Бойчиновци;
3. Силвия Тотева – служител по сигурността на информацията и кординатор по програми за заетост и социални услуги в общ. Брусарци;
4. Виолета Георгиева – главен експерт „Програми, проекти и хуманитарни дейности” в община Вълчедръм;
5. Анна Тачкова – специалист „Проекти и интеграция” в община Вършец;
6. Галя Йонска – главен експерт „Хуманитарни дейности” в община Георги Дамяново;
7. Альона Арсенова – директор на Дирекция „Хуманитарни и социални дейности и програми за заетост” в община Лом;
8. Иван Иванов – директор на специализираната администрация в община Медковец;
9. Светла Савова – главен експерт „Трудова заетост” в община Монтана;
10. Илия Илиев – зам.-кмет на община Чипровци;
11. Георги Георгиев – кмет на община Якимово;
12. Светла Узунова – директор на Дирекция „Регионална служба по заетост” – гр. Монтана;
13. Маргарита Сайкова – директор на ДБТ – гр. Монтана;
14. Лина Маринова – директор на ДБТ – гр. Берковица;
15. Мариета Господинова – директор на ДБТ – гр. Лом;
16. инж. Димитър Петров – директор на дирекция „Инспекция по труда” – гр. Монтана;
17. Георги Цеков – директор на РД „Социално подпомагане” – гр. Монтана;
18. Трайка Трайкова – началник на Регионално управление на образованието – Монтана;
19. Калина Филипова – директор на Дирекция АПФСДЧР в Областна дирекция „Земеделие” – гр. Монтана;
20. Мария Лазарова – председател на Регионален съвет на КНСБ – гр. Монтана;
21. инж. Иван Александров – председател на Синдикален Регионален Съюз на КТ „Подкрепа” – гр. Монтана;
22. Албена Захаринова – представител на Асоциация на индустриалния капитал в България;
23. Мая Владимирова Григорова – председател на Сдружение „Стопанска камара Монтана”.
24. Славка Нончева – председател на Търговско-промишлената палата – гр. Монтана;
25. Маргарита Борисова – Конфедерация на работодателите и индустриалците в България.
26. Светлин Гогов – представител на Съюз за стопанска инициатива.
27. инж. Костадин Георгиев – председател на Регионален съюз на хлебопроизводителите и сладкарите – гр. Монтана;
28. Стилиян Каменов – „Регионална занаятчийска камара“ – гр. Монтана;
29. Георгия Димитрова – Агенция за регионално развитие и БЦ 2000 – гр. Монтана;
30. Наталия Иванова – регионален представител за Северозападен район на АХУ;

*Съгласно чл. 6, ал. 3 от ППЗНЗ, директорът на ДРСЗ и/или упълномощени от изпълнителния директор на АЗ длъжностни лица, могат да участват в КЗ със съвещателен глас


ПРАВИЛНИКза устройството и дейността на Комисията по заетостта към Областния съвет за развитие на област Монтана


ПРОТОКОЛИ ОТ ЗАСЕДАНИЯ:

2017 година

Протокол оценка от 05.01.2017 г.

2016 година

2015 година

2014 година

2013 година

2012 година

2011 година

2010 година


Дата: 1 ноември 2017 / Версия за печат