Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО СЪСТОЯНИЕТО НА ЯЗОВИР ОГОСТА ОТ 15.02.2018 Г.
Язовир Огоста е най–голямото хидротехническо съоръжение в област Монтана.
Съоръжението е в списъка на комплексните и значими язовири, Приложение 1 към чл. 13, ал. 1, т. 1 от Закона за водите и е публична държавна собственост, в управление на Министъра на земеделието, храните и горите.
С Постановление на Министерски съвет № 181 от 2009 г. язовирът е определен за стратегически обект от значение за националната сигурност на Република България и за част от нейната критична инфраструктура.
Предназначението на язовир Огоста е за напояване, енергодобив и рибовъдство.
С цел безопасната експлоатация на съоръжението и в изпълнение на задълженията по Закона за водите, Областният управител на област Монтана ежегодно назначава междуведомствени комисии за обследване на техническото и експлоатационно състояние на язовирната стена и съоръженията към нея. Проверки се правят и от Държавна агенция за метрологичен и технически надзор.
Последното обследване на състоянието на язовир Огоста е направено на 15.02.2018 г. от междуведомствена комисия, назначена със заповед на Областния управител на област Монтана. В комисията са включени представители на Областна администрация Монтана, Държавна агенция за метрологичен и технически надзор – Главна дирекция „Надзор на язовирните стени“, Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Монтана и Басейнова дирекция „Дунавски район“.
Проверката е извършена в присъствието на представители на Министерство на земеделието, храните и горите, Областна дирекция „Земеделие“ – Монтана, Териториална дирекция „Национална сигурност“ – Монтана, Община Монтана, Централно управление на „Напоителни системи“ ЕАД, „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия и Хидротехнически район Монтана към „Напоителни системи“ ЕАД – клон Мизия.
Комисията констатира изпълнение на част от дадените предписания от предходна проверка. За останалата част от предписанията констатацията е, че не са изтекли сроковете за тяхното изпълнение, но от представени на комисията документи е видно, че Министърът на земеделието, храните и горите е започнал действия за изпълнението им.


Дата: 28 февруари 2018 / Версия за печат