Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ДВЕ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 415/20.09.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие общината да закупи имот частна собственост. Съгласно чл. 34, ал. 1 от Закона за общинската собственост, общината придобива право на собственост и ограничени вещни права чрез правна сделка, по давност или по друг начин, определен в закон. Съгласно ал. 2 на същата разпоредба, възмездно придобиване на право на собственост или на ограничени вещни права върху имоти се извършва след решение на общинския съвет, по ред, определен в наредбата по чл. 8, ал. 2. В случая на кмета е възложено да сключи договор за закупуване на имота, без преди това общинският съвет да е определил цената. Цената е съществен елемент от договора за продажба и следва да е фиксирана в решението на общинския съвет.
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 417/20.09.2017 г. на Общински съвет Чипровци. С посоченото решение е дадено съгласие за „поставяне на необходимите пътни знаци”. Съгласно чл. 9, ал. 4 от Закона за пътищата, агенция "Пътна инфраструктура" въвежда забрани за обществено и специално ползване на отделни пътища за някои видове пътни превозни средства, когато това е необходимо за осигуряване на безопасността на движението. Съгласно чл. 14, ал. 1 от Закона за движение по пътищата, условията и редът за използване на пътните знаци се уреждат с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството съвместно с министъра на вътрешните работи и министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Това е Наредба № 18 за сигнализация на пътищата с пътни знаци, съгласно чл. 3, ал. 2, т. 1 от която, в населените места пътните знаци се поставят съгласно проект за организация на движението, разработен въз основа на генерален план за организация на движението. Процедурата по изготвяне на такъв е уредена в Наредба № 1/17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата, като чл. 15 от същата указва, че окончателния проект на генерален план за организация на движението се одобрява от кмета на съответната община. Следователно, режимът на движение на МПС не може да бъде определян с решение на общинския съвет, а само в изпълнение на одобрен ГПОД.
Дата: 5 октомври 2017 / Версия за печат