Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсване


КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност

Декларация на ръководството на Областна администрация - Монтана за политиката по качеството и информационната сигурност


Banner 1

Banner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЧИПРОВЦИ
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане три решения на Общински съвет Чипровци. 
С Решение № 362/21.06.2017 г. общинският съвет приема пазарна цена и възлага на кмета на общината да сключи договор с юридическо лице за продажба на земни маси, за полагане на рекултивиращ пласт от земни материали, а при недостатъчно количество да бъде допълнено със земни маси от имоти в района на землището на с. Мартиново. Решение № 367/29.06.2017 г. е идентично по съдържание, като е дадена възможност на кмета на общината да може да сключва договор с подизпълнители и доставчици, участници в рекултивацията. Решенията противоречат на разпоредбата на чл. 35, ал. 1 от ЗОС, съгласно която продажбата на имоти и вещи – частна общинска собственост, се извършва след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс. В случая такъв няма да бъде проведен, а договор за продажба ще бъде сключен с определен в текста на решението купувач. 
С Решение № 366 общинският съвет отдава под наем чрез публичен търг с явно наддаване Спортна база, стадион – публична общинска собственост в град Чипровци, за срок от 6 месеца, при определена месечна наемна цена. Специфичният характер на имота – спортен обект, съоръжение, публична общинска собственост и ограничения кръг лица, които могат да ги наемат - само юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност, чиято основна дейност съответства на предназначението на имота и лицензирани спортни организации и/или на спортни клубове - техни членове (чл. 50а, ал. 1 от ЗФВС), налага отдаването под наем да е пряко или чрез конкурс с подробно описани изискванията за кандидатите и условията за кандидатстване (чл. 74 от ППЗФВС). Решението е прието и в противоречие с клаузите по сключения договор за финансово подпомагане на спортни обекти и туристически атракции по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2014 г., съгласно която общината няма право да реализира каквито и да било приходи за срок от 5 години след приключване на инвестиционния проект. 

Дата: 11 юли 2017 / Версия за печат