Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на център за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на център
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 195 прието на заседание на Общински съвет Якимово, проведено на 28.04.2017 г. С посоченото решение Общински съвет Якимово на основание чл. 66 от Закона за местните данъци и такси „Приема промяна в план-сметка за 2017 г. за разходи по сметосъбиране, сметоизвозване и обезвреждане на битови отпадъци, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване както следва...”. Решението е прието в противоречие с императивни разпоредби от Закона за местните данъци и такси. Съгласно чл. 66, ал. 3 от ЗМДТ колективния орган е обвързан със срок: когато до края на предходната година общинския съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година. Решението противоречи и на разпоредбата на чл. 68 от ЗМДТ, съгласно която не се допускат изменения в приетите от общинския съвет начин на определяне и размер на таксата за битови отпадъци в течение на годината.
Дата: 9 май 2017 / Версия за печат