Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БЕРКОВИЦА
Със Заповед на Областния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 735 от Протокол № 44/05.04.2017 г. на Общински съвет Берковица.
С решението Общинският съвет дава съгласие за провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба на имот, намиращ се в землището на с. Боровци, местност Бързия, с начин на трайно ползване: пасище с храсти, вид на собствеността: общинска частна, с площ 54.787 дка. и определя началната тръжна цена. Съгласно чл. 25, ал. 1 ЗСПЗЗ собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична, а съгласно чл. 7, ал. 2 ЗОС имотите и вещите - публична общинска собственост, не могат да се отчуждават и да се прехвърлят в собственост на трети лица. Решението е постановено при противоречие на императивни правни норми, при липса на каквото и да е административно производство по промяна на предназначението на имота и при липса на компетентност на общинския съвет относно неговото приемане - основания за недействителност на решението по чл. 146, т. 1, т. 3 и т. 4 АПК.
Дата: 13 април 2017 / Версия за печат