Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ВЪРНАТО ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ МЕДКОВЕЦ
Със Заповед на oбластния управител е върнато за ново обсъждане Решение № 229 от Протокол № 22/30.03.2017 г. на Общински съвет Медковец в частта на т. 1 (за 4 имота) и т. 2. С посоченото решение, на основание чл. 24а, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), са определени маломерните имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем без търг за една стопанска година. В приложената към решението таблица с имотите са включени и такива, които са с начин на трайно ползване „водностопанско съоръжение” и „ливада”. По отношение на имотите с НТП „водностопанско съоръжение”, приложение следва да намерят разпоредбите на Закона за водите, а не на ЗСПЗЗ. Пасищата, мерите и ливадите се отдават под наем по определен ред и на определени в закона лица, които следва да отговарят на нормативно разписани условия. По отношение на т. 2 от върнатото решение, следва да се отбележи, че в ЗСПЗЗ са предвидени хипотези, според които липсата на данъчни задължения, както и на задължения към Държавен фонд „Земеделие”, държавния поземлен фонд, общинския поземлен фонд и за земи по чл. 37в, ал. 3, т. 2 от ЗСПЗЗ, е условие за кандидатстване за наемане на пасища, мери и ливади. В случая обаче, предмет на решението са земи, които са с различен начин на трайно ползване и закона не урежда подобно условие за тяхното наемане.
Дата: 13 април 2017 / Версия за печат