Областна администрация – Монтана, Монтана ПК 3400 пл. „Жеравица” 1, тел: /096/ 399 101, e-mail: oblastmont@montanabg.org,montana@montana.government.bg, работно време на звеното за административно обслужване: от 9.00 до 17.30ч. без прекъсване. Приемен ден на областния управител – всеки втори четвъртък от месеца от 13.30 ч. до 17.30 ч. Приемен ден на зам.областните управители – всеки вторник от 13.30 ч. до 17.30 ч.

Анкета

Вижте тук

КООРДИНАТИ НА ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА
Областна администрация - Монтана
Монтана, ПК 3400
пл. "Жеравица" 1
тел.: (096) 399101
факс: (096) 399129
e-mail: oblastmont@montanabg.org, montana@montana.government.bg
БУЛСТАТ 000320534
ИН по чл.94, ал.2 от ЗДДС BG000320534
IBAN BG26STSA93003101051501

Областна администрация Монтана е администратор на лични данни, вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни и водените от тях регистри” с идентификационен № 19466

Работно време на звеното
за административно обслужване:
от 09.00 до 17.30 без прекъсванеКАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНА (за сваляне)
КАРТА НА СОЦИАЛНИТЕ УСЛУГИ В ОБЛАСТ МОНТАНАBanner 1

Banner 3

Banner 3

Banner 3


KZD KZLD

Ако сте пострадал от престъпление

ТРИ ВЪРНАТИ ЗА НОВО ОБСЪЖДАНЕ РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЯКИМОВО
Със Заповед на Областния управител са върнати за ново обсъждане три Решения от Протокол № 33/31.03.2017 г. на Общински съвет Якимово. 
С Решение № 175 общинският съвет дава съгласието си за учредяване на право на прокарване на елементи на техническата инфраструктура в полза на ЮЛ през поземлени имоти – общинска собственост, без да е определил цена на учреденото право на прокарване по реда на чл. 210 от ЗУТ, което е задължителен реквизит за реализиране на отстъпеното право. Съгласно чл. 193, ал. 7 от ЗУТ цената на учреденото право се определя по реда на чл. 210 от ЗУТ и се заплаща преди издаване на заповедта на кмета. Изготвянето на оценки и определянето на размера и изплащането на обезщетения за учредяване право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през общински поземлени имоти, се извършват по пазарни цени, определени от комисия, назначена от кмета на общината.
С Решение № 177 общинският съвет приема Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Якимово. Съгласно чл. 26, ал. 3 от Закона за нормативните актове (предишна ал. 2, изм. и доп. - ДВ, бр. 34 от 2016 г., в сила от 04.11.2016 г.) преди внасянето на проект на нормативен акт за издаване или приемане от компетентния орган съставителят на проекта го публикува на интернет страницата на съответната институция заедно с мотивите, съответно доклада, и предварителната оценка на въздействието по чл. 20 от ЗНА. След приключването на обществената консултация и преди приемането, съответно издаването на нормативния акт, съставителят на проекта публикува на интернет страницата на съответната институция справка за постъпилите предложения, заедно с обосновка за неприетите предложения - чл. 26, ал. 5 изр. първо от ЗНА, каквато не е публикувана на официалната интернет страница на община Якимово. Съгласно разпоредбата на чл. 28, ал. 4 от ЗНА нормативен акт, към който не са приложени мотиви, съответно доклад, съгласно изискванията по ал. 2 и предварителна оценка на въздействието съгласно глава втора от ЗНА, не се обсъжда от компетентния орган. Наредбата е приета при съществени нарушения на административнопроизводствените правила, отменително основание по смисъла на чл. 146, т. 3 от АПК.
С Решение № 181 общинският съвет дава своето съгласие да бъдат отдадени под наем три помещения и санитарен възел на първия етаж в общински имот публична общинска собственост за разкриване на лекарски кабинет за прегледи, манипулационна, кабинет за детска и женска консултация и чакалня за пациенти, в противоречие с разпоредбата на чл. 14, ал. 7, във вр. с ал. 2 от Закона за общинската собственост. Решение по управление и разпореждане с общинско имущество трябва да съдържа определени елементи - точно определяне на общинския имот, началната наемна цена за него, вида на процедурата - публичен търг или публично оповестен конкурс, както и реда и условията за провеждането му. С решението не е определена процедура, както и наемна цена и срок.
Дата: 12 април 2017 / Версия за печат